18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI - 1. DUYURU

 

18. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI - I. DUYURU

Yerküre üzerinde bıraktığı kalıcı ayak izleri nedeniyle Antroposen dediğimiz insan çağı, gücünü bilim ve teknolojiden alan ve bugüne kadar hiçbir canlının yaratamadığı uygarlıkları ortaya çıkarmıştır. Uygarlıkların gelişim düzeyini toplumların içinde yaşadıkları doğayı anlama ve yönetme becerisi belirlemiştir. Belirli bir iktisadi yapının şekillendirdiği uygarlıklar, bunu yapabilmek için temel olarak bilgiye ihtiyaç duyarlar. Öte yandan çağımızda iktisadi faaliyet, kaynak kullanımı, sermaye dağılımı imtiyazlı bir sınıfın eline geçmiştir. Bu dönüşüm, bilgi ve teknoloji üretiminin amaçlarını değiştirmiş, halkın refahı veya yararından çok sermayenin gücünü ve ayrıcalıklarını daha da arttırmıştır. Politik tercihlerin de bir sonucu olarak halkın yaşam kalitesi ve güvenliği, işleyen demokrasiler ve kamu yararına çalışan kurumlar söz konusu dönüşümden değişik düzeylerde zarar görmektedir. Benzer şekilde, dünyada refah ve kalkınma gerekçeleri adı altında gerçekleşen doğal kaynakların kullanımında kritik eşikler hızla aşılmaktadır. İnsan nüfusundaki artış, kaynakların kötü kullanımı ve yetersizliği, küresel ısınmanın sonuçları, öncelikle insan-ekosistem dengesinin sürdürülebilirliğine çözüm bulmayı gerektirmektedir. Örneklerine tarihte sıklıkla rastladığımız, çoğu zaman öngörülemeyen deprem, salgın, kuraklık, açlık, kirlilik, savaş gibi kimi zaman tekil bazen de birbirini izleyen, tetikleyen çoklu afetler uygarlıkların kırılganlığını gözler önüne sermektedir.

Yaşadığımız dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, afet gerçeğini ve insanoğlunun sınırlarını bir kez daha hatırlatmıştır. Doğal, iktisadi ve sosyolojik yaşam temel dengeler üzerinde ilerler. Biz insanlara düşen görev ise onu en iyi şekilde anlamak ve uyum sağlamaktır. Bu, ancak toplumsal ve mekânsal zekâ kullanılarak örgütlü bir biçimde kazanılabilecek beceridir. Bugün ve yakın gelecekte karşılaşacağımız küresel ve bölgesel afetlerin ortaya çıkaracağı sorunların aşılmasında kamu yararını amaç edinen yöntemleri belirlemek ve onları uygulamak önceliğimiz olmalıdır. Yapılması gereken, afetlere karşı kamucu politikalar üretmek ve hayata geçirmektir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; mesleğin ve kurallarının gelişmesine öncülük eden, toplumun doğru bilgi edinmesini amaçlayan, örgütlülüğünü ve mesleki bilgisini kamu yararı için kullanan bir kamu tüzel kişiliğidir. Gücünü Anayasa‘dan, örgütlülüğünden ve sürekli ilerleyen bilimsel bilgiden alır.

 

İnsanlık tarihi içerisinde örgütlülüğün ve bilimsel bilginin en çok ihtiyaç duyulduğu bir değişim dönemi içerisindeyiz. Meslek alanlarımızı ilgilendiren konularda bilimsel doğrular üzerinden kamucu politikaları tartışmak ve bu bilgileri içinde yaşadığımız toplumla paylaşmak, 18.‘sini düzenleyeceğimiz Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın temel hedefidir. Meslek eğitiminden mesleki sorunlara, modern teknolojilere dayalı harita ve harita bilgisi üretiminden mekânsal zekâya ve bilgi toplumuna, kırsal ve kentsel alan düzenlemelerinden halk sağlığına ve genel olarak yerelden küresele kamuyu ilgilendiren politikaları, sorunları, kamu yararını, çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini teknik oturum, panel ve konferanslarla Kurultayımızda ele alacağız. Kurultay süresince tartışılan, dile getirilen ve somutlaştırılan tüm fikir ve düşünceler yazılı metin ve görsel medya halinde raporlanıp kamuoyuyla paylaşılacak, tüm bu çıktılar meslek ve ülke politikalarının geliştirilmesinde bir yol haritası olacaktır.

