YAPI DENETİMİ KANUNU TASARISI TASLAĞINA ,İLİŞKİN HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

Yapı Denetim Kanunu Tasarısı Taslağının tanımlar bölümünde birbiriyle çelişkili ifadeler yer almaktadır. Proje müellifi tanımında açıklanan bazı hizmetler, Yapı Denetim Kuruluşları ve Diğer Yapı Sorumluları bölümlerinde dikkate almamıştır. Denetçi-Mimar ve Denetçi Mühendis tanımında hizmet üretimine yönelik meslek disiplinine yer verilmez iken Yapı Denetim Kuruluşu tanımında Denetçi Mimar, inşaat, makine ve elektrik mühendisi ifadesi kullanılmıştır. Bu yaklaşım tamamen bilimi yok sayarcasına belli bir meslek kuruluşu gurubuna imtiyaz hakkı tanımak gibi bir yaklaşım sergilemektedir. Düzeltilmesi zorunludur.

Denetçi Mimar ve mühendis kavramı çağımızda doğru bir yaklaşım değildir. TMMOB’nin yıllardır ilgili kurullarda tartıştığı ve gündeme getirdiği “yetkin Mühendis” kavramı işleyişi, yetki ve sorumluluğu, ilkeleri çerçevesinde devreye sokulmalıdır. Bu yasa tasarısı ile ileride değişik Bakanlıklar kendi hizmet alanlarına yönelik yeni bir isimlemeyle bir çok alanda bu tür olumsuzlukları gündeme getirebilirler.

TMMOB’nin üzerinde durması gereken önemli konulardan birisi de hazırlanacak yönetmeliklerde yönlendirici ve müdahil olmasıdır. Bu sürecin yasada yer alması önem içermektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Kapsam

Madde 2- Bu Kanun; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 1’inci maddedeki amaca uygun olarak yapılacak her türlü yapının inşa edilmesi ve mevcut yapıların güçlendirilmesi, bunun için yapılacak zemin etüdü, aplikasyon, proje, metraj, keşif ve yapım işlerinin denetimini kapsar.

Tanımlar

Madde 3- Bu Kanun'da geçen deyimlerden;

m) Proje müellifi: Uzmanlık alanına uygun olarak, yapı ruhsatına esas her türlü etüt, plankote, aplikasyon, proje, metraj ve keşif hazırlama yetkisine ve telif hakkına sahip olup. ilgili meslek odasına kayıtlı ve kendilerine ait büroları bu odalarca tescil edilen ve meslekî sorumluluk sigortası yaptırması mecburî olan mimar ve mühendisleri.

n) Yapı denetimi kuruluşu: Bakanlıktan alınan izin belgesi ile münhasıran jeolojik veya jeoteknik etütlerin veyahut bu etütlerin her iki türünün, zemin etütlerinin, yapı projelerinin ve yapıların teknik yönden denetimini yapan, mevcut yapıların mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi de dahil olmak üzere, teknik denetim konusunda müşavirlik hizmetleri verebilen. Bakanlıkça verilen denetçi belgesine sahip olmak kaydıyla ortaklarının tamamı mimar ve mühendis olup, bünyelerinde kontrol elemanı mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanı ve fen adamları da görevlendirilen ve bu Kanun hükümleri uyarınca malî sorumluluk sigortası yaptırması mecburi olan ticari tüzel kişileri,

r) Yapı projesi: Bir yapının inşa edileceği arazi ve zemin etütleri yapılmış aplikasyon, mimari, statik-betonarme, mekanik, elektrik ve diğer tesisatları ile bunlara ilişkin her türlü detayını belirten teknik projeyi,

İKİNCİ BÖLÜM

Yapı Denetimi Kuruluşları ve Diğer Yapı Sorumluları

Yapı denetimi kuruluşları

Madde 5- Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapıyı proje hazırlanması safhasından itibaren, bu Kanun hükümleri uyarınca denetlemek üzere. 3 üncü maddede tanımlanan yapı denetimi kuruluşları teşkil edilir.

Yapı denetimi hizmeti: yapıya İlişkin zemin ve temel etüdü raporlarının, yapı aplikasyon projesinin, mimari, statik, mekanik, elektrik, tesisat, çevre, peyzaj projeleri ve benzerleri projeler ile bunlarla ilgili detay, hesap, metraj ve keşiflerin, imar mevzuatına uygun olup olmadığının incelemesine, yapım aşamasında denetimini uygun olanlar hakkında yapı kullanma izin belgesi verilmesine esas olacak teknik' rapor düzenlenmesine ilişkin hizmetlerdir.

Yapı denetimi kuruluşu olarak faaliyet gösterecek ticari şirketin, nama yazılı ödenmiş sermayesinin tamamının denetçi mimarlar ile mühendislere ait olması şarttır. Yapı denetimi kuruluştan, yapının büyüklüğüne ve niteliğine göre Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenen sayıda denetçi mimar ve mühendisler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları istihdam ederler.

Yapı denetimi kuruluşlarının görevlen

Madde 6- Yapı denetimi kuruluşlarının görevleri şunlardır:

  1. Proje müelliflerince hazırlanan, zeminin fiziki özelliklerinin tespit ve değerlendirilmesi ile yapının taşıyıcı sisteminin zemin ile uyumuna ilişkin hesap raporunu, plankote, aplikasyon projesi, mimari, statik, makine ve elektrik projeleri ile imar mevzuatı gereği mecburi olan her türlü hesap ve detayları, metraj ve keşifleri, yapı elemanlarına ve yapı malzemelerine ilişkin şartnameler ile deprem, yangın ve benzeri tabiî afetlere karşı dayanıklılığı kapsayan projenin fen ve sanat kurallarına, hesap metotlarına, şartnamelere ve ilgili diğer standartlara uygunluk açısından incelemek ve mevzuat hükümlerine uygun olanlar için sözleşmede öngörülen süre içinde uygunluklarına dair görüş vermek suretiyle, yapı projelerini ve eklerini, kanunla öngörülen istisnalar hariç olmak üzere, bu Kanun'da belirtilen ilgili idareler dışında başka hiçbir kuruluşun vize ve onayına tâbi olmaksızın ilgili idareye teslim etmek,

Madde 11- Bu maddenin dördüncü paragrafının aşağıdaki şeklide değiştirilmesi;

Proje müellifi mimarlar ve mühendislerin 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları büro tescillerini yaptırıp her bir yıl için yenilemeleri gerekmektedir. İlgili idare kanuna aykırı uygulama neni ile süreli olarak hakları kısıtlanan proje müelliflerinin bu durumunu denetlemek üzere ilgili meslek odasınca düzenlenen, meslek adamının o andaki sicil durumunu gösterir, işin adı yazılı belgeyi her proje için ister. Haklarında kısıtlama bulunan proje müellifi için sicil belgesi düzenlenmez ve sicil belgesi düzenlenmeyen proje müellifinin projesi de, ilgili yapı denetim kuruluşunca incelenmez ve ilgili idarece onaylanmaz

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikler

Madde 48- Yapı denetimi kuruluşunda görev alacak, denetçi mimar ve mühendisler, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, şantiye şefi ve laboratuar sorumlularının görevleri, bunlarda aranacak nitelikler, bunlara belge verilmesi, yapı denetimi kuruluşunun ve laboratuarların çalışma usûl ve esasları ile bu Kanun'un uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar. Kanun'un yayımını takiben üç ay içerisinde,TMMOB’nin görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.


Yukarı Çık