TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN 24.02.2017 TARİHLİ "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI`NA DAYANAK ALINAN MAHKEME KARARININ DANIŞTAY`CA BOZULMASI HAKKINDA

Değerli üyelerimize,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı Talimatı ile Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 01.09.2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı bir birel işlemin iptali istemiyle açılan ve davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararına değinilerek, röperli krokilerin yalnızca lisanslı harita ve kadastro mühendisleri ve büroları tarafından yapılacağı ve bu bürolarca yapılacak röperli krokilerin kabul edileceği belirtilerek, aksi uygulamalar yürürlükten kaldırılmış ve Talimatın Belediye Başkanlıklarına Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve lisanslı bürolara duyurulması istenilmiş, Talimat serbest mühendislik müşavirlik büroları ile Odamıza ise bildirilmemişti.

Söz konusu talimat doğrudan Odamız üyelerini, Odamız meslek alanına ilişkin kamu hizmetini, Odamız yetki, görev ve dolayısıyla menfaat ve haklarını ilgilendirdiğinden, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı`nın 24.02.2017 tarih ve 12364127-180.99-E.444902 sayılı Talimat yazısının ve 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açılmıştı.

Söz konusu talimata dayanak gösterilen Kayseri 2. İdare Mahkemesi`nin 01.09.2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı kararı, bir üyemiz tarafından açılan dava nedeniyle temyizen incelenmiş ve Danıştay Onuncu dairesi tarafından hukuka aykırı bulunarak bozulmuş,  yeniden bir karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmiştir.

Bu doğrultuda odamızın, 10/08/2017 tarih, 1289 sayılı yazısıyla, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü`ne başvurularak, "Röperli Kroki" konulu Talimatının, Tapu ve Kadastro Kurulu`nun ilgili kararının ve Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alınması, geri alma işlemlerinin tüm belediye başkanlıklarına, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine, Odamıza, serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına ve konuyla ilgili açılmış davaların görülmekte olduğu yargı yerlerine duyurulması; yeni uyuşmazlıklara yol açılmaması, kamu hizmetinin aksamaması, üyelerimiz arasındaki meslek barışının bozulmaması için de Odamız ile İdareleri arasında en kısa sürede konunun değerlendirilerek, birlikte düzenleme yapılması istenilmiştir.

Konuya ilişkin yargı kararları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yönelik yazımız bilgi için ekte sunulmakta olup, gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

Değerli üyelerimize saygılarımızla duyurulur.


TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
AĞUSTOS 2017Dosyalar

Danıştay Kararı (1812 KB) (11.08.2017 15:12:25)

HKMO Resmi Yazı (135 KB) (11.08.2017 15:13:13)

Yukarı Çık