BELEDİYELER, ÜYELERİMİZDEN MÜELLİFLİK KAYDI ADI ALTINDA ÜCRET TALEP EDEMEZLER

Açtığımız Davada Mahkeme Tarafından, Belediyelerce Müelliflik Kaydı Adı Altında Kayıt Yapılıp Ücret Alınamayacağı Şeklinde Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilmiştir.

Belediyelerce mimar ve mühendis proje müelliflerine ilişkin müelliflik kaydı yapılıp kayıt ücreti alınması üzerine, söz konusu işlemlerini iptali istemiyle TMMOB`a bağlı Odalar tarafından daha önce açılan davalarda; mühendislik ve mimarlık proje müellifleri ve fenni mesullerin kayıtlarının tutulmasına ve kayıt ücreti alınmasına ilişkin belediye işlemlerinin hukuka aykırı olduğu vurgulanmış, iptallerine karar verilmiş ve kararlardan bazıları Danıştay`ca onanmıştı. 

 

Bu kararlar üzerine Belediyelerce benzer uygulamalar sürmüş, Odamız web sitesinde Mayıs ayında yaptığımız duyuru ile benzer uygulamalardan haberdar olan üyelerimizin konuyu hukuki nitelikte belgelerle ve ivedi olarak Odamıza bildirmeleri halinde Odamızca gerekli idari ve yargısal girişimlerde bulunulacağı ve süreç hakkında üyelerimizin bilgilendirileceği belirtilmiştir. 

 

Üyelerimizden bu konu ile ilgili pek çok şikâyet başvurusu gelmiş ve belediyelerce vize, kayıt ücreti alındığından söz edilmiştir. Bu konu ile ilgili Bilgi Edinme Kanunu kapsamında belediyelerden bilgi ve belge talebinde bulunularak hangi yasal dayanak ile işlemlerin gerçekleştirildiği sorulmuştur. Belediyelerden gelen cevapla; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu`nun 97. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu`nun 23. maddesinin (m) ve (o) fıkraları ile Belediye Meclisi‘nden alınan kararları doğrultusunda proje müelliflerinden ücret tarifesinde belirtilen miktar kadar ilk kayıt/kayıt yenileme ücretinin tahsil edildiği tarafımıza bildirilmiştir. 

 

Oda Yönetim Kurulumuzca ilgili cevapların incelenmesi neticesinde; yapılan işlemlerin haksız olduğu, üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması gerekçeleri ve Belediye Kanunu`nda proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin belediyelerce tutulacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı, kanunla düzenlenmesi gereken bir durumun yönetmelikle düzenlenemeyeceği, 6235 sayılı Kanun uyarınca Türkiye`de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının ilgili meslek odasına kayıt ve büro tescillerini yaptırmak zorunda oldukları ve söz konusu durumla ilgili birçok yargı kararının bulunduğunu ileri sürülerek söz konusu işleme dayanak gösterilen kısımların iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle,  ilk etapta Ordu Büyükşehir Belediyesine karşı dava açılmıştır. 

 

Ordu İdare Mahkemesi`nin 2018/1140 E. sayılı dosyası ile görülen davada; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu`nun hükümleri uyarınca proje müellifleri ile fenni mesullerin sicillerinin Belediyece tutulacağına ilişkin açık bir hüküm yer almaması nedeniyle, Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek mimarlık ve mühendislik proje müellifleri ile fenni mesullerin Ordu Büyükşehir Belediyesine kayıt olma ve buna yönelik ücretin belirlenmesine ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlılık bulunmadığı, benzer bir dosyada aynı gerekçe ile verilen iptal kararının Danıştay 8. Dairesi`nin 18.10.2017 tarih, 2016/2725 E. ve 2017/7250 sayılı kararı ile onandığı gerekçeleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

 

Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla her zaman gerekli girişimlerde bulunacağımızı bir kez daha hatırlatarak; söz konusu yürütmenin durdurulması kararını, ilgili Danıştay kararını ve 28.05.2018 tarihinde yaptığımız duyuruda vurguladığımız hususları tekrar hatırlatarak üyelerimizin bilgilerine sunuyoruz. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2018


Yukarı Çık