MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

 Odamız mevzuatının günün gereklerine ve üyelerimizin yaşadıkları sorunlarının çözümüne yönelik güncellenmesi amacıyla 47. Olağan Genel Kurulumuzda yapılan yönetmeliklerimizdeki değişiklik ve yenilikler kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınDair Yönetmelik, 3 Haziran 2021 tarih ve 31500 sayılı Resmî Gazete`de yayımlandı. 


Yapılan düzenlemelerle birlikte özellikle Oda işleyişimizin iyileştirilmesine yönelik uzaktan MFDU ve elektronik imza konusunda yaptığımız hazırlıklar yönetmelikte de yer alarak çağın şartlarına uygun güncelleme yapıldı.

 

"Tanımlar" kısmı güncel hale getirilerek yeniden düzenlendi.

Mesleki faaliyet denetimi kapsamına, kamu kurumları ya da kamu denetimindeki kurum ihalelerine ilişkin sözleşmeler de eklendi.

Çalışmalarımızı halen devam ettirdiğimiz MFDU ile ilgili olarak MFD`nin uzaktan yapılabileceği bir sistem üzerinde hazırlık çalışmaları kapsamında MFD yapılabilmesi için yönetmeliklerimiz güncellenerek sisteme uygun hale getirildi ve SHKMMH kapsamında gerçekleştirilen MFDU kapsamında tip sözleşme ve iş listelerinde artık MFDG`nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı e-imzasının da geçerli olacağı düzenlendi. 

SHKMMB`lerin büro tescillerini yeniletmedikleri süre içerisinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nde sayılan işleri yapamayacağı bu yönetmelikte de ayrıca hüküm altına alındı.

SHKM`lerin işveren ile yaptıkları Tip Sözleşmeyi işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmaları zorunlu olmasına rağmen Yönetmelik`te yer alan hüküm daha anlaşılır hale getirildi. Sözleşmesiz ve mesleki faaliyet denetimi yapılmamış işlerin MFDU ücretlerinin, MFDU`nun yapıldığı tarihteki sözleşme ve mesleki faaliyet denetimi ücreti üzerinden tahsil edileceği hüküm altına alındı.

İhaleli işlerde her iş için bir defaya mahsus alınacak olan MFD maktu ücretinin, o işte birden fazla ortak olması durumunda MFD ücretine her bir ortak başına (birinci ortak hariç) maktu ücretin yüzde yirmisi eklenerek tek bir ücret şeklinde herhangi bir ortaktan tahsil edileceği hükmü düzenlendi.  

Mülkiyeti SHKM`ye ya da birinci derece yakınına ait olan taşınmazlara ilişkin SHKMMH`lere yönelik meslekî faaliyet denetimi işlemleri sırasında HKMO Yönetim Kurulu oluruyla, "taşınmaza ilişkin" bir kereye mahsus olmak üzere fatura aranmaksızın meslekî faaliyet denetim uygulaması yapılabileceği düzenlendi. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik YapılmasınDair Yönetmelik`e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210603-9.htmadresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin ve mesleğimizin menfaatleri doğrultusunda gerekli değişiklik ve yeniliklerin mevzuatımızla uyumlu hale gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğimizi hatırlatarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik`i üyelerimizin bilgisine sunarız. 

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Haziran 2021

 


Yukarı Çık