PARSELASYON PLANLARININ VE TESCİL BEYANNAMELERİNİN APLİKASYON KROKİSİ YERİNE KULLANILIP KULLANILAMAYACAĞI HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜ

Sayı : 3/B15-513                                                                                                    20/03/2017

Konu : Parselasyon Planlarının ve Tecil Beyannamelerinin
           Aplikasyon Krokisi Yerine Kullanılıp Kullanılamayacağı
           Hakkında Odamız Görüşü.

 

T.C.
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ‘NE
KARABÜK

 

İlgi: 15.02.2017 tarih ve 62172464-622.332/795 sayılı yazınız ve ekleri.

 

İlgi`de kayıtlı yazınızda,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2010/4 sayılı Genelgesinde tanımlanan aplikasyon krokisi tanımına göre Belediyenin ruhsat eklerinin içerisinde yer alan harita dosyasının içinde bulunan tescil bildirimi (değişiklik beyannamesi) ve parselasyon haritalarının ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16, 17, 18. maddelerine istinaden yapılan imar uygulamalarıyla oluşan ve kadastro müdürlüklerince onaylanan Tescil Bildirimi (beyanname) ve parselasyon haritalarının, İmar Kanunu‘nun 22. maddesinde belirtilen aplikasyon krokisi şeklinde ruhsat eki olan harita dosyalarında kullanılıp kullanılmayacağına veya her koşulda Lisanslı Harita Kadastro Mühendisince hazırlanan aplikasyon krokisi istenilip istenilmeyeceğine dair Odamız görüşü istenilmektedir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) 2.11.1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren "İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "İmar Parselasyon Plânlarının Hukuki Geçerliliği" başlıklı 43 üncü maddesinde  "İmar parselasyon plânları, tescilden sonra Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğünde belirtilen plân yerine geçer ve mülkiyete ilişkin sınır gösterme işlemleri mahalli tapu ve kadastro teşkilatınca bu plânlara göre yapılır." denilmektedir.

 

23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"nin "Uygulama işleri" başlıklı 83 üncü maddesinin (c) bendinde de "Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda anılan maddelerde de görüleceği üzere Belediyenizce yapılmış parselasyon planlarının tescilinden sonra, parselasyon planlarının ve tescil beyannamelerinin ruhsata esas harita dosyalarında aplikasyon krokisi şeklinde kullanılamayacağı açık olup; 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre parselin Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları tarafından, o yerde Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu bulunmaması durumunda da Kadastro Müdürlükleri tarafından hazırlanan aplikasyon krokisinin "yeni inşaat ilave ve esaslı tadilat yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve imar uygulama planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik  etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı sahipleri veya vekillerince"  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği gibi başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 


Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan
 

 


Yukarı Çık