DÜŞEY ENGEL VERİLERİNİ TOPLAMA VE SUNMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK.

Sayı   : 1/K-554                                                                              21/03/2019

Konu : Düşey Engel Verilerini Toplama ve 

        Sunma Yönetmeliği Taslağı Hk.

 

TMMOB  BAŞKANLIĞI‘NA

ANKARA

 

 

İlgi: 27.02.2019 tarih ve 401 sayılı yazınız.

 

İlgi‘de kayıtlı yazınızda, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü`nün 21 Şubat 2019 tarih ve 14898374-010.03.E.89300 sayılı yazısı ile "Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği Taslağı"na ilişkin Birliğiniz görüşlerinin istendiği belirtilmekte konuya ilişkin Odamız görüşlerinin Birliğinize iletilmesi istenilmektedir.

 

Düşey Engel Verilerini Toplama ve  Sunma Yönetmeliği Taslağı`nın genel olarak uygun olduğu düşünülmektedir. Değerli bir proje olan DEVT hakkında hazırlanan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır.

 

Anılan Yönetmelik Taslağı`nın 4.maddesinin 8.fıkrasının (a) bendinde "Yerleşim yerleri dışında 30 metreden, yerleşim yerlerinde 60 metreden yüksek anten, bina, baca, kule ve benzeri tesislerle" denilmektedir. Kentsel olmayan alanlarda 30 m ve üzeri verilerin toplanması gerçekçi ve gerekli-yeterli olmayabilir. Çünkü Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına göre; havaalanlarının 10km yakın çevresinde yerine göre zeminden 3 metre ve 15 metre, 10 km uzak çevrelerinde ise 100 metre ve üzeri düşey engellerin tespit ve ilan edilmesi istenilmektedir. Ayrıca Ülkemizde 30 m‘den yüksek çokça ağaç türü mevcuttur. Taslakta bu yönde bir öngörü yer almadığından düşey engel verileri planlanan sonucu gerçekçi olarak yansıtmayacaktır. Bu nedenle 4.maddesinin 8.fıkrasının (a) bendinde 30 m ve 60 m kabullerinin gözden geçirilmesi gerekmketedir. Aynı maddenin 9. 10. ve 11.fıkraları hakkında da gerek-yeter şartlara göre kabüller tanımlanması gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte 4.maddesinin 8.fıkrasının (a) bendinde ifade edilen "yerleşim yerleri/ yerleşim yeri dışı" ibarelerinin tanımına taslak yönetmelikte yer verilmemiştir. Mevzuatımızda ve günlük hayatta meskun mahal, mücavir saha vb. konularında tanım ve kavram kargaşası yaşandığı gözlenmektedir. Doğal olarak, bu hususun ilgili bir başka mevzuat maddesinde veya bu taslakta düzenlenmesi doğabilecek teknik ve hukuki eksiklikleri önleyecektir.

 

Ülkemizde kontrolsüz ve en hızlı inşa ve tasfiye edilen düşey engeller, inşaatlarda kullanılan vinçler veya kule vinçlerdir. Yapılmalarının da kaldırılmalarının da takibi gereklidir. Özetle, taslakta öngörülen Yönetmelik Taslağı`nın 4.maddesinin 11.fıkrasının içinde veya yeni bir altbaşlık ile kule/vinçler türündeki engellerhakkında ayrıntılı bir düzenleme getirilmelidir.

 

Ülkemizde sürekli halihazır harita üretilmektedir. Bu çalışmalarda, özellikle uzaktan algılama

yönteminde toplanan düşey engel verileri, nitelikli biçimde kıymetlendirilmemektedir. Fotogrametrik Lidar yöntemle halihazır üretiminde (direklerin tepesinden ölçülmesi, binaların saçak dışında çatı maksimum kotu ayrı bir tabakada noktalanması vb. yöntemleriyle) halihazır verilerinin hedeflenen düşey engel setine dönüşümünün kolay ve uygun olması sağlanabilir. Bu hedefler sağlanarak üretilecek haritaların, üretici kurumlar tarafından doğrudan HGM ile paylaşımının sağlanması hem veri toplamada hem kontrol hizmetlerinde son derece faydalı olacaktır. Özetle BÖHHBÜY ile Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği Taslağı arasında, tüm paydaşların asgari müştereklerini dikkate alacak, bürokrasi, zorluk veya çıkar çatışması oluşturmayacak dengeli bir mevzuat bağlantısı sağlanmalıdır.

 

Veri toplama hakkında, yönetmelik taslağında ve ek formlarda; veri üretimine ilişkin ölçü zamanı, ölçü yöntemi ve doğruluk gibi ayrıntılı bilgilerin tutulması öngörülmelidir. Bu sayede; tekrarlı girilen verilen yorumlanmasında veya başka amaçlarda kullanımlarda verimlilik sağlanabilecektir.

 

Hareketli düşey engellerin (büyük gemiler vb.) özellikle dikkate alınması gerekmektedir.

 

İptal olan ve/veya kaldırılan düşey engellerin bildirimi hakkında da form-formatlar geliştirilmelidir.

 

Anılan Yönetmelik Taslağı`nın 6.maddesinin 1.fıkrasının (ç) bendinde yer alan "harita mühendisi" ibaresi yerine "Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro Mühendisi" veya "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgisi Üretimi Yönetmeliği kapsamında mekansal/coğrafi bilgi üretmeye yetkili bir mühendis" ifadesi kullanılmalıdır.

 

DEVT`in en önemli konularından biri ise veri tabanının güncel tutulmasıdır. Bu konuda anılan Yönetmelik Taslağı`nın 6.maddesinin (b) bendinde "… daha önce rapor edilen bilgilerde değişiklik olması durumunda…en geç otuz gün içerisinde…HGM`ye bildirmek" önlemi alınmıştır. Ancak bu hususta çeşitli kurumların güncelleme işlemini unutması veya ihmal etmesi olasılığı karşısında nasıl bir önlem alınacağına yer verilmemiştir. Bununla ilgili GeoRSS mekanizmasının oluşturulması ve GeoRSS ile ilgili kurumdaki iş akışının uygun bir aşamasında (örneğin belediye tarafından bir binaya yapı kullanma izni verilmesi üzerine tapuda taşınmazın cinsinin otomatik olarak "bina" olarak değiştirilmesi düşünülebilir), yasal yaptırımla, yeni yapılan ya da güncellenen düşey engel bilgisinin HGM`deki DEVT`e otomatik olarak gönderilmesi sağlanmalıdır.

 

Dünya gündeminde son yıllarda "açık veri (open data)" yer almaktadır. Bu bağlamda da Yönetmelik Taslağının 7.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendindeki "DEVT`deki verileri, ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara EK-7, Ek-8 veya EK-9`da yer alan tablolardaki öznitelik bilgilerini de içerecek biçimde sunmak." hükmünün "HGM, DEVT`deki tüm verileri açık veri olarak kullanıma sunar" şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır. DEVT`deki tüm verinin sunulmasının mümkün olmaması halinde ise fizibilite çalışması yapılarak hangi bilgilerin açık veri olarak sunulabileceğinin belirlenmesi ve yalnızca bu verilerin açık veri olarak sunulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

 

       Ali İPEK

Yönetim Kurulu a.

   Genel Sekreter

 


Yukarı Çık