 

Odamızca, 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın 18.‘si, yukarıda kısaca ifade ettiğimiz tüm bu amaçlar ve gelişmeler ışığında, "Çoklu Afetler Çağında Kamucu Politikalar" teması ve "Örgütlü Toplum, Mekânsal Zekâ" sloganı ile 26-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bugüne kadar, kapalı mekânlarda katılımcılarla yüz yüze yürütülen kurultay etkinliği küresel covid-19 pandemisi nedeniyle dijital ortamda çevrim içi gerçekleştirilecektir.

 

Kurultay kapsamında bugüne dek gerçekleştirdiğimiz Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı, bu yıl dijital ortamda sanal fuar şeklinde düzenlenecektir.

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nda aşağıdaki konu başlıkları ele alınacaktır:

 

• Afetler, İklim Değişikliği ve Mekânsal Farkındalık

• Kamucu Politikalar ve Afet Yönetimi

• Çoklu Afetler Çağında Mühendislik Hizmetleri ve Sorunları

• Merkezi ve Yerel Yönetim, Mekânsal Politikalar

• Kentsel ve Kırsal Alan Düzenlemesi

• Arazi Yönetimi, Kamulaştırma

• Kent Yönetimi ve Kent Ekonomisi, Konut Ekonomisi

• Dünya ve Ülkemizdeki Siyasal, Ekonomik, Toplumsal Gelişmeler ve Meslek Alanına Yansımaları

• Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimi, Eşdeğerlilik ve Akreditasyon

• Harita/Geomatik Mühendisliğinin Geleceği ve İstihdam Sorunları

• Hizmetlerin Eşdeğerliliği, Mesleki Standartlar, Mesleki Yeterlilik

• Mesleki Yasal Mevzuatlar

• Mühendislik Felsefesi, Mesleki Davranış İlkeleri ve Etik

• Jeodezi

• Ölçme Tekniği

• Mühendislik Ölçmeleri

• Kartografya

• Coğrafi Bilgi Teknolojileri

• Fotogrametri

• Uzaktan Algılama

• Yer ve Uzay Jeodezik Gözlem Teknolojileri

• Jeodinamik

• Mekânsal Büyük Veri Teknolojileri

• Yapay Zekâ

• Akıllı Kentler ve Yapı Bilgi Modellemesi

• E-Devlet ve Mekânsal Veri Altyapıları

 

 

Meslektaşlarımızın, mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, öğrencilerimizin ve de farklı disiplinlerden katılımcıların paylaşımları Kurultayımıza ve sektörümüze büyük bir güç ve ivme katacaktır. Tüm kişi, kurum ve kuruluşları; bu bilinç, ortak akıl ve her türden paylaşımlarıyla, yukarıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan Kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Aydın ÜSTÜN

Kurultay Başkanı

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

Ali İPEK

Genel Başkan

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

  

  

Önemli Tarihler

 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi                                        : 28 Mart 2021

 

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi                                       : 2 Mayıs 2021

 

Öğrenci Kısa Sunum Yarışması Son Başvuru Tarihi           : 2 Mayıs 2021

 

Kabul Edilen Bildiriler İçin Tam Metin Gönderim Tarihi       : 28 Mayıs 2021

 

Kurultay Tarihi                                                                    : 26-29 Mayıs 2021

 

AÇIKLAMALAR

 

18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (THBTK)‘na bildiri göndermek isteyen katılımcılar için açıklamalar Kurultay web sayfasında (http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/) ilan edilmiştir. 

 

Özet Gönderimi ve Kayıt

 

·       Sorumlu yazar, bildiri özetini ve yazar bilgilerini kurultay web sayfasında yer alan Bildiri Kayıt Sistemine eksiksiz ve hatasız girmelidir. Bildiri özetinin son gönderim tarihi 28 Mart 2021‘dir.

 

·       Bildiri özeti, Kurultay web sayfasında açıklanan kurallara uygun şekilde hazırlanmalıdır. Katılımcılar bildiri özeti arayüzünden bilgi girişi sağlayarak bildirilerini otomatik olarak oluşturacaklardır. Sisteme standart olarak oluşmuş bildiri özeti yüklenmelidir.

