TİP-2 VE TİP-3 SÖZLEŞMELERİN KULLANILMASI ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Sayın üyemiz,

 

Son zamanlarda üyelerimiz tarafından sıklıkla Odamıza bildirilmiş olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 20.10.2021 tarih, E-77681855-330-2018497 sayılı ve "Yapı Ruhsatı Eki Belgeler Hk." konulu yazısında özetle; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği`nde ilgilisince düzenlenerek idareye verilecek olan "sicil durum taahhütnamesi"" haricinde herhangi bir tip sözleşme, belge vb. sayılmadığından bahisle Odamızdan alınan Tip-2 ve Tip-3 sözleşmelerin imar mevzuatı kapsamında idarelerce talep edilmesinin dayanağı olmadığının değerlendirildiği görülmüş, konu hakkında Odamızca bilgilendirme yapılması zorunluluğu doğmuştur.

 

Bilindiği üzere Odamızın; Anayasa`nın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olması dolayısıyla 6235 sayılı Kanun`a ve diğer kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Anayasa`nın 124. maddesi gereğince yönetmelik çıkarma yetkisi vardır.

 

Bu kapsamda Odamızca çıkarılmış olan, 3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği`nin "SHKMMB`nin sorumlulukları" başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında "Adına tescil belgesi düzenlenen SHKM, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm SHKMMH`lerde ve yapacağı hizmet sözleşmesinde, meslekî esaslar, ülke ve meslektaş yararları doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde ve HKMO tarafından yürürlüğe konulmuş düzenleyici idarî işlemlere uymakla yükümlüdür."; 19. maddesinin 1. fıkrasında "HKM, işveren ile Tip Sözleşmeyi yapmak ve tip sözleşmeyi işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmak zorundadır. ….", 2. fıkrasında "İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen TİP sözleşmelerin ve eki belgelerin kullanılması zorunludur.", 4. fıkrasında "İhaleli işler dışındaki hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca istensin ya da istenmesin mevzuat gereği Oda tarafından verilecek Tip Sözleşme ile düzenlenmesi ve Oda birimlerine onaylatılması zorunludur. Aksi durumların tespiti halinde Oda mevzuatı kapsamında ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilir." hükümleri mevcuttur. 

 

Dolayısıyla gerek Anayasa hükmü gerek yukarıda sayılan mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda idare hukuku anlamında Odamız bir kamu erki olduğundan üyeleri ile işverenler arasında yapılacak sözleşmeleri düzenleme yetkisi bulunmaktadır.

 

Üyelerimiz ile işverenler arasında imzalanan Tip sözleşmeler; vergi mevzuatı kapsamında üretilen harita mühendislik hizmetlerinin güvenilir ve adil olarak ücretlendirilmesi ve vergilendirilmesi yanında, serbest harita ve kadastro mühendislerinin yürüttükleri hizmetler kapsamında haklarının korunması ile birlikte mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında işverenlerin haklarının ve menfaatlerinin korunmasını ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların Odamızın da müdahalesiyle daha hızlı bir şekilde çözümünü de sağlamaktadır.

 

Sonuç olarak kamu yararının gözetilmesi, vatandaşların ve üyelerimizin haklarının ve menfaatlerinin korunması bakımından; kamu kurum ve kuruluşları tarafından zorunlu tutulmasa dahi Odamız mevzuatına aykırı davranmamak adına üyelerimizin Oda Bilgi Sisteminden aldıkları Tip sözleşmeleri kullanmaları zorunlu olup Tip sözleşmelerin kullanılmadığının tespiti durumunda Odamız mevzuatı doğrultusunda gerekli işlemler yapılmaktadır.

 

Ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün söz konusu yazı içeriğindeki değerlendirmelerinin eksik olduğunu, yapı denetim mevzuatı ve imar mevzuatı kapsamında Oda tip sözleşmelerine ilişkin bir hüküm bulunmuyor olsa dahi Odamız mevzuatı ve vergi mevzuatı bakımından böyle bir sonuca varılamayacağını, ayrıca Odamızca yapı denetim kuruluşlarından herhangi bir belge talep edilmediği gibi konunun Odamızla üyeleri arasında işleyen bir hukuki düzenleme olduğunu, söz konusu görüşün  yeniden gözden geçirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilerin verilmesi hususlarında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunacağımızı ve konunun takipçisi olduğumuzu belirtir, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2021

 

 

 

 

 

 


Yukarı Çık