"ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK"E İLİŞKİN ODAMIZ GÖRÜŞÜ

Sayı   : 1/K-540                                                                              21/03/2019

Konu : "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"e 

        İlişkin Odamız Görüşü.

 

 

TMMOB BAŞKANLIĞI‘NA

ANKARA

 


İlgi: 07/03/2019 tarihli ve 441 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazıda, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete`de yayımlandığı belirtilerek söz konusu Yönetmeliğe ilişkin görüşlerimizin 15 Mart 2019 tarihine kadar Birliğinize iletilmesi istenilmektedir.

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik``in 3`üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde "Şantiye Şefi" tanımı "Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personeli, … ifade eder." şeklinde yapılmış; 6`ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde "(a) ve (b) bentlerinde belirtilen mesleklere ilişkin inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen," denilerek inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmenlerin şantiye şefi olarak görev yapacakları hüküm altına alınmış; 7`nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında teknik öğretmenlerin ve teknikerlerin hangi yapılarda şantiye şefliği yapacağının sınırı belirlenmiştir.

 

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği‘nin 3. maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde şantiye şefi kavramı "Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip teknik personel" olarak tanımlanırken, teknik öğretmen veya teknikerlerin şantiye şefi olamayacağı iddiasıyla açılan dava sonucunda, Danıştay 6. Dairesi‘nin 02.02.2011 tarih ve E:2008/3365, K:2011/161 sayılı kararıyla Yönetmeliğin ilgili kısmının iptali üzerine 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle söz konusu şantiye şefi tanımından teknik öğretmen ve tekniker unvanları çıkarılmıştır.

 

Söz konusu yargı kararı karşısında Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Taslağı`nın 3`üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Şantiye Şefi" tanımındaki "veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker" ibaresinin hukuka aykırı olduğu düşünülmektedir. Belirtilen nedenlerle açılacak davada, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik`in 3`üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker" ibaresinin, 6`ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ve 7`nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının iptalinin istenmesi gerekmektedir.

 

Yönetmeliğin 8`inci maddesinde,

 

• Yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmak,

• İnşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak,

• İnşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlamak,

• Görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi aldırmak,

• Yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirmek,

• Görev almış olduğu inşaatta, yapım/yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları idaresine; meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere bildirmek,

• İnşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek,

 

şantiye şefinin görev ve sorumlukları arasında sayılmıştır.

 

Görüleceği üzere şantiye şefi, inşaat faaliyetini müteahhit adına yürüten, personelin ya da taşeronların sevk ve idaresini sağlayan, iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını denetleyen, yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesini sağlamakla yükümlü olan kişi olarak tanımlanabilir.

 

Yapı işinin başlangıçtan, bitimine kadar farklı ve birden çok mühendislik alanını ilgilendirmesi, ancak her aşamanın farklı mesul ve kontrol sisteminin getirilmesi, diğer yandan da şantiye şefinin, inşaat faaliyetinde sadece teknik olarak görev alan kişi olarak değil de birçok idari ve hukuki görevi de üstlenmesi dikkate alınarak, İmar Kanununda şantiye mühendisinin mimar ve mühendis olarak belirtildiği görülmektedir.

 

Buna göre şantiye şefinin görev tanımı, idari ve hukuki sorumluluğu, yasal düzenlemeyle her aşama ve projenin ayrı bir sorumluluk ve kontrol sistemiyle donatılması ve yasa koyucunun da mimar ve mühendis şeklinde bir düzenleme yapması dikkate alındığında, yasada öngörülen mühendislikten yapı işinin herhangi bir aşaması görev tanımı içinde kalan, aldığı eğitim formasyonu ve görev tanımı dikkate alındığında yapı işi ile makul ve kabul edilebilir bir faaliyet bağı kurulabilen ve mevzuatta öngörülen diğer idari ve hukuki sorumlulukları üstlenebilecek mühendislerin şantiye şefi olabileceğinin kabulü gerekmektedir.

