TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 KASIM`DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TMMOB Kamucu Politikalar Sempozyumu; kamusal üretim, hizmet, denetim süreçlerini tarif etmek, kamu kaynaklarının yağmasına karşı mücadele yöntemlerini tartışmak ve kamu kavramını tüm boyutları ile yeniden ele almak amacıyla  22-23 Kasım 2019 tarihinde, Ankara‘da İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda gerçekleştirilecek.


TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU


1980`li yıllardan itibaren uygulanmaya başlayan özelleştirme politikaları sonucu, kamu kaynakları ve olanaklarıyla yaratılan kurumlarımız, fabrikalarımız, madenlerimiz, işletmelerimiz tümüyle sermayeye aktarılmıştır. Aynı süreçte eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu hizmetleri de ticarileştirilerek birer rant kapısı haline dönüştürülmüştür.


Özal`lı yıllardan itibaren iktidara gelen tüm hükümetlerin öncelikli programı "özelleştirmelerin tamamlanması" olmuştur. Başlangıçta "verimsizlik", "zarar eden KİT`leri elden çıkartma", "devletin sırtındaki kamburdan kurtulma" söylemleriyle ilerleyen özelleştirme uygulamaları, 2000`li yıllardan itibaren karlı kuruluşların satıldığı bir yağmaya dönüşmüş, günümüzde ise biçim değiştirerek yap-işlet vb. yöntemlerle hizmet alanlarının özelleştirilmesiyle devam etmektedir.


16 yılı aşkın süredir devam eden AKP iktidarı, bu uygulamaların en yoğunlaştığı dönem oldu. AKP bu piyasalaştırmayı rant ve imtiyaz sağlama aracı gibi kullanarak; kendisine doğrudan bağımlı bir sermaye sınıfı da yaratmış oldu.


Siyasal iktidarların kamusal olan her anlayış ve varlığa yönelik sistematik saldırganlığı karşısında, kamusal olanın savunusu amacıyla hem özelleştirme süreçlerini mümkün kılan yasal düzenlemelere hem de özelleştirme uygulamalarına karşı mücadele alanlarının genişletilmesi için fikri ve pratik araçların geliştirilmesi TMMOB`nin ve tüm toplumsal muhalefetin görevlerindendir.


Bu düşüncelerle TMMOB;
•Kamusal üretim, hizmet ve denetim süreçlerini tarif etmek,
•Kamu kaynak ve varlıklarının yağmasını durdurmak için mücadele yöntemlerini geliştirmek,
•"Kamu" kavramını tüm boyutlarıyla ele alarak, neoliberal yıkım politikaları karşısında kamucu bir odak yaratmak üzere,


"Kamucu Politikalar Sempozyumu" düzenlemektedir.


İki gün boyunca sürecek sempozyum kapsamında; ülkemizdeki kamu kaynakları ve varlıkları yağmasını durdurmak; kamusal üretim, hizmet ve denetimin kamu tarafından yapılmasını sağlamak için tüm kamusal alanlarda mücadele yöntemlerini tartışmak, gelişrmek ve kamuyou ile paylaşmak için, önde gelen akademisyenler, bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelecek.


Sempozyum iki gün, altı oturum ile gerçekleşirken,  "Kamuculuk; tanımı, evrimi ve tarihsel süreci", "Dünyada ve Türkiye‘de kamucu kalkınma örnekleri ve planlı kalkınma", "Kamu yönetiminde kamuculuk", "İktisat politikaları ve özelleştirme bilançosu" başlıkları tartışmaya açılırken son oturumda "Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı" başlığında TMMOB‘nin kamucu politikalara bakışı kamuyou ile paylaşılacak ve bu sorunlar yumağının çözülmesinde atılacak adımlar katılımcılar tarafından değerlendirilecek.

 

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU PROGRAMI

1. GÜN – 22 Kasım 2019

10.00 - 10.30                      Açılış Konuşmaları

Nadir Avşaroğlu                  Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Emin Koramaz                     TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

10.30 – 11.30 Özel Oturum

Yunus Yener - Oturum Başkanı

TMMOB Sunumu: Baki Remzi Suiçmez - Kamucu Politikalar ve TMMOB

Özel Sunum: Korkut Boratav - Türkiye`de Kamucu Politikaların Analizi

 

11.30 – 11.45 Ara

 

11.45 - 13.15  1.Oturum

Kamuculuk; Tanımı, Evrimi Ve Tarihsel Süreci

Ayşegül Oruçkaptan - Oturum Başkanı

Oktar Türel

Neoliberal Dünya Ekonomisinde Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanmasına Bakışlar, 1920-2020
 

Galip Yalman
 
Yeni Bir Kamu Mümkün mü?
 

Aziz Konukman
 
Yeniden Kamu Yatırımları Desteklenebilir mi?
 

13.15 – 14.00 Yemek Arası

 

14.00 – 16.00 2. Oturum

Dünya Ve Türkiye‘de Kamucu Kalkınma Örnekleri Ve Planlı Kalkınma

Özden Güngör - Oturum Başkanı


Bilsay Kuruç
 
21. Yüzyıl için Kalkınma ve Planlama
 

Semih Akçomak
 
Türkiye‘de Ekonomik Büyüme ve Planlama
 

Serdar Şahinkaya
 
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Kamucu Sanayileşme
 

Erkan Erdil
 
Dünyada ve Türkiye`de Planlama ve Kamu İşletmeciliği
 

16.00 – 16.15 Ara

 

16.15 – 18.30 3. Oturum

Kamu Yönetiminde Kamuculuk

Kemal Zeki Taydaş - Oturum Başkanı


Oğuz Oyan
 
Türkiye`nin Değişen Yönetsel Yapısı
 

Ozan Zengin
 
Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi
 

Onur Karahanoğulları
 
Anayasa, Yasalar ve Kamucu Politikalar
 

Gamze Yücesan
 
Sosyal Hizmetlerin (Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik) Kamusal İşlevi
 

 

2. GÜN – 23 Kasım 2019

10.00 – 12.00 - 4. Oturum

İktisat Politikaları ve Özelleştirme Bilançosu

Ali Uğurlu - Oturum Başkanı

Mustafa Sönmez

Nasıl Bir Kamuculuk İstiyoruz?
 

Ebru Voyvoda
 
Kalkınma İktisadı Penceresinden Türkiye
 

Erol Taymaz
 
KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi
 

Yiğit Karahanoğulları
 
Dünyada ve Türkiye`de Kamulaştırma Modelleri
 

12.00 – 13.00 Yemek Arası

 

13.00 - 15.00  5. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Nadir Avşaroğlu - Oturum Başkanı


Arzu Çerkezoğlu
 
İstihdam Politikaları
 

Aysun Gezen
 
Eğitim Politikaları
 

Sinan Adıyaman
 
Sağlık Politikaları
 

Ali Rıza Aydın
 
Hukuk Politikaları
 

15.00 – 15.15 Ara

 

15.15 – 18.30  6. Oturum

Kamucu Politikalar İçin Ne Yapmalı?

Mehmet Soğancı - Oturum Başkanı

 

Oğuz Türkyılmaz
 
Enerji Politikaları
 

Gökhan Günaydın
 
Tarım Politikaları
 

Kaya Güvenç
 
Sanayi Politikaları
 

Arif Merdol
 
Ulaşım Politikaları
 

Tarık Şengül
 
Kentleşme ve Yerel Yönetimler Politikaları
 

Nejat Tamzok
 
Maden Politikaları
 

Adil Akbaş
 
Bilişim Politikaları
 
 


Yukarı Çık