ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ YAPI DENETİM SÜREÇLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNE DAİR YAZISI HAKKINDA

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 81 İl Valiliğine gönderdiği “Denetim Hizmetleri Hk.” Konulu yazısı hakkında

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gönderdiğimiz 09.03.2021 tarihli ve 3/B15-424 sayılı yazımızla (Anılan yazımıza ulaşmak için TIKLAYINIZ.) ve gerçekleştirdiğimiz birçok sözlü görüşmelerle yapı aplikasyon projesinin hazırlanması ve uygulanması ile yapı aplikasyon projesinin uygulanmasının denetiminin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için;

 

·       Yapı aplikasyon projesi olmadan ilgili idarelerce yapı ruhsatı düzenlenmemesi,

·       Yapı aplikasyon projesinin ve uygulanmasının denetimi için yapı denetim kuruluşlarınca mutlaka serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarından hizmet satın alınması,

·       İlgili idarelerce yapı aplikasyon projesi ve uygulamasının; proje müellifliğini üstlenen serbest harita ve kadastro mühendisinin yapı sahibi veya vekili ile imzaladığı TİP2, fenni mesuliyetini üstlenen serbest harita ve kadastro mühendisinin (SHKM) yapı denetim kuruluşu ile imzaladığı TİP3 sözleşmelerin aranması,

·       Projeyi hazırlayan ve uygulayan proje müellifi serbest harita ve kadastro mühendisi ile projeyi ve uygulamasını denetleyen fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisinin farklı kişiler olması,

·       Proje müellifi SHKM`nin isminin yapı ruhsatının "Yapı Projeleri" kısmında, fenni mesul SHKM`nin isminin ise yapı ruhsatının "Yapı Denetimi/Fenni Mesul" kısmı ile yapı kullanma izin belgesinin "Yapı Denetimi" kısmında açılması ve imzalattırılması,

·       Yapı veya bina tamamlanana kadar yapı aplikasyon projesinin uygulanmasının ve denetiminin yapılması,

·       Proje müellifi SHKM ile projenin denetimini yapan fenni mesul SHKM`nin yaptıkları ölçüm ve denetimlerin kayıt altına alınmasının

 

sağlanması için ilgili idarelere ve yapı denetim kuruluşlarına uyarı yazısı yazılması Odamızca talep edilmişti.

 

Bu konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri ile çeşitli görüşmeler yapılarak konunun sağlıklı kentleşme ve kamu yararı açısından önemi vurgulanmış ve süreç hakkında yapılan çalışmalar web sayfamızda zaman zaman duyurulmuştu.

 

Anılan yazımız üzerine T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) gönderdiği "Denetim Hizmetleri Hk." konulu, 19.04.2021 tarih ve E-19090311-360.99-787141 sayılı yazısıyla 4708 sayılı Kanun kapsamında denetim sorumluluğu yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilen yapılarda; aplikasyon krokilerinin mevzuata uygunluğunu incelemek, yapı aplikasyon projelerinin mevzuata uygun olup olmadığını denetleyerek uygunluk görüşü vermek, aplikasyonun projesine ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme sorumluluğunun yapı denetim kuruluşları tarafından bünyelerinde bulunan veya sözleşme düzenlenerek hizmet satın almak suretiyle görevlendirdikleri harita mühendisleri eliyle yürütülmesi gerektiği, ayrıca denetim görevinin objektif bir şekilde yürütülebilmesi için yapının aplikasyon projesini veya yerinde aplikasyonunu yapan harita mühendisinin yapı denetim kuruluşu adına bu işlerin denetim görevini yapan harita mühendisinden farklı olması gerektiği belirtilerek uygulamaların 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesinin sağlanması için yazının il dâhilindeki yapı denetim kuruluşlarına, yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, il yapı denetim komisyonlarının asil ve yedek üyelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde yapı denetimi konusunda görev yapan ilgili personele tebliğ edilmesi istenilmiştir.

 

Bakanlığın bu talimatı ile sağlıklı kentleşme açısından harita mühendislik hizmetlerinden etkin ve doğru bir biçimde faydalanılmasının bir yasal zorunluluk olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. Bu kapsamda proje müellifi ve fenni mesul SHKM aynı kişi olamayacağından,  aynı ada-parselde yer alan yapı veya binalar için TİP2 ve TİP3 sözleşmelerin aynı SHKM tarafından alınması engellenecek, Oda bilgi sistemimizde yapılacak gerekli düzenlemeler kısa süre sonra hayata geçirilecektir.

 

Meslek alanlarımızın korunması ve genişletilmesi, yasa ve yönetmeliklerle sabit olan yetkilerimizin hayata geçirilmesi, sağlıklı kentleşme ve kamu yararı açısından harita mühendislik hizmetlerinden etkin ve doğru biçimde faydalanılması bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının söz konusu yazısını son derece olumlu buluyor, eksik olduğunu düşündüğümüz bazı diğer hususlarda da gerekli mevzuat düzenlemeleri ve iyileştirmelerin yapılması için de sürecin ayrıca takipçisi olacağımızı üyelerimizin bilgisine sunuyoruz.

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü`nün yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mayıs 2021

 


 


Yukarı Çık