14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

 ANKARA ŞUBE

14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

 

"Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği,

baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde,

bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,

emekçi halkımızın hizmetine sunmak için

her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda

inançlı ve kararlıyız."

TEOMAN ÖZTÜRK

TMMOB 25. Genel Kurul - 24 Mayıs 1980

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 • 1.BÖLÜM
 • ÖNSÖZ 3
 • 2.BÖLÜM
 • HEDEFLENEN ŞUBE ÇALIŞMALARI 4
 • Örgütlenme Çalışmaları 4
 • Meslek Alanlarımızdaki Uygulamalar ile İlgili Çalışmalar 5
 • TMMOB, İKK ve Diğer Odalar ile İlgili Çalışmalar 6
 • Komisyon Çalışmaları 6
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Çalışmalar 7
 • Hukuki Destek ve Danışmanlık ile İlgili Çalışmalar 7
 • Öğrenci Üyeler ve Hacettepe Üniversitesi ile İlgili Çalışmalar 8
 • Eğitim Çalışmaları 8
 • Süreli Yayınlar ve Görsel Medya Çalışmaları 9
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlik Çalışmaları 9
 • Kamuoyuna ve Ülkemize Karşı Sorumluluklarımız 9

 

 

3.BÖLÜM

DÖNEME BAŞLARKEN 10

 

ÖNSÖZ

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul ve seçimlerin ardından 14. Dönem Yönetim Kurulunu siz değerli üyelerimizin oylarıyla belirledi. Yeni dönemle birlikte Şubemiz bünyesinde yapmayı planladığımız faaliyetleri, siz değerli meslektaşlarımıza sunmak isteriz.

Mesleki sıkıntı ve problemlerimizin her gün daha da arttığı; öncelikle işsizlik olmak üzere, güvencesiz çalışma koşullarının, düşük ücretlerin, fazla mesailerin, mobbinglerin, sayıca çok fazla yeni mezun meslektaşımızın olduğu, mesleğimizin yıpratılarak vasıfsız hale getirilmeye çalışıldığı bu ortamda önümüze koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek adına üyelerimizle birlikte hareket etmenin gerekliliğinin farkındayız.

Ülkemiz de yaşanmakta olan yoğun ve ağır sürecin, mesleki problemlerimizden bağımsız değerlendirilemeyeceği bilinciyle; özellikle 1980`li yıllardan bu yana uygulamaya konulan ve artan bir ivme ile sürdürülen "yeniden yapılanma" adı altındaki politikalar sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de rejim değişikliğine gidilmiş; yasama, yürütme, yargı kuvvetlerinin ayrılığı ilkesi zayıflatılmış, kamu idari yapısı, kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları, sendikalar ve STK(Sivil Toplum Kuruluşu)`ların özerklikleri ve bağımsızlıkları budanarak tek tipleştirme süreci yaratılmıştır. Diğer taraftan özerk ve Anayasal kuruluş olan meslek odalarımıza karşı yapılan baskılara ve meslek odalarımızın işlevsizleştirilmesine, mesleki yetkilerimizin yok edilmeye ve mesleğimizin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına, meslek alanlarımıza yapılan saldırılara, bilimsel verilerden yoksun eğitim politikaları sonucunda yaratılan yoğun işsizliğe, mühendislik yetkilerimizi kısıtlamaya yönelik müdahalelere, mühendisliğin ucuz iş gücüne dönüştürülmeye çalışılmasına ve yaşam alanlarımıza karşı mücadele edeceğiz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yok edilerek gazetecilerin tutuklandığı, seçimle göreve gelen belediye başkanlarının görevlerinden alındığı, meclislerinin kapatılarak kayyumların atandığı, basın özgürlüğünün kısıtlandığı, KHK süreci ile demokrasinin askıya alındığı, halk iradesini temsil etmesi gereken Meclisin yetkilerinin gasp edildiği, şehirlerimizin ve tüm yaşam alanlarımızın imar afları ve rant projeleri ile yağmalandığı, kentte karşı işlenen suçların katlanarak arttığı, emeğin yüce değer olduğu ilkesinin ayaklar altına alındığı bu dönemde; aydın olma sorumluluğumuzun bilinci ile "Emek, barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini yükseltmek, ülkemizi ve mesleğimizi her alanda savunmak ve güzel yarınlar için; mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz için birlikte yürümeye, mücadeleye EVET diyoruz!" sloganıyla hareket etmeye devam edeceğimizi siz değerli üyelerimize saygı ile duyuranız.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 14. Döneminde de hızlı karar alabilen, üyesiyle haberleşmek için yeni kanallar üreten, klasikleşmiş yöntemlerin dışında bürokrasisini azaltmış, mesleki çalışma alanlarının genişletilmesi için geçmişten gelen birikimi ile üyeleriyle yan yana, omuz omuza uğraş veren ilkeyi başat yapmaya devam edecektir. Şube Yönetim Kurulumuz yine bu dönemde birlikte karar alma, yönetme ve birlikte üretme anlayışı içinde üyelerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için; bilimin, tekniğin ve mühendisliğin toplum yararı ve ülke kalkınması yönünde geliştirerek kullanılması için her türlü çabayı gösterme kararlılığı içerisindedir.

