MESLEK ALANLARIMIZA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ

Ağrı Belediye Başkanlığınca açılan ve mesleki haklarımızı yok sayan bir ihalenin iptali istemiyle açtığımız davada esastan iptal kararı verildi.

Odamız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak meslek alanlarımızı korumak, meslek mensuplarımızın hak ve menfaaetlerini gözetmek ve farklı idarelerce açılan ve meslek alanlarımızı kapsayan ihaleler ile harita ve kadastro mühendislik hizmet alanı işlerinin farklı meslek gruplarınca üstlenilmesinin önüne geçmek, meslek alanlarımızı ilgilendiren hizmet kalemlerinin benzer iş olarak ihale dokümanlarında yer almaması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri engellemek amacıyla idari ve hukuki gerekli girişimleri yapmaktadır. 
 
Bu amaç doğrultusunda Ağrı Belediye Başkanlığınca 27.03.2020 tarihinde 2020/151930 ihale kayıt numarası ile yayımlanan "Yaklaşık 5000 Ha büyüklüğündeki alanda Fotogrametik Halihazır Haritaların Hazırlanması, 1/5000 Ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon-İlaveUygulama İmar Planı Hazırlanma İşi" ihalesinin hukuka aykırı olduğunun tespiti üzerine öncelikle Ağrı Belediye Başkanlığına yazılı uyarılar yapılmış, bu uyarıların dikkate alınmamasının akabinde de Odamızca "İhale kapsamında üretimi istenen ‘Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı`nın yetki ve sorumluluğunun harita ve kadastro mühendislik hizmetleri kapsamında olduğu ve bu nedenle bu hizmetin mevzuat gereği Odamıza kayıtlı tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, davalı Belediyenin hazırladığı idari şartnamenin 16. maddesinde ‘Konsorsiyum ihalaye teklif veremez.` denilerek konsorsiyumların ihalelere katılımının engellendiği, ihale konusu hizmetin farklı meslek disiplinlerini ilgilendirmesine karşın tek bir iş kapsamında ihale edildiği, söz konusu hizmetlerin konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerektiği, ihalede yer alan ‘Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı` işinin hakedişin %40‘ını oluşturması ve iş süresinin ‘İmar Planı Yapım` işi ile yaklaşık aynı olmasına rağmen ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin sadece ‘İmar Planı Yapımı` olmasının yeterli görüldüğü ve ‘Halihazır Harita Yapımı` söz konusu ihale için iş bitirme olarak istenilmediği, bu yaklaşımın ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte yetkisi olmadığı halde diğer meslek gruplarına ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde iş yaptırılmasını gündeme getirdiği, dava konusu ihalenin usulüne uygun olarak ilan edilmediği, iptal edilmesi gerektiği" gerekçeleriyle ihalenin iptali istemli dava açılmıştır. 
 
Açılan dava neticesinde "…rekabet ortamının sağlanması ve bu ortamın bozulmasının engellenmesi, ihalelerde söz konusu işlerin teknik gerekliliklerini yerine getirecek nitelikli ve uzmanlaşmış isteklilerin katılımına imkân sağlanması ve böylelikle teknik anlamda benzerlik göstermeyen işlere ait iş deneyim sahibi isteklilerin niteliği itibarıyla yabancı oldukları bir alanda yapılan ihalelere katılmasının önüne geçilmesi gerekirken, bu gereklilikler sağlanmadan tesis edilen davaya konu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." denilerek söz konusu ihalenin iptaline karar verilmiştir. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı korumaya yönelik idari ve hukuki her girişimi yapmaya devam edeceğimizi tekrar eder, meslek alanımız için önem teşkil eden bu kararı üyelerimizin bilgisine sunarız. 
 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2020


Yukarı Çık