ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI HAKKINDA

 

Değerli üyelerimiz,

 

Bildiğiniz üzere meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik, 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve birçok tartışmaları beraberinde getirmiş, aradan geçen süre içerisinde gelişen güncel durumlarla birlikte Yönetmelik`te birtakım değişikliklerin yapılması gereği doğmuştur. Bu amaçla üst birliğimiz TMMOB ve Odamız da dâhil bağlı Odalarca Yönetmelik`te yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerileri içeren bir çalışma yapılmış ve 25.10.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne iletilerek değişiklik teklif edilmiştir.

 

Harita / Geomatik Mühendislerinin de şantiye şefi olabilmesinin önünü açacak olan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı`nda özetle şu öneriler yer almıştır:

 

·      "Tanımlar" başlıklı 4. maddeye "Şantiye mühendisi ve mimarı", "e-şantiye sistemi" ve "Şantiye Şefliği Temel Eğitimi" tanımları eklenmelidir.

 

·      "Şantiye mühendisi ve mimarı" tanımlarının eklenmesi dolayısıyla Yönetmelik`in İkinci Bölümünde ve bu bölümde yer alan ilgili maddelerin başlıklarında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  İşin iş sözleşmesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kanunu`na tabi olarak yürütülmesi ile şantiye şefinin aylık ücretinin TMMOB tarafından her yıl belirlenen mimarlık, mühendislik asgari ücretinden az olamayacağının eklenmesi önerilmiştir.

 

·      Yönetmelik`in 6. maddesinin 1. fıkrasına eklenmesi teklif edilen bentlerde ise şantiye şefliği için TMMOB`ye bağlı meslek odalarından serbest müşavirlik mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten "SMM Belgesi" alınmasının zorunluluğu, şantiye mühendisliği ve mimarlığı görevinin üstlenilebilmesi için TMMOB`ye bağlı meslek odalarına üye olunması zorunluluğu ve şantiye şefliği, şantiye mühendisliği ve mimarlığı görevini üstlenecek mimar ve mühendislerin kayıtlı olduğu meslek odasından "Şantiye Şefliği Temel Eğitimi" alması zorunluğu önerilmiştir.

 

·      Yönetmelik`in 7. maddesinin 3. fıkrasına eklenmesi önerilen a) ve b) bentlerinde de şantiye şefinin yapı inşaat alanı 1500 metrekareyi geçen yapılarda, şantiye şefliğini tam zamanlı olarak üstleneceği ve birden fazla yapım işinin şantiye şefliğinin üstlenildiği durumlarda, toplam yapı inşaat alanının 1500 metrekareyi geçemeyeceği teklif edilmiştir. 

 

Ayrıca 7. maddenin 8. fıkrasının a) bendine "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği`nde tanımlanan istinat duvarı" ibaresinin eklenmesi önerilmiş, b) bendinin eklenmesi önerisi ile de "Şantiye Şefliği Temel Eğitimi" alması zorunluğuna yer verilmiştir. 7. maddenin 9. fıkrasının çıkarılması ve 10. fıkra olarak şantiye şeflerinin aynı anda üstelenebilecekleri işlerin sayı ve alan sınırları hesaplanırken yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiş olanların hesaba dâhil edileceği düzenlemesi önerilmiştir.

 

·      Yönetmelik`in 8. maddesinin 1. fıkrasına "Bu Yönetmeliğin 7. Maddesinin 5. Fıkrasının (b) bendi gereği şantiye mühendislerinin ve mimarlarının görev aldığı yapım işlerinde; şantiye mühendisleri ve mimarları kendi uzmanlık alanlarına giren işlerden sorumludur. Şantiye şefi ise şantiye mühendisleri veya mimarlarının uzmanlık alanlarına giren işlerden müteselsilen sorumludur." düzenlemesinin getirilmesi önerilmiş ve diğer fıkralarında e-şantiye şefi sistemi ile ilgili düzenlemeler yer almıştır.

 

·      Yönetmelik`in "İlgili idarenin görevleri" başlıklı 9. maddesinde ise ilgili idarenin sorumluluğu ile ilgili birtakım düzenlemelere yer verilmesinin yanı sıra 2. fıkra olarak "Yapı ruhsatı düzenlemeden önce ve yapım süresince şantiye şefi ve şantiye mühendisleri adına yapı müteahhidi tarafından yaptırılmış mesleki sorumluluk sigortasını ister." düzenlemesinin getirilmesi önerilmiştir.

 

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2021

 Dosyalar

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik Değişiklik Taslağı (209 KB) (15.11.2021 11:10:01)

Yukarı Çık