 

HEDEFLENEN ŞUBE ÇALIŞMALARI

 

Örgütlenme Çalışmaları

 

• Yönetim Kurulunun görev yapacağı iki senelik süreçte üyelerin talepleri doğrultusunda Şube çalışmalarına yön verilecek, bu talepleri güncel tutabilmek adına üyelerimiz düzenli olarak telefonla aranacak, iş yerlerinde ziyaret edilecek ve yapılacak anketlerle birlikte geçmişteki veriler ile karşılaştırmalı olarak var olan durumun değişim süreci incelenecektir. Yaratılan haberleşme kanallarını daha verimli hale getirebilmek için üye bilgilerinin güncelliği düzenli olarak kontrol edilecek, iletişim ağlarının daha kalıcı ve sağlıklı olması sağlanacaktır.

• İşsiz meslektaşlarımızın iş bulmasını sağlayacak yeni platformlar geliştirilecektir.

• Üye profili incelendiği zaman çok büyük bir yüzdeye sahip olan ücretli çalışan meslektaşlarımız için çalıştaylar düzenlenecek ve buradan çıkan sonuçlar Genel Merkeze iletilerek Odamızın tüm üyelerini ilgilendirecek şekilde daha kapsamlı kurultaylar yapılması ve bu konuda aktif kararlar alınması için çalışılacaktır.

• Üyelerimizle aktif olarak iletişimde kaldığımız ve sorunlarını anında cevaplayabildiğimiz sosyal medya platformlarındaki ağlarımızı daha da genişletip güçlendirerek, üyelerimizle sürdürülebilir bir iletişim ağı yaratılacaktır.

• Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı dönemlerde mesleğimizle ilgili gelişmeler ve mesleğimizi bir adım öteye götürecek projeler, bu alanda çalışan meslektaşlarımız aracılığıyla üyelerimize aktarılacaktır.

• Üyelerimize yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

• Yaşadığımız çevrenin sorumluluk bilinci ile Şubemize bağlı illerimiz dâhilinde kent ve çevre sorunlarımızın çözümüne yönelik çalışmalarda bulunulacaktır.

• Ömrünü meslek disiplinimize adamış meslektaşlarımızla bu mesleğe yeni başlamış üyelerimiz bir araya getirilecek, deneyimlerin aktarımının sağlanacağı platformlar oluşturulacaktır.

• Şubemiz etkinlik alanında bulunan kurum-kuruluş ve üyelerimizin tamamının fikirleri değerlendirilerek; mesleğimizin ve üyelerimizin mesleki çalışmalarına katkı sağlayıcı, çevre ve sosyal yaşamlarına artı değer katıcı çalışmalarımızı yapabilmek için Şubemize bağlı il temsilciliklerimizden her 3 ayda bir, mesleki faaliyet denetim görevini üstlenen ve il temsilciliklerimize bağlı temsilcilerimizden de her 6 ayda bir olmak üzere mesleki alanda, kamu kurum-kuruluşları ile ilişkilerinde yaşanan sorunlar veya örnek teşkil edecek çalışmaların rapor olarak  Şubemize iletilmesi istenilecektir. Yaşanan sorunları çözümleyecek veya örnek teşkil edecek davranışları geliştirecek bir yapı üzerine Şubemiz tarafından çalışmalar yapılacaktır.

 

Meslek Alanlarımızdaki Uygulamalar ile İlgili Çalışmalar

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, mesleğimizin gelişimi ve zenginleşmesi için ulusal deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam olma potansiyelini açığa çıkarma görevini üstlenecektir.

Bu bilinçle;

• Dünyada ve ülkemizde çok geniş bir çalışma alanına sahip meslek disiplinimizin; görev alanlarının genişletilmesi ve var olan çalışma alanlarında daha kalıcı ve aktif olması için çalışmalar yürütülecektir.

• Yapı aplikasyon projesinin hazırlanabilmesi ve fenni mesuliyetliğin üstlenebilmesi için ilgili idarenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi yönünde gerekli destek ve uyarılar yapılacak, bu süreçte yaşanan sıkıntıların çözümü için takipçi olunacaktır.

