YARGI KARARI VE 24.02.2017 TARİH VE 12364128-180.99-E.447902 SAYILI "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATIN GERİ ALINMASI HAKKINDA

Sayı : 3/B15-1289                                                                                                           10/08/2017
Konu : Yargı Kararı ve 24.02.2017 Tarih ve 12364128-180.99-E.447902
           Sayılı "Röperli Kroki" Konulu Talimatın Geri Alınması Hk.

 

 


T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

 

24.12.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı Talimatınız ile Kayseri 2. İdare Mahkemesi`nin 01.09.2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı bir birel işlemin iptali istemiyle açılan ve davanın ehliyet yönünden reddine ilişkin kararına değinilerek, Anayasa`nın 138. maddesi gereği yargı kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin geciktirilemeyeceğinden bahisle, röperli krokilerin yalnızca lisanslı harita ve kadastro mühendisleri ve büroları tarafından yapılacağı ve bu bürolarca yapılacak röperli krokilerin kabul edileceği belirtilerek, aksi uygulamalar yürürlükten kaldırılmış ve Talimatın Belediye Başkanlıklarına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerine ve lisanslı bürolara duyurulması istenilmiş, Talimat serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları ile Odamıza ise bildirilmemişti.

 

Söz konusu Talimat, doğrudan Odamız üyelerini, Odamız meslek alanına ilişkin kamu hizmetini, Odamız yetki, görev ve dolayısıyla menfaat ve haklarını ilgilendirdiğinden, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı`nın 24.02.2017 tarih ve 12364127-180.99-E.444902 sayılı Talimat yazısının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açılmıştı.

 

İdarenizce Talimatın düzenlenmesine dayanak alınan Kayseri 2. İdare Mahkemesi`nin 01.09.2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı kararı, Danıştay Onuncu Dairesi`nin 10.04.2017 tarih ve E:2015/4623, K:2017/1903 sayılı kararıyla, hukuka aykırı bulunarak bozulmuş ve dava dosyası yeniden bir karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderilmiştir.

 

Belirtilen bu durum karşısında 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatınıza dayanak alınan mahkeme kararı hukuka aykırı bulunarak bozulduğundan, anılan Talimatın konuyla ilgili diğer işlemlerin tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alınması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatınızın, Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alınmasını, geri alma işlemlerinizin tüm belediye başkanlıklarına, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine, Odamıza, serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına ve konuyla ilgili açılmış davaların görülmekte olduğu yargı yerlerine duyurulmasını talep eder; yeni uyuşmazlıklara yol açılmaması, kamu hizmetinin aksamaması, üyelerimiz arasındaki meslek barışının bozulmaması için de Odamız ile İdareniz arasında en kısa sürede konunun değerlendirilerek, birlikte düzenleme yapılmasını dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

 


Yukarı Çık