MESLEK ALANLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

OGM Özel Ağaçlandırma Tamimi’nin hukuka aykırı olan ibarelerinin iptali için açtığımız davada Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi.

Meslek alanlarımızı korumak, meslek mensuplarımızın hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla yürüttüğümüz hukuki süreçlerin birinde daha mesleğimiz açısından olumlu bir karar verildi. Orman Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli işlemiyle yürürlüğe giren 7310 sayılı Özel Ağaçlandırma Tamimi`nin hukuka aykırı olan 5. maddesinin 1. ve 4. fıkrasının ve 12. maddesinin 1. fıkrasının ilgili alt bentlerindeki "serbest meslek mensubu orman mühendisi veya ormancılık büro ve şirketlerince hazırlanmış" ibarelerinin Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ile ilgili mevzuata aykırı olması sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamızca dava açılmıştı. 
 
Danıştay 8. Dairesince verilen karar ile dava konusu işlemde harita ve kadastro mühendislerine yönelik eksik düzenlemeler nedeniyle hukuka uyarlık görülmediği gerekçesi ile yürütmenin durdurulması kararı verildi.
 
Bu karar sonucu; ağaçlandırma, imar-ihya ve orman fidanlığı kurma başvurularında idareye sunulan başvuru dosyasında yer alması gereken ve ilgili alanın sınırlarını gösteren krokilerin, haritaların ve koordinat özet cetvellerinin daha önce olduğu gibi serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarınca hazırlanacağı açıktır.
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı, meslek mensuplarımızın hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla idari ve hukuki her girişimi yapmaya devam edeceğimizi tekrar eder, bu amaç doğrultusunda açılan davada önem teşkil eden yürütmenin durdurulması kararını üyelerimizin bilgisine sunarız. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2021


Yukarı Çık