• SHKMMB (Serbest Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu)`ler arasında Odamızın yayımlamış olduğu Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli`nde yer alan birim fiyatları uygulamayan ve mesleğimizin itibarını düşüren bürolar tespit edilecek ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

• Haksız rekabeti ortadan kaldırmak için üyelerimiz arasında ihale ile yapılan işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde takipçisi olunacaktır.

• Mesleğimizi ilgilendiren hizmetlerde, bizler tarafından ya da sorumluluğumuzda yapılması gereken; ancak yetkisiz kişilerce üretilen plan, proje ve hizmetlerden birine imza atan olarak tanımlanan imzacıların en ağır şekilde cezalandırılmaları için hukuki tüm yollara başvurulacaktır.

• Meslektaşlarımız arasında ayrışmayı önlemek için tüm üyelerimizin ilgili mevzuatlara uygun olarak çalışmaları sağlanacaktır.

• LİHKAB ve SHKMMB sahibi meslektaşlarımızın büroları ziyaret edilerek yaşadıkları problemler tespit edilecek, gerekli kurumlarla bu konularda görüşmeler yapılacak ve çözüm süreci takip edilecektir.

• Günümüzde en çok gündemde olan ve mesleğimizin de ülkemizin de geleceği için büyük önem taşıyan kentsel dönüşüm ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında, meslek disiplinimizin yetkinliğini arttırmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılacaktır.

 

TMMOB, İKK ve Diğer Odalar ile İlgili Çalışmalar

 

TMMOB ve bileşeni diğer Odalarla yürütülen ilişkilerin geliştirilmesine önem verilecektir. İKK Çalışma Grupları, İKK tarafından düzenlenecek sempozyum ve kongreler ile diğer komisyon çalışmalarında aktif görevler üstlenilecek; İKK çalışmalarına daha fazla destek sağlanacaktır.

 

Komisyon Çalışmaları

 

• Mesleğimizin ve üyelerimizin sorunlarının çözümü için komisyonlarımız daha aktif hale getirilecektir.

• Kent İzleme Komisyonumuz aracılığı ile doğal ve yaşam alanlarımıza yapılan müdahalelerin tamamı hukuksal ve teknik altyapı ile takip edilecektir.

• Kentsel dönüşüm projeleri; barınma hakkı temelinde tartışılacak, bu konuda yerel halkla birlikte hareket edilmesi sağlanacak ve projelerin peşkeş projelere dönüşmesine engel olmak için mücadele edilecektir. Kapsayıcı ekonomik politikaların uygulanması yönünde kamu yararı ile örtüşen mülkiyet haklarının koruyuculuğunun el değiştirilmesini önleyici tedbirlerin alınması için mücadele edilecektir.

• Diğer meslek disiplinleri ile koordineli bir çalışma ve dayanışma içerisinde kentlerimizin rant uğruna talan edilmesine engel olmaya çalışılacak, yurttaşlarımız bilinçlendirilecektir.

• Üyelerimizin daha çok meslektaşı ile tanışması, Odamıza ve mesleğimize bağlı olarak Oda-üye ilişkilerine yön verilmesi, yardımlaşmayı ve dayanışmayı arttırmanın yanı sıra sürdürebilirliğini sağlamak amacı ile sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

• Yaşanan krize ve derinleşen etkilerine karşın meslektaşlarımız düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmaktadır. Toplu veya bireysel işten çıkarmalarla tehdit edilen meslektaşlarımız güvencesiz bir çalışma yaşamına mecbur bırakılmaktadır. İstihdam alanları giderek daraltılmakta, meslek alanlarımız çalışılamaz bir hale getirilmektedir. Meslektaşlarımız fiziki, psikolojik ve mesleki sorunlarla karşı karşıyadır. Aşırı iş yükü, dinlenememe, rahatsız edici davranışlara maruz kalma, mobbing, uygunsuz koşullarda ve mesai dışı çalıştırılma ile meslek ve iş yeri kaynaklı riskler, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin eksikliği gibi temel sorunlar giderek artmaktadır. Ülkenin ve mesleğin içinde bulunduğu kriz, işsizlik, düşük ücretli çalışma ve temel haklardan yoksun olma durumları beraberinde kaygıyı da arttırmaktadır. İşsizlikle, işten çıkarmalarla boğuşan meslektaşlarımız çareyi meslek dışı çalışmada aramaktadır.

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Çalışmalar

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak önümüzdeki dönemi "Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Ayrımcılık" ile mücadelenin önemli bir süreci olarak görüyoruz.

