ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MESLEK GRUBUNCA MESLEK ALANLARIMIZA YAPILAN SALDIRILAR VE TMMOB YASA TASLAĞINA DAİR BİLGİLENDİRME

Meslek alanlarımıza sahip çıkılması, mesleğimizin akademik eğitimini alarak mühendislik diploması elde eden üyelerimizin Oda mevzuatı ve mesleki mevzuatımız kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin korunması ve üyelerimizin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak en temel amaçlarımız arasındadır. Bu doğrultuda meslek alanlarımıza yönelik müdahalelere karşı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak geçmişten bu yana yürüttüğümüz idari ve hukuki girişimlerimiz devam etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından mesleğimize yapılan müdahalelerin özellikle son dönemde artmış olması nedeniyle, bu konu özelinde uzun süredir verdiğimiz ve halen devam eden mücadele hakkında üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. 

 

E-posta ekinde yer alan bilgi notu dokümanında, mesleğimize yönelik gerek Orman Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri tarafından gerekse Orman Mühendisleri Odası tarafından yapılan müdahaleler ve bu müdahalelere karşı Odamızın 2007 yılından bu yana yaptığı girişimlere dair bilgiler özetlenerek sıralanmıştır.

 

Başlık halinde özetleyecek olursak;

 

Orman izin dosyası hazırlanması kapsamında ölçme, hesaplama, aplikasyon ve ormanlık zeminin harita yapım teknikleri ile kâğıda aktarılması işleri,

Orman kadastrosu kapsamında ölçme, hesaplama, aplikasyon ve orman sınırlarının harita yapım teknikleri ile kâğıda aktarılarak kadastrosunun yapılması işleri,

Ormanlık alanlarda ortofoto ve sayısal hâlihazır harita üretimi işleri,

BÖHHBÜY ‘e göre ormanlık alanlarda yapılacak tüm haritalar,

Orman Mühendisleri Odasınca yayımlanan Asgari Birim Fiyat Cetveli`nde yer alan harita mühendislik hizmetleri,

Devlet ormanlarına yapılacak özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması esnasında sunulacak haritalar, koordine özet cetveli ve aplikasyon işleri

 

ve benzeri konularda gerek Odamızın takip ederek fark ettiği gerekse meslektaşlarımız tarafından gelen şikâyetler kapsamında idari ve hukuki süreçler yürütülmüş, yazılı ve sözlü girişimlerde bulunulmuş, sonuç alınamaması üzerine yasa ve yönetmeliklerle sabit olan yetkilerimiz ve görevimiz gereğince İdare Mahkemelerinde ve Danıştay`da çok sayıda dava açılmıştır. 

 

Yaşanan tüm bu süreçlerin neredeyse hepsinde yazılı girişimlerde bulunulmuş, diyalog yolları denenmiş; ancak yazılarımıza bir cevap dahi alınamamıştır. Bu ihlallerin yetkili mercilerle tekrar paylaşılarak problemlerin son bulması amacıyla Odamızca Orman Genel Müdürlüğünden randevu talebinde bulunulmuş; ancak yine bir dönüş alınamamıştır. Konunun daha üst mercide ele alınması için Tarım ve Orman Bakanlığından Bakan ve Bakan Yardımcıları nezdinde randevu talebinde bulunulmuş; ancak yaşanan Covid-19 salgını dolayısıyla görüşme gerçekleştirilememiştir. Gerek bu konu özelinde gerekse diğer konularda meslek alanlarımızın ve kamu yararının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve mücadelemiz devam etmektedir. Hukuki süreçlere dair ileride yaşanacak gelişmelere dair üyelerimiz ayrıca bilgilendirilecektir. 

 

Odamız üyesi serbest meslek mensubu harita mühendislerinin yetki ve sorumluluk alanları;

 

Anayasamızın 135. maddesi,

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu,

3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Kanunu,

3194 sayılı İmar Kanunu`nun ilgili maddeleri,

6831 sayılı Orman Kanunu`nun ilgili maddeleri,

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesine dayanılarak çıkartılan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik,

Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği (BÖHHBÜY),

27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tapu Planları Tüzüğü, 

Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği

 

başta olmak üzere birçok mevzuatta açık ve net iken TMMOB‘ye bağlı 24 meslek odasından biri olan Orman Mühendisleri Odası (OMO) tarafından son dönemde, TMMOB ilke ve değerleri ile asla bağdaşmayan, şovenist bir anlayışla meslek alanlarımıza karşı işgalci bir tutum ve yetkisiz yetki kullanımı arayışı başlatılmıştır.  

 

Öyle ki geldiğimiz noktada ekteki rapor ile paylaştığımız konularda yazılı uyarılarımız, açılan davalar ve sözlü diyalog girişimlerimiz görmezden gelinmiştir. 

 

TMMOB içerisinde hiçbir Odanın hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmadığını ve hiçbir mesleki yetkinin aynı alanda hizmet üreten öteki meslek odasından görüş alınmadan ve TMMOB içerisinde tartışılıp uzlaşılmadan tek taraflı olarak "Ben yaptım oldu." mantığı ile işlemediğini belirtmek isteriz. Ancak kendi meslek alanları olan ormanlarımızı korumaya dair tek bir sözü ve girişimi olmayan, aksine Kaz Dağları`ndaki doğa katliamını dahi aklamaya çalışan Orman Mühendisleri Odası tarafından bu ilkelerin yok sayılarak bir siyasi görüşün güdümünde ilerleyen saldırgan bir tavırla olumsuz tutumlara devam edildiğine üzülerek şahit oluyoruz.

 

Basına ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla bilindiği üzere; TMMOB ve Odaların kamu yararını gözeterek meslek alanları ile ilgili uzman oldukları konulardaki hukuksuzluklar ve meslek alanlarını korumak üzerine davalar açabilmelerinin TMMOB Yasası`nda yapılacak değişiklik ile Bakanlık oluruna sunulacağı,  Bakanlıklar ve bağlı kamu kurumları tarafından yapılan ve e-posta ekindeki bilgi notunda belirttiğimiz örneklerdeki gibi hukuksuzluklara itiraz etmek için yine Bakanlıktan olur alınacağı konusu gündemdedir. Yapılması olası olan ve halen tartışılan bu girişimin yasalaşması neticesinde, mesleğimizi koruma noktasındaki elimizdeki tek güç olan yargı yolunun da bitirilerek mesleğimizin geleceğinin yok edileceğinin altını çizmek isteriz.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak söz konusu yasa değişikliğinin hayata geçmemesi gerektiğini belirterek bu konuda üyelerimizi dayanışmaya çağırıyor, her türlü müdahale ve hukuksuzluklara rağmen kamu yararını ve meslek alanlarımızı koruyacağımızı ve mücadelemizin bundan sonra da devam edeceğini üyelerimizin bilgilerinize sunuyoruz. 

 

Saygılarımızla. 

 

TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mayıs 2020

 Dosyalar

Rapor (4534 KB) (11.05.2020 15:26:43)

Yukarı Çık