MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mesleki Açılımlar Kurultayı Odamız tarafından, Ülkemizdeki Harita/Geomatik Mühendisliği faaliyetlerinin daha verimli ve etkin olması, mesleğimizle ilgili yaşanan sorunların, mesleğimizin tüm paydaşlarıyla birlikte aşılması, geleceğe yönelik yeni açılımların yapılması ve öngörülen sorunlara karşı tedbirlerin alınması amacıyla,  İstanbul Şubemizin yürütücülüğünde ve "Yol Haritamızı Çiziyoruz" sloganıyla, 7-8-9 Aralık 2017 tarihlerinde, İstanbul Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi.

Kurultay, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, üniversite öğretim üyeleri, özel sektör çalışanları, Odamız organlarının ve şubelerinin yöneticileri ile Türkiye Geneli Şube ve Temsilciliklerden katılan çok sayıda üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla başarıyla gerçekleştirildi.

Açılışta, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Erol Köktürk, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Alişan Çalcalı ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş sırasıyla birer konuşma yaparak Kurultay`ın amacı ve mesleğimizin geleceği için önemini vurguladılar. (Ertuğrul Candaş`ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.)

Açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Ruşen Keleş`in yürütücülüğünde "Bizleri Bekleyen Gelecek" adlı panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Afşar Timuçin, Prof. Dr. Çağatay Keskinok,  Doç. Dr. Kurtar Tanyılmaz, Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan ve Yrd. Doç. Dr. Caner Güney konuk konuşmacı olarak bu panelde yer aldılar. Ülkemizde, mesleğimizin gelişim sürecine bakıldığında çeşitli aşamalardan geçerek günümüzde geldiği nokta ve mesleğimizin şimdiki sorunları göz önünde bulundurularak, her geçen gün gelişme kaydeden teknoloji ile gelecekte bu teknolojilerin etkin kullanımını sağlayacak olan mesleğimizin gelişim politikalarını, proje yönetimini ve vizyonunun nasıl olması gerektiği konuşuldu.

Kurultayın ikinci günü, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tevfik Özlüdemir`in Kurultaydaki çalışma yöntemlerini açıklama konuşmasıyla başladı. Her çalışma grubunun kurultay öncesi yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporları sundukları ve salondaki üyelerin katkılarını aldıkları kurultayda ilk sunum Eğitim Sorunlarımız ve Politikalar çalışma grubu tarafından yapıldı. Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde; Prof. Dr. Rasim Deniz, Prof. Dr. Necla Uluğtekin Prof. Dr. Sebahattin Bektaş ve Uzman Doktor Taylan Öcalan`ın yer aldığı Çalışma Grubu, ülkemizde Harita/Geomatik Mühendisliği eğitim-öğretimi, lisans - lisansüstü eğitim-öğretim programları, öğretim üyeleri, öğrenciler, laboratuvarlar ve teknolojik gelişmeler, araştırma ve yayın çalışmaları, üniversite sektör/sanayi ilişkileri, mezunlar, Oda ve STK İlişkileri, yeni açılan ve alt yapısı eksik olan bölümler, mesleğimizin geleceğine eğitim-öğretim süreçlerinin yansımaları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Sonrasında, Mertkan Akça yürütücülüğünde; Ümit Yıldız, Abdülkadir Karakuş, Salih Suiçmez ve Recep Vadi`nin yer aldığı Kamu Kurumlarında Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu oturumunda, özel sektörün kamuya bakışı ve haritacılık hizmetlerinin yürütülmesinde kamunun işleyişi hakkındaki görüş ve düşünceler, kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde haritacılık hizmetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü ve meslektaşlarımızın görev yaptığı kurumlardaki sorunlar ve çözüm yolları tartışıldı.

Mustafa Kubilay Yıldırım yürütücülüğünde; Yüksel Özdal, Temel Önder, Can Deniz Akdemir ve Emin Madran, Yerel Yönetimler Çalışma Grubunun raporunu sundular. Belediyelerde tip örgütlenme modellerinin oluşturulması, haritacılığın belediyelerde kurumsallaşması için yasalarda gereken düzenlemelerin formüle edilmesi, günümüzde belediyelerde meslektaşlarımız tarafından yerine getirilen hizmetlerin tanımlanacağı bir hukuksal düzenlemenin gerekliliği, tüm belediyelerde verilen hizmetlere dair standartların oluşması gerekliliği üzerinde duruldu.

