HKMO 46. DÖNEMİN ÖZETİ; ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYIMLANDI

Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu; pandemi şartları dolayısıyla gecikmeli olarak 28-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Genel Kurul öncesinde 46. Çalışma Dönemi içerisinde Odamızca yapılan faaliyetler, yazışmalar; gerçekleştirilen etkinlikler, ziyaretler gibi çalışmalar 46. Dönem Çalışma Raporu ile üyelerimizle paylaşılmıştır. 

 

46. Dönem Çalışma Raporu`nda ayrıntılarına yer verilen Odamız faaliyetlerini kısaca özetlemek gerekirse; 

 

• 46. Dönemde 116 olağan Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilip 2132 Yönetim Kurulu kararı alındı. Şubelerimizle ortak Yönetim Kurulu toplantıları yapıldı, 17 kez ülkemizin farklı yerlerinde Şube ve Temsilciklerimizle bir araya gelindi. 41 adet kamu kurum ve kuruluşu ziyareti yapılarak mesleğimize dair görüşmeler gerçekleştirildi.  Dünya ve ülke gündemine dair 96 basın açıklaması ve bildiri metni yayımlandı. 

• Mesleğimiz ve üyelerimizin menfaati ile Odamız çıkarları gözetilerek Odamızca 41 dava açıldı, bu dönem içerisinde 53 davamız sonuçlandı.  Harita/harita ve kadastro/jeodezi ve fotogrametri/geomatik mühendisi olmadığı halde meslek alanımızda iş yapmaya çalışan 19 şahıs/büro hakkında suç duyurusunda bulunuldu, üyelerimizin sorunlarına ilişkin hukuki destek sağlanarak 26 farklı konuda üyelerimizin talepleri karşılandı. 

• Üyelerimiz, Odamıza kayıtlı büro ve şirketlerimiz ve vatandaşlarımızla toplamda 1490 yazışma yapıldı, 20 Odamız görüş ve raporu ilgili mercilere iletildi, 479 yazışma ile mesleğimiz ve Oda çalışmalarımızla ilgili talep, itiraz ve bilgilendirmeler yapıldı, 4 adet genelge yayımlandı. 

• 88 üyemiz hakkında soruşturma yürütüldü, 55 dosya Onur Kuruluna sevk edildi. 

• Farklı üniversitelerden öğrenci topluluklarıyla 8 kez bir araya gelindi. 

• Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FI¬G)`nun 26. Genel Kurul ve Kongresi (FIG-2018), 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 6. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Sivil Harita Mühendisliğinin Eğitim-Öğreti¬minin 70. Yılında Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu, Avrupa Haritacılar Konseyi-CLGE Genel Kurulu ve VI. Avrupa Harita Mühendisleri Kongresi, 17. ve 18. Yaz Eğitim Kampları başarı ile gerçekleştirildi; 7. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS) Sempozyumu`na, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)`nun 2019 Çalıştayı`na ve TMMOB bünyesinde düzenlenen birçok ulusal çalıştay ve sempozyuma katkı ve katılım sağlandı. 

• Odamızca Türkiye`de bugünkü anlamda sivil Harita Mühendisliği Eğitiminin 70. Yılına ithafen Türk Haritacılarının Mühendislik Eğitim-Öğretimi ve yapısal dönüşümünü anlatan, 17 dakikalık bir belgesel filmi hazırlandı.

• Odamızın ülkemiz adına üyesi ve temsilcisi olduğu Avrupa Haritacılar Konseyi - CLGE toplantıla¬rında, 2020 yılı Avrupa`da yılın haritacısı olarak Ünlü Türk Denizci ve Haritacı Piri Reis aday gösterildi. Gerçekleştirilen oylama sonucu adaylar arasından Piri Reis seçilerek kabul edildi. Bu vesileyle 2020 yı¬lında Avrupa`da CLGE ve bağlı meslek örgütlerinin yapacakları etkinliklerde yılın haritacısı olarak Piri Reis anılacaktır. CLGE tarafından 21 Mart Dünya Haritacılar Günü vesilesiyle Avrupa Yılın Haritacısı olarak Piri Reis takdim edildi. 

• CLGE ile Odamız arasında imza altına alınarak CLGE`ye bağlı ülkelerin Harita Mühendisleri Oda¬larının prensip olarak kabul ettiği ve gelişen teknolojiye bağlı olarak meslek etiğini esas alan "İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı.

