YARGI KARARLARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİNİZ HAKKINDA

Sayı : 3/B15-849                                                                                               09/05/2017

Konu :  Yargı Kararlarının Gereğinin
            Yerine Getirilmesi İsteminiz Hk.

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

 

İlgi:  17.04.2017 tarihli ve 12364127-180.99-E.878187 sayılı yazınız.

 

İlgi‘de kayıtlı yazınızla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 22.11.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/428 sayılı kararı ile Danıştay Sekizinci Dairesince verilen 05.04.2016 tarihli ve E:2016/530 sayılı kararın gereğinin yerine getirilmesi ve İdarenize bilgi verilmesi istenilmektedir.

 

İlgi‘de kayıtlı yazınız incelenmiş olup, Oda Yönetim Kurulumuzun 24.04.2017 tarihli ve 53/1019 sayılı kararıyla Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 05.04.2016 tarihli ve E:2016/530 sayılı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 22.11.2016 tarihli ve YD İtiraz No: 2016/428 sayılı kararlarıyla yürütmesi durdurulan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 10. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 14. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "LİHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan" ve "üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan" ibarelerinin uygulamadan kaldırılmasına, Odamız web sayfası Oda Mevzuatı kısmında yer alan yönetmelikten anılan cümle ve ibarelerin çıkarılmasına, eski ibarelerin ve yargı kararının dipnotta verilmesine, Yönetmeliğin mesleki faaliyet denetimi ücreti hakkında 11. maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesi`nin yürütmeyi durdurma kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırıldığından, ancak, yargı kararının uygulanması konusunda duraksamaya düşüldüğünden 2577 sayılı Kanun`un 29. maddesi uyarınca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`ndan açıklama isteminde bulunulmasına, istem hakkında bir karar verildikten sonra kararın nasıl uygulanacağı konusunda yeniden değerlendirme yapılmasına, karar verilinceye kadar Yönetim Kurulumuzun 02.01.2017 tarihli ve 37/648 sayılı kararının uygulanmasının devamına karar verilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan


Yukarı Çık