YARGI KARARLARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEMİNİZ HAKKINDA

Sayı : 3/B15-1628                                                                                                     25/10/2017

Konu : Yargı kararlarının gereğinin
           yerine getirilmesi isteminiz hk.

 

 T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

 

İlgi :17.04.2017 tarih ve 12364127-180.99-E.878187 ilgi sayılı yazınız hakkında.

 

İlgi‘de kayıtlı yazınızla, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 22.11.2016 tarih ve 2016/428 YD itiraz no‘lu kararı ile Danıştay 8. Dairesi‘nin 05.04.2016 tarih ve 2016/530 E. sayılı kararının gereğinin yerine getirilmesi ve İdarenize bilgi verilmesi istenmiştir.

 

İlgi‘de kayıtlı yazınız incelenerek Oda Yönetim Kurulumuzun 24.04.2017 tarihli ve 53/1019 sayılı kararıyla; Danıştay 8. Dairesi`nin 05.04.2016 tarihli ve 2016/530 E. sayılı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 22.11.2016 tarihli ve  2016/428 YD İtiraz No‘lu kararlarıyla yürütmesi durdurulan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 10. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 14. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "LİHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan" ve "üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan" ibarelerinin uygulamadan kaldırılmasına; Yönetmeliğin mesleki faaliyet denetimi ücreti hakkında 11. maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin Danıştay 8. Dairesi`nin yürütmeyi durdurma kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kaldırılması, ancak, bir yandan yapılan herbir iş için 4,00-TL alınmasına ilişkin Odamız Yönetim Kurulu‘nun 14.05.2012 tarih ve 4/60 sayılı kararını hukuka uygun bulan Danıştay 8. Dairesi‘nin 27.04.2016 tarih, 2012/9469 E. ve 2016/4417 K. Sayılı kararının varlığı, bir yandan da son olarak verilen ve kademeli ücret alınmasını öngören Yönetmeliğimizi hukuka uygun bulan yargı kararı karşısında, kararın uygulanması açısından üyelerimizin mağdur olmaması ve Odamızın sorumluluğuna yol açan bir duruma düşülmemesi için 2577 sayılı Kanun`un 29. maddesi uyarınca Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`ndan açıklama isteminde bulunulacağı, istem hakkında bir karar verildikten sonra kararın nasıl uygulanacağı konusunda yeniden değerlendirme yapılmasına, karar verilinceye kadar Oda Yönetim Kurulumuzun 02.01.2017 tarihli ve 37/648 sayılı kararının uygulanmasının devamına karar verildiği 09.05.2017 tarih ve 3/B15-849 sayılı cevabi yazımız ile İdarenize bildirilmiştir.

 

Söz konusu açıklama istemimize ilişkin olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu‘nun 18.06.2017 tarihinde ve 2016/428 YD İtiraz No ile verdiği kararda; "söz konusu Yönetmelik maddesi yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmının dayandığı gerekçelerin ve hüküm fıkrasının yeterince açık olduğu" gerekçesi ile açıklama istemimiz reddedilmiştir.

 

Hal böyle iken, Odamızca verilen dilekçede belirttiğimiz kararın nasıl anlaşıldığına ilişkin beyanlarımız ve yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması nedeniyle yeniden yürürlüğe giren Yönetmeliğimizin "kademeli ücreti öngören" hükmü karşısında, Odamızın asli gelirlerinden olduğu kabul edilen ücretin belirlenmesi usulü konusunda takdir yetkisi ve hareket serbestisi olduğunun kabul edildiği sonucuna varılmış olduğundan, Odamız Yönetim Kurulu‘nun 16/10/2017 tarih ve 70/1434 sayılı kararı ile her bir iş için 4,00-TL alınmasına karar verilmiştir.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu A.
Genel Başkan

 

 


Yukarı Çık