HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI 1.DUYURU

Sayı:2/A-1642                                              26/10/2017                                                                            

Konu  :" Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Açılımlar Kurultayı" Hk.

 

Değerli Meslektaşımız,

Teknolojide yaşanan ilerlemeler mühendislik disiplinleri üzerinde son yıllarda önemli bir etki ve değişim yaratmış, farklı alt uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuş, disiplinlerarası birlikte çalışma süreçlerinin ağırlığını önemli oranda artırmıştır. Yaşanan bu değişimin ve ortaya çıkan dinamiklerin en çok etkilediği disiplinlerden birisi de Harita/Geomatik Mühendisliği olagelmiştir. Bu değişim dinamiği, ülkemizin öznel koşullarında geçmişten günümüze tartışılan bir dizi soruna yeni başlıklar eklenmesine neden olmuş, bu dinamik sürece ilişkin somut ve uzun erimde uygulanabilir nitelikte politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası gerek genel kurullarında, gerekse gerçekleştirdiği mesleki bilimsel ve teknik etkinliklerde var olan gelişim dinamikleri ile yaşanan sorunların ele alındığı ve olası hedeflerin ortaya konulduğu politikaları tartışmaya açmaya özen göstermiştir. 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilen Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı salt bu başlık üzerine odaklanan bir etkinlik olarak ön plana çıkmıştır. Bu etkinliğin gerçekleşmesinden bu yana aradan geçen zaman diliminde mesleğimizde önemli bir dizi değişim yaşanmıştır. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin yürürlüğe girmesi, TUSAGA-Aktif sisteminin devreye girmesi, yenileme kadastrosu çalışmalarının hız kazanması, arazi yönetiminin arsa düzenlemeleri, taşınmaz değerleme ve kentsel dönüşüm gibi farklı alanlarındaki gelişmeler, LİHKAB`ların faaliyet yürütmeye başlamaları, lazer tarama ya da LIDAR tekniklerindeki ilerlemeler, insansız hava araçlarının giderek yaygınlaşan kullanımı, bulut teknolojisi ve internet uygulamalarında yaşanan hızlı değişim aradan geçen 15 yıllık zaman dilimindeki gelişmelere örnek olarak verilebilir. Gelişmeler salt teknolojinin yarattığı değişimle sınırlı kalmamış, Harita/Geomatik Mühendisliği lisans programlarının sayıları giderek çoğalmış, istihdam alanına yönelik kaygılar daha da boyutlanmaya başlamıştır. 2002 yılında yaklaşık 7800 üyeye sahip olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`nın üye sayısı 2017`ye gelindiğinde bu sayının iki katına ulaşmış durumdadır. Bu durum Odamızın örgütlenme modelinin de gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özetle Harita Mühendisliği disiplini büyüyen, bir yandan geleneksel uygulama alanlarını sürdürürken diğer yandan farklı alanlarda da çalışmalar yürütmeye başlayan, ayrıca diğer disiplinlerle çok farklı konularda ortak çalışmaları olan bir disiplin haline gelmiştir. Yaşanan bu değişim dinamiğine refleks olarak kısa, orta ve uzun erimli meslek politikalarının geliştirilmesine kolektif bir biçimde odaklanmaları geleceğimiz için önemli ve değerlidir. Bu politikaların geliştirilmesi kuşkusuz var olan durumun ve sorunların nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi üzerinde şekillenecek; teknik, ekonomik, kültürel, sosyal, kısaca her ölçekteki faaliyetin mesleğimiz açısından doğru ve derinlemesine değerlendirilmesi önem taşıyacaktır.

Bu çerçevede, Odamız tarafından Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi`nin yürütücülüğünde" Mesleki Açılımlar Kurultayı "başlığı altında 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul`da bir kurultay düzenlenecektir. Düzenlenen bu etkinliğin ülkemizde Harita Mühendisliği disiplininin tüm unsurlarının katkılarıyla gerçekleştirilmesi, olabildiğince tüm unsurların farklı platformlarda Kurultay öncesinde yürütecekleri tartışma ve değerlendirmelerle etkinliğe zenginlik katmaları kuşkusuz tüm meslektaşlarımızın temel beklentisidir.

7-8-9 Aralık 2017tarihlerinde İstanbul`da, Şişli Belediyesi Nazım Hükmet Kültür Merkezi`nde düzenlenmesi düşünülen "Mesleki Açılımlar Kurultayı"na yönelik olarak aşağıda listelenen yedi çalışma grubu oluşturulmuştur:

  • Eğitim Sorunlarımız ve Politikalar Çalışma Grubu
  • Kamu Kurumlarındaki Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu
  • Özel Sektör Sorunları ve Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu
  • Ücretli Çalışanlar Çalışma Grubu
  • HKMO Örgütlülüğü ve Üye İlişkileri Çalışma Grubu
  • Arazi Yönetimi Alanındaki Yönelimler Çalışma Grubu
  • Teknolojinin Mesleğe Uyarlamaları Çalışma Grubu
  • Yerel Yönetimler Çalışma Grubu

Bu kurultay sektörün tüm sorunlarının tartışılacağı bir etkinlik olamayacaktır kuşkusuz. Ancak temel konular ve alt başlıkların etkin bir biçimde tartışılması ve genel bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle ana başlık olarak belirlenen konularda yukarıda sıralanan çalışma grupları yapacakları ön hazırlıklar ve Odamızın farklı organlarınca düzenlenen etkinliklerde sağlanacak katkılarla birer rapor oluşturacak, oluşturulacak rapor kurultayda sunularak tartışılacak ve olgunlaştırılacaktır.

Siz değerli Üyelerimizin kurultayımıza yönelik sağlayacağı her türlü katkıyı değerli gördüğümüzü, bu süreçte düzenlenecek etkinliklere sağlayacağınız katkıları önemsediğimizi, Kurultay sürecinde sizi de aramızda görmekten onur ve mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz. Mesleki açılımlarımızın ortaya konulmasıyla ilgili olarak yukarıda belirtmeye çalıştığımız konu başlıklarında Odamız organlarının düzenleyeceği etkinliklere katılarak kurultay hedeflerimizin gerçekleştirilmesine katkı sağlayabileceğiniz gibi, görüş, düşünce ve önerilerinizi kurultay etkinliğimize dek msk2017@hkmo.org.tr adresine göndererek paylaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 


           Ertuğrul CANDAŞ                                              Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK                                                   

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası                             Kurultay Başkanı                                                                                 Genel Başkanı                                                                                                                                                     

 


Yukarı Çık