Yrd. Doç. Dr. Caner Güney yürütücülüğünde; Dr. Emin Bank, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru, Doç. Dr. Burak Akpınar ve Hakan Karagöz`ün yer aldığı Teknolojinin Mesleğe Uygulamaları Çalışma Grubunun sunumlarında ise mekânsal bilgi sektöründe hızlı gelişen mekânsal veri elde etme, mekansal değerlendirme ve görselleştirme/paylaşım tekniklerine, yöntemlerine ve teknolojilerine ilişkin Türkiye`de nasıl bir strateji geliştirileceği ve hangi politikaların oluşturulması gerektiği üzerine konuları tartışıldı.

Kurultayın üçüncü gününde; Mehmet Hışır yürütücülüğünde;  Dr. Erdal Köktürk, Sinem Yavuz, Doç. Dr. Volkan Çağdaş ve Nevzat İhsan Sarı‘nın yer aldığı Arazi Yönetimi Alanındaki Yönelimler Çalışma Grubunun sunumu gerçekleştirildi. Arazi yönetiminin ekonomik kalkınma, toplumsal adalet ve eşitlik ile siyasal istikrarı destekleyen ulusal politikaların bir bileşeni olduğu, arazi ile ilgili kaynaklardan nasıl yararlanılacağını, arazi kullanımına ilişkin güç ve çıkarların nasıl dağıtılacağını belirleyen arazi politikaları, arazi kullanımı, tarım, doğal varlıkların korunması, yerleşme, yoksulluğun azaltılması, ekonomik kalkınma ve toplumsal eşitlik konuları görüşüldü.

Sonrasında, Ali Fahri Özten`in yürütücülüğünde; Ali İpek, Ali Kuzu, Simge Topcu, Oğulcan Cengiz, Süleyman Mercan ve Betül Çölbay`ın yer aldığı HKMO Örgütlülüğü ve Üye İlişkileri Çalışma Grubu sunumlarını gerçekleştirdi. TMMOB`nin, Odamızın ve ülkemizde mühendis örgütlenmesinin tarihsel süreci, TMMOB`nin ve Odamızın temel ilkeleri, Odamızın yürüttüğü çalışmalar ve etkinlikler, üye ve öğrenci ilişkileri, çalışma yaşamında kadın`ın sorunları ve odamızın atması gereken adımlar, örgütlülüğü güçlendirmek için atılması gereken adımlar, oda ve şube işleyişinin daha verimli hale getirilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Hüseyin Arkan`ın yürütücülüğünde; Volkan Bilgin, Tekin Akçapınar, Özge Karaman ve Emrah Volkanın yer aldığı Ücretli Çalışanlar Çalışma Grubunda ücretli çalışanlarının sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı rapor sunuldu. Düşük ücretler, işsizlik, uzun çalışma saatleri, iş cinayetleri, kıdem tazminatı hakkının alınma tehdidi, ücretli çalışan kadın mühendislerin yaşadığı zorluklar, devlet kurumlarında kadro açılması, güvencesiz ve esnek (taşeron, sözleşmeli) çalışma biçimleri gibi konulara ve çözüm önerilerine sunumda yer verildi.

Ufuk Aydın yürütücülüğünde; İlhan Önder Çelik, Selahattin Avşar, Mustafa Yıldız, Eray Yıldız ve Melih Şükrü Aysezen, Özel Sektör Sorunları ve Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu olarak yaptıkları çalışmayı sundular. SHKMMB, LİHKAB ve aralarında yaşanan iş alanı karmaşası, birim fiyatlar, mesleki denetimler, ihale süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, fiyat kırımları, odanın yaptırımları ve sektörün diğer sorunlarına ilişkin hazırlanan raporun sunumu sonrası çözüm önerileri tartışıldı.

Üçüncü günün sonunda; Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde forum gerçekleştirildi. Kurultay kapsamında meslek alanlarımıza ve sorunlara göre oluşturulmuş olan 8 çalışma grubunun sundukları raporlar, sunumlar ve salondan alınan katkılar değerlendirilerek, görüş ve önerilerle birlikte forum sonlandırıldı. Çalışma gruplarının sunumları ve forum esnasında salondan gelen öneriler ışığında raporlarına son seklini vermeleri ve kurultay sonuçlarının hayata geçirilmesi için oda genel kuruluna sunulmak üzere karar taslaklarının oluşturulması kararıyla birlikte kurultay tamamlandı.

Mesleğimizin mevcut durumunun, sorunlarının ve geleceğinin birçok yönden ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı Mesleki Açılımlar Kurultayının gelişiminde ve başarıyla gerçekleştirilmesinde katkı ve destek veren kurum-kuruluşlara, bilim insanlarına, akademisyenlere ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
ARALIK 2017

 

 

 

 Dosyalar

Ertuğrul Candaş Konuşma Metni (185 KB) (14.12.2017 18:19:21)

Yukarı Çık