• Harita Bülteni ve HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi`nin yeni sayıları üyelerimizle buluştu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği için Odamız tarafından yeniden "Açıklamalı-Örneklemeli" bir kitap ha¬zırlandı. 

• İHA-0 ve İHA-1 sınıflarında insansız hava aracı resmi eğitimleri için SHGM onaylı 8 farklı firma ile protokol imzalandı, 215 kişinin katılımı ile eğitimler gerçekleştirildi. Bilirkişilik eğitimlerine devam edildi, dönem içerisinde 477 kişi Odamızdan Temel Bilirkişilik Eğitimi aldı.

• Netcad, Mapcad ve BelsisCAD adlı yazılımlarla protokoller imzalanarak üyelerimizin yazılımlardan indirimli faydalanması sağlandı. Her yıl aktif tüm üyelerimize yaptırmakta olduğumuz "Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri" bu dönem içerisinde de yenilendi. 

• Üyelerimizin aidat ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla vade farkı olmaksızın ve taksitli bir şekil¬de, tüm kredi kartlarıyla aidatların ödenebildiği bir Dijital Ödeme Sistemi kurularak hayata geçirildi.

• Odamızca verilen Oda Sicil Kayıt Belgesi, Üye Kimlik Belgesi, Büro ve Şirketlerin Tescil Belgesi ve Tescil Yenileme Belgesi gibi birçok belge; günün gerekleri doğrultusunda tasarımı ve işleviyle yenilendi. Dijitalleşme süreci kapsamında, belgelere karekod ve hologram eklenerek çevrimiçi belge doğrulama ve sahteciliği önleme gibi fonksiyonlar geliştirildi.

• Odamızın web sayfası tamamen yenilenerek sade ve daha kullanışlı bir yapıya kavuştu. Sosyal medya çalışmalarına ağırlık verilerek mesleğimizin ve Odamızın gündemi üyelerimizle anında paylaşıldı. 

• Odamız Genel Merkez, Şubeler ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerinde çalışan personellerimiz bir ara¬ya getirilerek Hizmet İçi Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Merkez, Şube ve Temsilcilikler bünyesindeki Oda çalışanlarımızın çalışma esaslarını belirle¬yen "Personel Yönergesi", Genel Kurula sunulmak üzere hazır hale getirildi. 

• Sümer 1 Sok. No: 12/2 Kızılay adresindeki Lokalimiz; tadilattan geçirilerek iç dekorasyonu ve hizmet konsepti tamamen değiştirilerek yenilendi ve "Dinlenme ve Mes¬leki-Kültür Aktivite Salonu" olarak hiçbir ticari gaye gütmeden tüm üyelerimiz ve meslektaş adayı öğrencilerimize hizmet amaçlı olarak kullanıma açıldı.  Odamızı yeni bir yerleşkeye taşımak, fiziki imkânlarını genişletmek ve tüm üyelerimizin aktif bir şekilde kullanabilecekleri sosyal donatılara sahip bir mekâna kavuşmak amacıyla yeni bir hizmet mekâ¬nı satın alındı ve 47. Dönem Olağan Genel Kurulundan sonra taşınılacak şekilde fiziki altyapı oluşturuldu. Aynı şekilde Odamız İstanbul Şubesine de güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir mekân satın alınarak üyelerimize modern bir fiziki hizmet mekânı sunuldu.

• Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Arsa ve Arazi Dü¬zenlemesi Hakkında Yönetmelik Taslağı, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanun¬larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi başta olmak üzere mesleğimizi yakından ilgilendi¬ren mevzuat düzenlemelerine yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı ve Odamız görüşleri ilgili mercilere iletildi. 3194 sayılı İmar Kanunu`nun geçici 16. maddesi ile getirilen imar affı ve Yapı Kayıt Belgesi Veril¬mesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında kamuoyunu ve üyelerimizi bilgilendiren açıklamalar yapıldı. Sürecin harita mühendislik hizmetleri ile disiplinize edilerek ileride daha büyük sorunların önlenmesi için LİHKAB ve SHKMMB`ler tarafından yapılacak ölçme hizmetleri ile kayıt altına alınması sağlandı. 