Bu bilinçle;

• Şubemizin kadın üyelerinin her türlü sorunlarını paylaşabilecekleri ve çözüm önerilerini üretebilecekleri, dayanışmayı büyüterek örgütlenebilecekleri aktif bir Kadın Komisyonu oluşturacağız.

• Düzenleyeceğimiz mesleki ve sosyal etkinliklere kadın üyelerimizin etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak için toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı eşitsizlikleri giderecek mekanizmaları yaratmaya çalışacağız.

• Öncelikle Şube Yönetim Kurulu; il, ilçe ve iş yeri temsilcileri olmak üzere tüm üyelerimize yönelik "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" seminerleri düzenleyeceğiz.

• Odamızın her türlü kurul ve komisyonlarında kadın temsiliyetini arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.

• Çalışma hayatında mobbinge, cinsel tacize, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza hem hukuki hem de psikolojik destekte bulunacağız. 

• Kadın Komisyonunca belirlenen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürüteceğiz.

 

Hukuki Destek ve Danışmanlık ile İlgili Çalışmalar

 

İş hayatında karşılaşılan çeşitli sorunlar için üyelerimiz çalışma yaşamında hakları konusunda bilinçlendirilecek, Şubemiz avukatları aracılığıyla da hukuki olarak desteğimiz sürdürülecektir. Üyelerimizin her alandaki mesleki ve hukuki mücadelesinde yanlarında olmaya devam edilecektir.

 

Öğrenci Üyeler ve Hacettepe Üniversitesi ile İlgili Çalışmalar

 

Öğrenci meslektaşlarımızın;

• Meslek hayatına daha iyi hazırlanmaları için teknik eğitim, teknik gezi vb. etkinlikler düzenlenmeye devam edilecektir. 

• Öğrenci haklarını koruyabilmek adına gerekli çalışmalar sağlanacaktır. 

• Mesleki, sosyal, kültürel alanlara dair sözlerini söylemeleri için düzenleyecekleri her türlü etkinliğe destek verilmeye devam edilecektir.

• Odamıza üye diğer öğrencilerle  tanışma ve ortak paydada buluşmaları için yapılacak her türlü sosyal ve mesleki etkinliğe destek verilecektir.

• Öğrencilik dönemlerinde ve mezuniyet sonrasında Odamız örgütlülüğüne katkı sağlayacak her türlü fikir ve görüşleri değerlendirilecek ve desteklenecektir. Odamızın etkinliklerine ücretsiz olarak katılımlarının sağlanmasına devam edilecektir. 

• Mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerine katkı sağlamak için kış kampları düzenlenecektir. 

• Öğrenim hayatlarında yapmak zorunda oldukları stajları için kurum ve kuruluş temsilcileri ile görüşülerek, imkân sağlanacaktır.

Öğretim görevlilerimizin;

• Odamızın gerçekleştirdiği bilimsel, teknik kurultaylarda; sempozyumlarda yer almaları sağlanmaya çalışılacaktır. 

• Mesleki, sosyal alanlarda görüşleri alınarak Şubemiz aracılığıyla gündem oluşturma çabasında bulunulacaktır. 

• Öğrenci meslektaşlarımız ile aralarında köprü oluşturarak ortak platformlarda buluşturulacaktır.

 

Eğitim Çalışmaları

 

• Hızla artan yeni mezun sayıları ile beraber piyasalaşan ve ticarethaneye dönüşen üniversitelerin eğitim yapılarına karşı çok hızlı gelişen teknolojiyi ve mesleki uyarlamaları takip etmek amacıyla üyelerimize "Ücretsiz Eğitimler" vermeye devam edilecektir.

• Verilen ücretsiz eğitimleri, çeşitli sebeplerle kaçıran ve süreç içerisinde unutulan bölümleri yeniden hatırlamak isteyen üyelerimiz için hem üyelerimizin eğitimcilerle haber kanallarının geliştirilmesi hem de eğitimlerin internet üzerinden tekrar izlenebilecek bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

• Yeni açılacak SHKMMB‘lere yüklenecekleri teknik ve mali sorumluluk konusunda tecrübe edindirici bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Süreli Yayınlar ve Görsel Medya Çalışmaları

 

• Ankara Ölçeği Bülteni‘nin yenilenen ve ülke gündemini sürekli takip eden içerikleriyle, düzenli aralıklarla yılda 2 ya da 3 sefer yayımlanmasına devam edilecektir. Bununla beraber internet ortamında okunabilmesi ve basılı olarak da üyelerimize ulaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

• Mesleğin ve gündemin ana başlıklarından öne çıkan konuların kadın gözünden incelenmesi amacıyla Ankara Ölçeği Bülteni içerisinde ek olarak Kadın Bülteni de düzenlenecektir.

