MESLEK ALANLARIMIZI KORUMAYA, EŞİT REKABET İLKESİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDİYORUZ

Odamız kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak meslek alanlarımızı korumak, meslek mensuplarımızın hak ve menfaatlerini gözetmek, meslek alanlarımızla ilgili ihalelerde gerek haksız rekabeti gerekse kamu yararını gözetmek ve oluşabilecek mağduriyetleri engellemek amacıyla idari ve hukuki gerekli girişimlerde bulunmaktadır. 
 
Bu amaç doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 24.02.2020 tarihinde 2020/83383 ihale kayıt numarası yayımlanan "İstanbul İline Ait Mevcut 3 Boyutlu Kent Modelinin Güncellenmesi ve Fotoğraf Kaplamalı Kent Modelinin Oluşturulması İşi" ihalesinin hukuka aykırı olduğunun tespiti üzerine Odamızca "…dava konusu ihalenin kapsamı gereğince 4734 sayılı Kanun`un 20. maddesi ile düzenlenen belli istekliler arasında ihale usulü şeklinde ilan edilmesi gerekirken açık ihale usulü ile ilana çıkıldığı, İdari Şartnamede yer alan benzer iş şartlarını Türkiye`de tek bir firmanın sağladığı ve bu durumun haksız rekabete neden olduğu, dolayısıyla kanuna göre idarelerin yapacakları ihalelerde sağlamakla yükümlü oldukları saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkelerine de aykırılık teşkil ettiği" gerekçeleri ileri sürülerek ihalenin iptali istemli dava açılmıştır. 
 
Açılan davada yer alan bilirkişi raporunda özetle; "İşin kapsamının %90‘lık kısmının harita mühendisliği çalışma alanlarını içermesi sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 48. maddesinde sayılan hizmetler kapsamında değerlendirilebileceği" yönünde tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Dava neticesinde "Dava konusu ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun ‘Danışmanlık hizmetleri` başlıklı 48. maddesi uyarınca danışmanlık hizmet sunucularından alınabileceği, danışmanlık hizmetlerinin ise sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edileceği hususları dikkate alındığında, kanundaki özel düzenlemenin aksine dava konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun`un 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ilana çıkılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." denilerek söz konusu ihalenin iptaline karar verilmiştir. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı, kamu yararını ve eşit rekabet ilkesini korumaya yönelik idari ve hukuki her girişimi yapmaya devam edeceğimizi tekrar eder, bu amaç doğrultusunda açılan ve önem teşkil eden bu davanın kararını üyelerimizin bilgisine sunarız. 
 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2021


Yukarı Çık