TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN “RÖPERLİ KROKİ”YE İLİŞKİN TALİMATINA AÇTIĞIMIZ DAVADA ODAMIZIN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞINA İLİŞKİN MAHKEMECE VERİLEN RET KARARI BOZULDU

Odamızın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne karşı “Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesinde Röperli Kroki Düzenlenmesi” konulu 13.02.2015 tarih ve 65565 sayılı Talimat yazısının iptali istemiyle açtığı davayı, “ehliyet yönünden reddeden” Danıştay Onuncu Dairesi kararının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla bozulması hakkında.

Odamızca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`ne karşı " Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine Çevrilmesinde Röperli Kroki Düzenlenmesi" konulu 13.02.2015 tarih ve 65565 sayılı Talimat yazısının iptali istemiyle açılan davayı, uyuşmazlık konusu düzenlemenin üyelerin bir kısmının lehine, bir kısmının aleyhine olduğu, dolayısıyla tüm üyeler arasında menfaat birlikteliği ve dava konusu işlem ile Oda arasında menfaat ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddeden Danıştay Onuncu Dairesi`nin 06.06.2016 tarih ve E:2016/2233, K:2016/3079 sayılı kararı, Odamızca temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 01.06.2017 tarih ve E:2016/4128, K:2017/2408 sayılı kararıyla bozulmuştur.

İdari Dava Daireleri Kurulu`nun bozma kararında, mesleki denetim, disiplin ve diğer bir konularda kamusal yetkilerle donatılan "kamu kurumu niteliğindeki" meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçları ve hukuki statüleri gereği üyelerinin çıkarlarının korunması yanında ve hatta daha öncelikli olarak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişiminin sağlanması konusundaki yükümlülükleri dikkate alındığında, "üyeleri arasında menfaat birlikteliği" koşulunun aranması mümkün olmadığından "ehliyet ret" kararında isabet görülmediği gerekçesine yer verilmiştir.

Bütün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını yakından ilgilendiren ve bir ilk olan bu hukuki kazanım üyelerimize saygıyla duyurulur.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
ARALIK 2017

Yukarı Çık