LİSANSLI BÜRODA MEVZUATTA BELİRLENEN HİZMETLER DIŞINDA İŞ YAPILMASI HAKKINDA

Sayı : 3/B15-1344                                                                                                           28/08/2015

Konu : Lisanslı büroda mevzuatta belirlenen
           hizmetler dışında iş yapılması hk.

 


T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE
ANKARA

 

İlgi:  (a) İzmir Şubemizin 27.07.2015 tarih ve 01/157 sayılı yazısı ve ekleri.
         (b) 28/08/2015 tarih ve 1/G35-1343 sayılı yazımız.

 

Odamız İzmir Şubesinin 27.07.2015 tarih ve 01/157 sayılı yazısı ile ............... tescil nolu ........... lisanslı harita kadastro mühendislik bürosu sahibi .....................`nın lisanslı büro çalışma mekanlarında mevzuatta belirlenen hizmetler dışında, serbest harita ve kadastro mühendislik bürosu yetkisinde bulunan işler yaptığı yolundaki yazılı bildirim üzerine, ilgi (b) yazımız ile adı geçen üyemiz hakkında gerekli araştırma, incelemeler yapılarak elde edilen bilgi, belge ve ulaşılan sonucun Genel Merkezimize iletilmesi istenilmiştir.

 

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik`in 54. maddesinde, lisanslı büro çalışma mekanlarında, yönetmelikle belirlenen hizmetler dışında iş yapılamayacağı hükme bağlanırken, aynı Yönetmeliğin 51. maddesinin 4/e bendinde lisanslı büro çalışma mekanlarında bu Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında işlem yapılması durumunda lisanslarının 1 yıl iptal edileceği hükme bağlandığından, gereği için ilgili belgelerin birer örneği de tarafınıza gönderilmektedir.

 

Gereği için bilgilerinize sunulur, yapılan işlemler ve ulaşılan sonucun tarafımıza da bildirilmesini saygılarımızla dileriz.

 


Ertuğrul CANDAŞ
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan


EKLER:
Ek-1: İlgi (a)`da kayıtlı yazı. (7 sayfa.)
Ek-2: İlgi (b)`de kayıtlı yazımız. (2 Sayfa.)

 


Yukarı Çık