LİSANSLI BÜRO HİZMET ÜCRETLERİ HAKKINDA

Sayı  : 3/B15-1977                                                                                                   20/12/2017

Konu : Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Hk.

 

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

 

İlgi: 07/12/2017 tarihli ve 12364127-180.99-E.2751719 sayılı yazınız.

 

İlgi‘de kayıtlı yazınızda; 5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun‘un 8. maddesinin 3. fıkrası "Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl harita kadastro mühendisleri odasının görüşü alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir." ile 15/06/2013 tarihli ve 28678 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘in 42. maddesinin 1. fıkrası "Lisanslı büroların, kadastro teknik hizmetlerine yönelik ücret tarifeleri ilk kez belirleme dışında, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde İdare tarafından odanın da görüşü alınarak belirlenir ve ilan edilir. Lisanslı bürolar belirlenen ücret tarifesine göre ücret alırlar."  hükümlerine binaen, 11/11/2017 tarihli 30237 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 484 Nolu genel Tebliğ uyarınca 2017 yılı için %14,47 olarak belirlenen yeniden değerlenme oranına göre İdarenizce güncellenen yazınız ekinde gönderilen "Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri" hakkında Odamızdan 5368 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliği kapsamında görüşlerimizin İdarenize bildirilmesi istenmiştir.

 

Bir üyemiz, Odamız kayıtlarına mail yoluyla 19/12/2017 tarihinde giren dilekçesinde; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu ve Kadastro Kurulu‘nun "Röperli Kroki ile ilgili Mahkeme Kararı" konulu 16/11/2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 24/02/2017 tarih ve 447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu talimatının, 27/02/2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin ve Gaziantep Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 07/03/2017 tarih ve 540842 sayılı işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi‘nin E:2017/676 sayılı dosyasına kayıtlı olarak dava açtığını; Danıştay 10. Dairesi‘nin 03.10.2017 tarihli kararı ile de Tapu ve Kadastro Kurulu‘nun "Röperli Kroki ile ilgili Mahkeme Kararı" konulu 16/11/2016 tarih ve 67 sayılı kararının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 24/02/2017 tarih ve 447902 sayılı "Röperli Kroki" konulu Talimatının, 27/02/2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin Açıklamalar kısmındaki "röperli kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 200 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir." şeklindeki 8. maddesinin ve Gaziantep Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 07/03/2017 tarih ve 540842 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini bildirmiştir.

 

27/02/2017 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri Tarifesinin Açıklamalar kısmındaki "röperli kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 200 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir." şeklindeki 8. maddesinin yukarıda belirtilen Danıştay 10. Dairesi‘nin 03/10/2017 tarih ve 2017/676 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulduğu ve aynı maddenin ilgi (a)‘da kayıtlı yazınız ekinde gönderilen "01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri"nin "açıklamalar" kısmının 8. maddesinde yer aldığı görülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, yukarıda bildirilen yargı kararı da dikkate alınarak yeni uyuşmazlıklara yol açılmaması, kamu hizmetinin aksamaması, üyelerimiz arasındaki meslek barışının bozulmaması için Odamız ile İdareniz arasında en kısa sürede konunun değerlendirilerek, birlikte düzenleme yapılmasını dileriz.

 

Ayrıca, 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretlerinin 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılarak 2018 yılı bedellerinin hesaplanmasında ve yazıdaki yöresel katsayılarda yapılan diğer değişiklikler Odamızca uygun bulunmuştur.

 

Saygılarımızla.


 
 Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan
 

Ek:  Danıştay 10. Dairesi‘nin 03.10.2017 tarihli ve E:2017/676 sayılı kararı.

 

 


Yukarı Çık