• Odamız üyelerinin HKMO Bilgi Sistemi üzerinden takyidatlı tapu kayıtlarına ve güncel sayısal parsel sınırlarına erişmesini sağlamak için TKGM ile TAKPAS veri paylaşım protokolü imzalandı ve bu kapsamda bir yazılım geliştirildi. TKGM`nin KVKK kapsamındaki çekinceleri nedeniyle TAKPAS sistemini askıya almasından dolayı sistem üyelerimizin kullanımına açılamadı. Konuya ilişkin girişim¬lerimiz devam etmektedir.

• Odamız Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonları (STBK); dünyadaki üst meslek örgütlerindeki (FIG, ISPRS vb.) yapılar ve gelişen meslek alanlarımız gözetilerek bazı komisyonların birleştirilmesi, lağve¬dilmesi, yeni komisyonların kurulması ya da isimlerinin güncellenmesi şeklinde yeniden yapılandırıldı. 

• Odamızın ve Şubelerimizin ürettiği ve kullandığı tüm yazılı ve görsel materyaller, içinde yer al-dığı çevre ve çeşitli yönlendirme araçları, görsel malzemeler, sertifikalar, katılım belgeleri, kurumsal yayınlar, raporlar, web sitesi kullanımı ve görselleri, bayraklar, ajanda, takvim, bloknot vb. promosyon ürünleri başta olmak üzere Odamızın kurumsal kimliğinin yer aldığı her platformdaki materyal ve ça¬lışmaların, belirli çağdaş tasarımlarla standart hale getirilerek kurumsal imajın yerleşik bir hale gelmesi için HKMO Kurumsal Kimlik Kılavuzu hazırlandı.

• Odamız yazışma ve dokümantasyonunun dijital ortama aktarılarak bundan sonra dijital ortamda yürütülmesi için Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)`nin kurulması çalışmaları önemli ölçüde ta¬mamlandı. Oda Genel Merkezinde devreye alındı. Tüm Şube ve Temsilciliklerimizde devreye alınması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 

Pandemi döneminde ise; 

 

• Kamu bankalarının küçük işletmelere verdiği can suyu kredisinden üyelerimizin de yararlanabilmesi için girişimlerde bulunuldu ve pek çok SHKMMB üyemiz bu destekten yararlanabildi. KOSGEB desteklerinden yararlanmakta sorun yaşayan üyelerimiz için gerekli görüşme ve yazışmalar yapılarak sorunları çözüldü. Damga vergisinin sistemden otomatik ödenmesi için Maliye Bakanlığı ve GİB‘e başvurular yapıldı, görüşmeler gerçekleştirildi. TKGM ile Dünya Bankası Fonu ile yapılacak olan kadastro ihalelerinde yaşanan sorunlar kapsamında görüşülerek firma sahibi üyelerimizin talepleri dile getirilerek olumlu sonuçlar alındı. E-imza ve E-smm hizmetleri kapsamında firmalarla indirim protokolleri imzalandı.

• Meslek alanlarımıza müdahale niteliğindeki ihaleler için Çorum Belediye Başkanlığına, Ağrı Belediye Başkanlığına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Antakya Belediye Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına itiraz yazıları yazıldı. Bazılarında sonuç alındı, bazılarında sonuç alınamadığı için davalar açıldı. Trabzon, Antalya, Kahramanmaraş`ta açılan orman ihalelerinin iptali için davalar açıldı ve Kahramanmaraş`taki davada yürütmenin durdurulması kararı verildi. 

• Meslek alanımızı yakından ilgilendiren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik`in hukuka aykırı olan bazı maddelerinin iptali için dava açıldı. 

• HKMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) çevrimiçi etkinlik portalı kuruldu. 

• İmza kampanyası düzenlenerek harita/geomatik mühendisliği kontenjanlarının düşürülmesi, en düşük başarı sırasının 100 bin olması ve öğrenci almayan bölümlerin kapatılması için çağrıda bulunuldu. 

 

Odamızın 46. Çalışma Döneminde gerçekleştirdiği, yukarıda sadece bir kısmının özet olarak yer aldığı tüm çalışmaların tamamına ve detaylarına ekte yer alan 46. Dönem Çalışma Raporumuzdan ulaşabilirsiniz. 

 

Üyelerimizin bilgisine sunar, sağlıklı günler dileriz. 

 

46. Dönem Çalışma Raporunu e-kitap  olarak okumak için TIKLAYINIZ.

 

46. Dönem Çalışma Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ağustos 2020

 Dosyalar

46. Dönem Çalışma Raporu (18312 KB) (02.09.2020 11:39:13)

Yukarı Çık