LİHKAB YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Sayı  : 3/B15-1921                                                                                                        30/12/2015

Konu : LİHKAB Yönetmelik Değişikliği Hk.

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE
ANKARA

 

İlgi: a) 08.12.2015 tarih ve 12364127-180.99/E.1743842 sayılı yazınız.
       b) 16.04.2013 tarihli ve 3616 sayılı yazınız.
       c) Odamızın 06.05.2013 tarih ve 3/B15-715 sayılı yazısı.

 

İlgi (a)`da kayıtlı yazınız ile Danıştay Onuncu Dairesi`nin 18.03.2014 tarihli ve E:2013/191 sayılı kararıyla 15.06.2013 tarihli Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik`in 18. maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin ve 21. maddesinin 1. ve 2 fıkralarının; yine Danıştay Onuncu Dairesi`nin 18.03.2014 tarih ve E:2014/501 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan "veya yazılı ve sözlü" ibaresinin, 15. maddesinin tamamının, 16. maddesinde yer alan "yazılı ve sözlü yapılması durumunda ise yazılı sınav puanının yüzde altmışı ve sözlü sınav puanının yüzde kırkı" ibaresi ile 54. maddesinde yer alan "en az brüt iki yüz metrekare olan" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilerek ve Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlanan taslak metin gönderilerek, Odamızın konuyla ilgili görüşünün ivedilikle tarafınıza gönderilmesi istenilmektedir.

 

İlgi (b) yazınız ile 05.05.2008 tarih ve 26867 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlanan Yönetmelik Taslağı hakkında Odamız görüşünün istenilmesi üzerine, Odamızın ilgi (c) sayılı yazısı ile o tarihe kadar yaşanan süreç, tartışma, çatışma, uyuşmazlıklar ve yargı kararlarına dikkat çekilerek, sorunların yeni bir yasal düzenlemeyle ve bu yasaya koşut bir yönetmelik hazırlanmasıyla çözülebileceği, gönderilen Taslağın yönetmelik olarak yayınlanması halinde, hukuka aykırı olacağı, idari yargı yerince iptal edileceği, bu  nedenle önceki süreçte yaşanan sorun ve sıkıntıların yeniden ortaya çıkacağı ve bu haliyle sınav yapılması halinde hukuka uygun bir sınav yapılacağına ve lisans verileceğine ilişkin beklenti içindeki üyelerimizin güveninin sarsılacağı, yapılan sınavın nesnelliği ve verilen lisansların meşruluğunun tartışılacağı, mesleki dayanışma ve çalışma barışının bozulacağı değerlendirilmiş ve tarafınıza bildirilmişti.

 

İlgi (a) yazınızda anılan davalara ilişkin dava dilekçelerimizde de Odamızca saptanan hukuka aykırılıklar ortaya konularak, Yönetmeliğin hukuka aykırı bulduğumuz kısımlarının iptali ve öncelikle de yürütülmesinin durdurulması istenmiş, istemimiz kısmen kabul edilerek Yönetmeliğin bazı kurallarının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

 

İlgi (c) yazımızla tarafınıza ilettiğimiz Odamız yazısında yer verdiğimiz görüş, düşünce ve önerilerimizle, ilgi (a) yazınızda sözü edilen davalara ilişkin dava dilekçelerimizde öne sürdüğümüz hukuka aykırılık iddialarımız devam etmekte olup, ilgi (c) yazımızda belirttiğimiz görüş, düşünce ve önerilerimizi yineler, açtığımız ve açılan diğer davalarda belirtilen hukuka aykırılık ve endişelerin bir an önce giderilebilmesi ve yaşanılan olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için daha önceki önerilerimiz doğrultusunda yasal bir düzenleme ve yeni bir yönetmelik hazırlanması gerektiği düşüncemizi bir kez daha belirtiriz.

 

Bu itibarla, yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini ve Yönetmelikte yapılacak değişikliklerle sorunların giderilemeyeceğini düşündüğümüzden ve Yönetmeliğin bütününe yönelik genel hukuka aykırılık iddialarımız ve itirazlarımız birlikte düşünüldüğünde, Taslakla sınırlı bir görüş ve düşünce iletmemizin Odamızın dilediği ve önerdiği anlamda bir düzenleme oluşturulmasına katkı ve yarar sağlayamayacağı düşüncemizi bildirmekle birlikte, Taslak Yönetmelik`e ilişkin görüş ve önerilerimizi yazı ekinde sunar, yeni bir yasal düzenleme dileğimizi bir kez daha yineleriz.

 

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

 

Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

 

Ek: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik`te Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Taslak Metin Hakkında Odamız Görüş ve Önerileri. (1 Sayfa)


NOT: Anılan görüşe "Oda Görüşleri" bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 


Yukarı Çık