YARGI KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ VE BİRLİKTE DÜZENLEME YAPILMASI İSTEĞİ HAKKINDA

Sayı   : 3/B15-2035                                                                                                    26/12/2017

Konu : Yargı Kararının Gereğinin Yerine Getirilmesi ve
           Birlikte Düzenleme Yapılması İsteği Hk.

 


T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

 

İlgi: 10.08.2017 tarihli ve 3/B15-1289 sayılı yazımız.

 

İlgi‘de kayıtlı yazımızla, doğrudan Odamız üyelerini, Odamız meslek alanına ilişkin kamu hizmetini, Odamız yetki, görev ve dolayısıyla menfaat ve haklarını ilgilendiren, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı`nın 24.02.2017 tarih ve 12364127-180.99-E.444902 sayılı Talimat yazısının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin iptali ve yürütmelerinin durdurulması istemiyle Odamızca dava açıldığı, İdarenizce Talimatın düzenlenmesine dayanak alınan Kayseri 2. İdare Mahkemesi`nin 01.09.2015 tarih ve E:2015/998, K:2015/849 sayılı kararının, Danıştay Onuncu Dairesi`nin 10.04.2017 tarih ve E:2015/4623, K:2017/1903 sayılı kararıyla, hukuka aykırı bulunarak bozulduğu ve dava dosyasının yeniden bir karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderildiği, 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatınıza dayanak alınan mahkeme kararının hukuka aykırı bulunarak bozulduğundan, anılan Talimatın, konuyla ilgili diğer işlemlerin tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alınması gerektiği belirtilerek, 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatınızın, Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alınması, geri alma işlemlerinizin tüm belediye başkanlıklarına, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine, Odamıza, serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına ve konuyla ilgili açılmış davaların görülmekte olduğu yargı yerlerine duyurulması talep edilmiş; yeni uyuşmazlıklara yol açılmaması, kamu hizmetinin aksamaması, üyelerimiz arasındaki meslek barışının bozulmaması için de Odamız ile İdareniz arasında en kısa sürede konunun değerlendirilmesi, birlikte düzenleme yapılması istenilmişti.

 

İlgide kayıtlı yazımıza süresinde cevap verilmeyerek isteğimiz zımnen reddedildiğinden, İdarenizin zımni ret işleminin iptali ve öncelikle de yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır.

 

Diğer taraftan Odamızca, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün "röperli kroki" konulu 23.10.2017 tarih ve 82537680-180.99-E.2341355 sayılı işleminin ve bu işlemin dayanağı olarak gösterilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 08.09.2017 tarih ve 12364127.998-E.1845123 sayılı Talimatının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle de ayrıca dava açılmıştır.

 

Bir örneği ekte gönderilen Danıştay Onuncu Dairesi‘nin 03.10.2017 tarihli ve E:2017/735 sayılı kararıyla  Tapu ve Kadastro Kurulu‘nun "Röperli Kroki ile ilgili Mahkeme Kararı" konulu 16/11/2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 24/02/2017 tarih ve 447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatının, 27/02/2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin Açıklamalar kısmındaki "röperli kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 200 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir." şeklindeki   8. maddesinin  yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Görüleceği üzere ve daha önce de her fırsatta belirttiğimiz gibi, kaos, kargaşa ve çatışma olasılığı gittikçe artmakta, kamu hizmeti aksamakta, hukuka aykırı düzenlemeleriniz nedeniyle idari istikrar bozulmakta ve idareye güven sarsılmaktadır.

 

Anılan yargı kararı, ilgide kayıtlı yazımız ve süreç birlikte değerlendirildiğinde, 24.02.2017 tarih ve 12364128-180.99-E.447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatınızın, Tapu ve Kadastro Kurulu`nun 16.11.2016 tarih ve 67 sayılı kararının, 27.02.2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin, Ankara Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün "röperli kroki" konulu 23.10.2017 tarih ve 82537680-180.99-E.2341355 sayılı Talimatının ve bu işlemlere koşut bütün işlemlerinin,  tesis edildiği tarihten itibaren bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte geri alınması, geri alma işlemlerinizin tüm belediye başkanlıklarına, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine, Odamıza, serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarına ve konuyla ilgili açılmış davaların görülmekte olduğu yargı yerlerine duyurulmasını, hukuka aykırı düzenlemeleriniz nedeniyle maddi ve manevi zarara uğrayan üyelerimizin zararlarının giderilmesini, haksız rekabete ve haksız kazanca yol açacak yeni düzenleme ve uygulamalardan kaçınılmasını talep eder; yeni uyuşmazlıklara yol açılmaması, kamu hizmetinin aksamaması, üyelerimiz arasındaki meslek barışının bozulmaması için de Odamız ile İdareniz arasında en kısa sürede konunun değerlendirilmesini, birlikte düzenleme yapılmasını dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

 

Ek: Danıştay Onuncu Dairesi‘nin 03.10.2017 tarihli ve E:2017/735 sayılı kararı.

 

 

 


Yukarı Çık