DUYURU!

"Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Tebliği Resmi Gazete`de yayımlandı.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun`un 16. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu`na eklenen geçici 16. madde ile kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve kaçak, ruhsat ve projesine uygunsuz, yapı kullanma izni alamamış yapılara, "Yapı Kayıt Belgesi" verilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" tebliği 6/6/2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmıştır.

Tebliğ ekte yer almakta olup, anılan Tebliğ ile yapı kayıt belgesi müracaatına, yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, yapı kayıt belgesi verilen hazineye ait taşınmazların satışına, yapı kayıt belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

Tebliğin "Yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri" başlıklı 6. maddesinin dördüncü fıkrasıyla  Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi yapılabilmesi için tapu müdürlüklerine başvurularda istenen evraklar arasında Yapı Kayıt Belgesi ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren özel harita mühendislik büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenmiş olan zemin tespit tutanağı sayılmış, zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendislerin bu belgenin içeriğinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca aynı tebliğin "Denetim" başlıklı bölümünün 10. maddesinin ikinci fıkrasında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" başlıklı 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur denilmektedir.

Konunun ilgisi ve sorumlulukları nedeni ile Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları (LİHKAB) tarafından düzenlenecek "Zemin Tespit Tutanağı" ile ilgili olarak birim fiyat tespiti, yapılacak denetleme ve takip gibi konularda Odamızca çalışmalar başlatılmış olup, konuya ilişkin kısa süre içerisinde üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla duyuru yapılacaktır.

Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2018Dosyalar

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (175 KB) (06.06.2018 13:52:55)

Yukarı Çık