• İş yaşamında çalışan hakları ve görevleri, İSG ve mühendislik hizmetleri gibi konularda gerekli kurum, kuruluş ya da firmalar ile görüşülüp bu konular üzerine üyelerimiz için kitapçıklar, broşürler, afişler vs. hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

• Tematik harita üretimi ile toplumsal, tarihsel, bilimsel olayların üyelerimize aktarımında çalışmalar yapılacaktır.

 

Sosyal ve Kültürel Etkinlik Çalışmaları

 

• Sadece mesleki alanda yaşanan sorunlar değil meslek dışı faaliyetlerde de iş yaşamının bizlere dayattığı yorucu ve yoğun ortamdan uzaklaşabilmek adına ücretsiz atölyeler kurulması ve bu atölyelerin sosyal ve kültürel birçok faaliyette bulunması sağlanacaktır.

• TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak sahip olduğumuz 25 yıllık geçmiş ve bu süreç içerisinde biriktirdiğimiz mesleki, sosyal, kültürel ve politik altyapının sadece üyelerimizle değil halkımızla da birleştirip bütünleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

Kamuoyuna ve Ülkemize Karşı Sorumluluklarımız

 

• Kamu orta mallarının yağmasına karşı geçtiğimiz dönemlerde de devam eden meşru mücadelemiz; mühendis olmanın bize verdiği bilimsel, aydın ve teknik bilgiyle beraber devam ettirilecek ve başta Ankara‘da olmak üzere kamuya ait alanların yağmasına, talan edilmesine, peşkeş çekilmesine karşı mücadelemiz sürdürülecektir..

• Oluşturduğumuz iletişim kanallarıyla yazılı ve görsel olarak harita mühendisliğinin bizlere kazandırdığı bilgi ve birikimin sadece üyelerimizle değil bütün kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyunun bilgilendirmesi devam ettirilecektir.

• Sadece Ankara yerelinde değil Türkiye‘nin her yerinde ses getirecek basın açıklamaları akademik, teknik ve bilimsel altyapıyla yapılarak hem meslektaşlarımızın hem de halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

• Mesleki, sosyal, kültürel ve hukuki konularda meslektaşlarımız bilgilendirilerek bu alanda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Düzenlenen bu etkinliklerin sonuç raporları hem üyelerimizle hem de ilgili kurum-kuruluşlarla paylaşılacaktır.

• Üyelerimiz tarafından yazılmış bilimsel, teknik makalelerin Yayın Komisyonumuz tarafından değerlendirilmesi ve Şubemiz tarafından ücretsiz basımı sağlanacaktır.

 

DÖNEME BAŞLARKEN

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönemi; özgürlüklerin daha da fazla kısıtlandığı, emperyalist politikaların ülkemiz topraklarında hükmünün devam ettiği, yapılan yasal düzenlemelerle eğitim, hukuk, sağlık, basın özgürlüğü alanlarına ve meslek odalarına müdahalenin önünün açıldığı; kamusal yaşantının hızlıca yok edileceği, demokrasi ve insan haklarını savunmanın zorlu engeller ile karşılaşacağı, meslek alanlarımızın daraltılıp güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştırılacağı, emeğe karşılık biçilen değerin daha da ivmelenerek hızla erozyona uğratılacağı bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Böylesine bir süreçte dört duvar arasına çekilmeyi, tarihsel sorumluluğumuza sırt çevirmeyi düşünmüyoruz. Aksine meşru zeminlerde daha özgür, daha çağdaş, daha güvenli, daha laik demokratik bir Türkiye`nin ve yaşamın hakim kılınması için mücadeleyi sürdüreceğiz. Şubemizi ve Odamızı, umuda açılan onurlu bir kapı olarak var olmaya devam ettireceğiz.

Emek, barış, demokrasi mücadelesinde yürüyen, temel hak ve özgürlükler mücadelesinde kendini gösteren bir Şube yaratma çabamız; 14. Dönemde de kararlılıkla sürecektir. Ölüme karşı yaşamı; savaşa karşı barışı; düşmanlığa karşı kardeşliği; her türlü ayrımcılığa karşı eşitliği; baskılara karşı özgürlük ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz.

Şubemiz; barış ve demokrasi sesinin daha gür, daha çoğalan ve daha yankılanan bir biçimde çıkmasında var olmaya devam edecektir.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Ankara Şube 14.Dönem Yönetim KuruluYukarı Çık