TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ VE PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU!

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına ilişkin tebliğin 2. maddesi ile yürürlüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardında "yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının" kaldırılması üzerine, standardın ve tebliğin ilgili maddesinin iptali istemiyle TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açılan davada Danıştay Dairesince "yapılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güvenliği açısından  hayati olduğu dikkate alındığında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında imzalarının bulunması son derece önem arz etmektedir." gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Deprem kuşağında yer alan ülkemiz açısından sağlıklı bir çevre ile can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesinin öneminin vurgulandığı yürütmenin durdurulması kararı ile yapı
ruhsatlarından "yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının" kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu ortaya konmuştur.

 

Yine TMMOB tarafından 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi eklenmesi, yönetmelik ekinde yer alan yapı ruhsatında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin imza hanelerine yer verilmeyip; her iki formun açıklama bölümlerinde daha önceki yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi formu açıklamalarında yer alan "İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir." hükmünün çıkarılması ve yapılan değişikliğin yapı üretim süreçlerinde yer alan mühendis ve mimarların mesleki hak ve yetkilerinin kısıtlanmasına, müelliflik ve telif haklarının korunmasına yönelik denetim olanaklarının ortadan kaldırılmasına, sahteciliğin önü açılarak sağlıklı ve güvenli kentleşmenin engellenmesine yol açması üzerine anılan düzenlemelerin iptali istemiyle açılan davada da Danıştay 6. Dairesince dava konusu edilen Ek-9 Yapı Kullanım İzin Belgesi Föy 2/a Yapı Kullanım İzin Belgesi Eki: Açıklama bölümü ve ‘Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve eki föylerin tamamının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Haziran 2019 

 

 

Ekler: -  Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/5260 E. sayılı dosyasının YD kararı
          -  Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/9566 E. sayılı dosyasının YD kararıDosyalar

Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/5260 E. sayılı dosyasının YD kararı (538 KB) (24.06.2019 15:49:59)

Danıştay 6. Dairesi`nin 2018/9566 E. sayılı dosyasının YD kararı (172 KB) (24.06.2019 15:50:11)

Yukarı Çık