MESLEKİ HAKLARIMIZI YOK SAYANLARA GEÇİT VERMİYORUZ

Orman Genel Müdürlüğünce açılan ve mesleki haklarımızı yok sayan bir ihalenin iptali istemiyle açtığımız davada esastan iptal kararı verildi.

Odamız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak meslek alanlarımızı korumak, meslek mensuplarımızın hak ve menfaaetlerini gözetmek ve farklı idarelerce açılan ve meslek alanlarımızı kapsayan ihaleler ile harita ve kadastro mühendislik hizmet alanı işlerinin farklı meslek gruplarınca üstlenilmesinin önüne geçmek, meslek alanlarımızı ilgilendiren hizmet kalemlerinin benzer iş olarak ihale dokümanlarında yer almaması nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri engellemek amacıyla idari ve hukuki gerekli girişimleri yapmaktadır. 
 
Orman  Genel Müdürlüğünce 27.04.2020 tarihinde 2020/218838 ihale kayıt numarası yayımlanan "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Orman Kadastro Dosyalarının Orbis Veri Sistemine Aktarılması ve Tescilli Yerlerde Sonuçlandırma Dosyalarının Tanzimi" ihalesinin hukuka aykırı olduğunun tespiti üzerine Odamızca "İhalenin harita mühendislerine ait iş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun‘da düzenlenen temel ilkelere aykırı olduğu, ihale konusu işin tamamının harita ve kadastro mühendislik hizmetleri kapsamında olmasına karşın ihale ilanında ve ihale dokümanlarında getirilen düzenlemelerle ihaleye yalnızca serbest ormancılık/orman ürünleri/büro ve şirketlerinin istekli olarak katılabileceğinin belirtilmesi, benzer iş tanımının da bu alanlardan aranılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu, yetkisi olmadığı halde diğer meslek gruplarına ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde iş yaptırılması sonucunu doğuracağı" gerekçeleriyle ihalenin iptali istemli dava açılmıştır.
 
Açılan dava neticesinde "… ihaleye ilişkin tüm dokümanlar (idari ve teknik şartname vs.) incelendiğinde, dava konusu ihalenin bir meslek grubunu diğer meslek gruplarına karşı ihaleye katılma ve teklif verme bakımından avantajlı veya dezavantajlı duruma getirecek ve 4734 sayılı Kanun‘da aranılan ‘rekabet ilkesini` ihlal eder nitelikte şartlar ihtiva ettiği anlaşıldığından, dava konusu ihalenin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır." denilerek söz konusu ihalenin iptaline karar verilmiştir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı korumaya yönelik idari ve hukuki her girişimi yapmaya devam edeceğimizi tekrar eder, meslek alanımız için önem teşkil eden bu kararı üyelerimizin bilgisine sunarız. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2020


Yukarı Çık