 

İmar Kanunu`na dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin "Yapı Projeleri" başlıklı 57. maddesinde yapı sahibi veya vekilince; aplikasyon krokisi, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler, parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümüne göre ilgili kanun, plan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere;

 

• Mimari proje,

• Yapı aplikasyon projesi,

• Peyzaj projesi,

• Statik proje,

• Mekanik tesisat projesi,

• Elektrik tesisat projesinin

 

hazırlatılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede yapı aplikasyon projesi "parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

 

Ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrasında imar planındaki kat adedine esas kot alınan noktaya ilişkin bilgilerin, bina derinliğinin, çıkma izdüşümleri ve yapı yaklaşma mesafelerinin, tabi zemin ve tesviye edilmiş zemine ilişkin kotların, bina ve yapı yükseklik ve kotlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 4`üncü maddesindeki tanımlara, imar planına ve tapu kayıtlarına uygun olarak hem mimari projede hem de yapı aplikasyon projesinde gösterilmesinin zorunlu olduğu da ifade edilmiştir.

 

Yapı aplikasyon projesinin mimari proje ile uyumlu bir şekilde gabariye kadar çizilmesi, yapı denetimli yapılarda yapı denetim kuruluşunca hizmet satın alınan fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisi tarafından kontrol edilip uygunluk görüşünün verilmesi, projenin uygulanması ve denetiminin de gabariye kadar yapılması zorunlu olduğundan proje müellifi serbest harita ve kadastro mühendisleri ile fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendislerinin sorumluluklarının yapı kullanma izni alınmasına kadar devam etmektedir.

 

Yönetmeliğin 6`ncı maddesinin ikinci fıkrasında şantiye şefinin; mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi; yükseköğrenim kurumunca elektrik mühendisliğine eşdeğerliği bulunduğu kabul edilen elektrik-elektronik mühendisi; inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin teknik öğretmen olmasının zorunlu olduğu ifade edilerek harita ve kadastro mühendislerinin şantiye şefi olması engellenmektedir.

 

Yapı işinin başlangıcından bitişine kadar izlenen süreç, prosedür ve projeler dikkate alındığında vaziyet planı, bağımsız bölüm planları ve yapı aplikasyon projesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünün, Harita ve Kadastro Mühendislerinin doğrudan görev tanımları içinde kalan ya da mühendislik bilgisi ve birikimiyle etkin olarak denetleyebileceği alanlar olduğu, Harita ve Kadastro Mühendislerinin ilgili idareler ve mülkiyet, imar, kamulaştırma, kadastro, taşınmaz hukuku gibi formasyon olarak aldıkları ya da ilgili oldukları hukuk konuları dikkate alındığında yasada öngörülen anlamda idari, teknik ve hukuki görevleri yerine getirmek üzere şantiye şefliği görevini yapabilmeleri için yapı işleriyle makul ve kabul edilebilir bir faaliyet bağı bulunduğu, harita ve kadastro mühendislerinin şantiye şefliği yetkilerinin Yönetmelikle kısıtlanmasının yasanın amacına, özüne ve eşitliğe de aykırı olduğu açıktır.

 

Yönetmeliğin 6`ncı maddesinin ikinci fıkrasında harita ve kadastro mühendislerine yer verilmediğinden, eksik düzenlenen bu fıkranın da iptalinin istenmesi gerekmektedir.

 

Anılan Yönetmeliğin "İlgili idarenin görevleri" başlıklı 9. maddesinde mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarından kısıtlı olmadığına dair Yönetmeliğin Ek-1`inde yer alan Şantiye Şefleri tarafından İlgili İdareye Verilecek Taahhütname Örneğini isteyeceği hüküm altına alınmıştır. Üyenin beyanına dayalı olarak hazırlanan taahhütname ile şantiye şefliği üstlenmesinin uygulamada sorunlar yaratacağı düşünülmektedir.

 

Bu nedenle Yönetmeliğin 9`uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ve EK-1`in iptalinin istenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

 

      Ali İPEK

Yönetim Kurulu a.

 Genel Sekreter

 

 

 

 


Yukarı Çık