SALGIN GÜNLERİNDE DE MESLEK ALANLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti`nin Wuhan kentinde ortaya çıkan, birçok ülkeye yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs (COVID-19) sebebiyle ülkemizde de birtakım tedbirler alınmış, zor zamanlar geçiren vatandaşlarımıza yönelik yapıcı ve kolaylaştırıcı düzenlemelerin getirilmesi ile zorlaşan yaşam koşullarının bir nebze kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

 

Getirilen bu düzenlemelerin özellikle üyelerimiz açısından eşitlik ilkesi doğrultusunda hayata geçirilmesi Odamızca gözetilen bir durumdur. Bu doğrultuda üyelerimizden gelen şikâyet, öneri ve talepler değerlendirilerek ilgili kurumlara oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için yazılar yazılmıştır. 

 

Bu süreçten en çok etkilenen özel sektördeki büro ve şirket sahibi üyelerimiz olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 24.03.2020 tarih ve 31078 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:518) ile gelir vergisi mükellefleri ve belirlenen bazı iş kollarındaki kurumlar vergisi mükellefleri için KDV, muhtasar ve diğer beyannamelerin verilme süresi ve ödeme süreleri ile SSK prim ödemelerinin süresi ertelenmiş bulunmaktadır. Kurumlar vergisine tabi olan bazı iş kolları da bu ertelemelerden faydalanabilmektedir; ancak söz konusu düzenlemede özel sektörde kurumlar vergisi mükellefi olarak faaliyet gösteren Odamız üyelerinin çalışma alanları olmak üzere mühendislik ve müşavirlik hizmetlerine yönelik iş kollarına yer verilmemesi hem eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmekte hem de bu üyelerimizin mağduriyetlerine yol açmaktadır. Bu nedenle Odamızca Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazılarak kurumlar vergisi mükellefi olan ve harita ve kadastro mühendislik hizmeti veren üyelerimizin de anılan Tebliğ hükümlerinden mücbir sebep kapsamında faydalanması, KDV, muhtasar ve diğer beyannamelerin verilme süresi ve ödeme süreleri ile SSK prim ödeme sürelerinin ertelenmesi hususu dile getirilmiştir. https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/8d3c8827e071196_ek.pdf?tipi=42&turu=H&sube=0 

 

Ayrıca KOSGEB destekleri için başvuru yapan; kurum tarafından destekten faydalanabilmek için Sanayi ve Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıt yaptırması gerektiği cevabını alan üyelerimizin de Odamızı bilgilendirmeleri üzerine; TMMOB çatısı altındaki ilgili meslek odasından kayıt ve tescil belgesi alarak kendi adına serbest mühendislik-mimarlık hizmetleri yapanların kendi meslek odasına üyeliğinin zorunlu olduğu ve serbest meslek mensubu olarak başka bir yere üye olmalarının gerekmediğini belirten bir yazı ilgili kuruma iletilerek üyelerimizin karşılaştığı mağduriyetin çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunulmuştur.

 

Meslek alanlarımızın korunmasına dair çalışmalarımızın devam ettiği bu dönemde farklı idarelerce açılan ve meslek alanlarımızı kapsayan ihaleler ile harita ve kadastro mühendislik hizmet alanı işlerinin farklı meslek gruplarınca üstlenilmesinin önüne geçmek, meslek alanlarımızı ilgilendiren hizmet kalemlerinin benzer iş olarak ihale dokümanlarında yer almaması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri engellemek amacıyla Çorum Belediye Başkanlığına, Ağrı Belediye Başkanlığına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Antakya Belediye Başkanlığına itirazlarımızı içeren yazılar yazılmış; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı da öncelikle yürütmenin durdurulması ve ihalenin iptali istemli dava açılmıştır. Anılan diğer idarelerden olumlu cevap gelmemesi halinde ihalenin iptali istemli davalar açılarak sürecin takipçisi olunacaktır.  


Bu gelişmelerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak harita ve kadastro mühendisi alımları ile ilgili olarak da Bakan ve Bakan Yardımcıları nezdinde geçtiğimiz ay randevu talep edilmiş, harita mühendisi istidamı konusundaki taleplerimizin iletilmesi konusunda hazırlık yapılmıştır; ancak Bakanlıktan Covid-19 salgını nedeniyle tüm görüşmelerin askıya alındığı yönünde bir cevap alınmış ve henüz bir görüşme sağlanamamıştır. Odamız, sürecin takipçisi olmaya devam edecektir. 


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak tüm üyelerimiz arasında eşitlik ilkesinin gözetilmesi, hiçbir üyemizin mağduriyet yaşamaması en temel amaçlarımızdan bir tanesidir ve bu amaç doğrultusunda Odamızca her türlü idari ve hukuki girişim yapılmakta, ilgili kurumlar bilgilendirilerek mağduriyetlerin giderilmesi sağlanmaktadır. 


Üyelerimizin bilgisine sunarız. TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2020 

  


Yukarı Çık