  

·       Bildiri özetinde, çalışmanın amaç ve gerekçesi, kullanılan veri ve yöntem(ler), elde edilen bulgular ve ulaşılan önemli sonuçlar ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Sorumlu yazar tarafından Bildiri Özeti Arayüzüne, bu bilgiler girildikten sonra özet oluşacağı unutulmamalıdır. Özet oluşturma arayüzüne, istenirse çalışmayı açıklayan resim veya şekil yüklenebilir.

 

·       Bildiri Kayıt Sistemi, 28 Mart 2021 tarihine kadar açıktır; bu tarihten sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

 

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı ve Tam Metin Gönderme

 

·       Kurultay Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve Sözlü Sunum veya Kısa Sunum olarak kabul edilen bildiriler 28 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecektir.

 

·       Sözlü veya kısa sunum olarak kabul edilen ve Kurultay esnasında sunulan bildiriler, ulusal/uluslararası hakemli dergilere yayımlanmak üzere gönderilmeyecekse Kurultay web sayfasında açıklanan yazım kurallarına uygun olarak hazırlandıktan sonra 28 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme yüklenmelidir.

 

·       Sorumlu yazar Kurultay bildiri yönetim sisteminde bildirinin hakemli bir dergiye gönderilip gönderilmeyeceğini dergi adı ile birlikte seçimli olarak belirtmelidir.

 

·       Tam metin yazımı ve yükleme seçilen derginin kurallarına uygun yapılmalıdır. Kurultay Bilim Kurulu değerlendirmesinin hakemli dergi inceleme sürecine katkı vermesi sağlanacaktır.

 

·       Ulusal/uluslararası hakemli dergide yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin Kurultay web sayfasında sadece özeti yayımlanacaktır.

  

Bildirilerin Yayımlanabileceği Dergiler;

 

·       Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi, TR Dizin)

·       Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (ULAKBIM TR Dizin)

·       Geomatik (ULAKBIM TR Dizin)

·       International Journal of Engineering and Geosciences (ESCI)

·       Turkish Journal of Engineering (Diğer Uluslararası Endekslerce Taranan Dergi)

·       Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (TR DİZİN için inceleme aşamasında)

Kısa Sunulu Bildiri Videosu Hazırlama ve Dikkat Edilecek Hususlar

·       Kurultayda sözlü sunumun yanı sıra kısa sunulu video bildiri etkinliği düzenlenecektir. 7 dakikalık kısa video sunumları konularına göre sınıflandırılarak etkinlik süresince çevrim içi erişime açık tutulacaktır. Ayrıca etkinlik sırasında çevrim içi katılımcıların, kısa sunulu bildiri sahipleriyle canlı bir forumda buluşması sağlanacaktır. Forum oturumu, kolaylaştırıcı yöneticiliğinde kısa sunulu bildiriler için soru-cevap, fikir paylaşımı ve tartışma şeklinde düzenlenecektir.

·       Yazarların videolarını verilen süreye uygun şekilde hazırlayarak 2 Mayıs 2021 tarihine kadar sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Yazarlar, kısa sunulu bildiriler için düzenlenen foruma çevrim içi katılım sağlamalıdır.

  

Kısa Sunum Ödülleri ve Öğrenci Yarışması

 

·       Kurultay web sayfasında çevrim içi yayımlanan kısa sunulu video bildirilerin forum oturumunda sunulmasının ardından, katılımcıların değerlendirmeleri ve ilgili bilim kurulunun seçimi ile 3 (üç) bildiriye En İyi Kısa Sunum Bildirisi ödülü verilecektir.

 

·       Ayrıca, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı kapsamında ülkemizdeki Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümleri lisans öğrencilerine yönelik ödüllü kısa sunum yarışması düzenlenecektir. Harita/geomatik lisans programı öğrencileri, akademik danışmanları ile birlikte hazırladıkları sunum videolarını sisteme 2 Mayıs 2021‘e kadar yükledikten sonra öğrenci yarışmasına başvurabileceklerdir.

 

·       Kurultay web sayfasında çevrim içi yayınlanan ve Öğrenci Kısa Sunum Oturumunda sunulanlar arasından katılımcıların değerlendirmeleri ve ilgili bilim kurulunun seçimi ile 3 (üç) bildiriye En İyi Öğrenci Kısa Sunum Ödülü verilecektir.

 

Etkinlik web sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Bildiri Şablonlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

Bildiri göndermek için TIKLAYINIZ

 

Etkinlik e-posta adresi: kurultay@hkmo.org.tr

 

 


Yukarı Çık