2.KADASTRO KONGRESİ İLK DUYURU

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca ilki 22-24 Mayıs 2006 tarihinde Ankara‘da gerçekleştirilen Kadastro Kongresinin ikincisi 21-23 Mayıs 2008 tarihlerinde Ankara‘da yapılıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG), birçok kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerimizin destek ve katılımlarıyla yapılması planlanan "Kadastro Kongresi" nin her iki yılda bir düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bütün toplumlar için, ekonominin iç dinamiği, yaşamın temel dayanağı topraktır. Yeri, bir başka biçimde doldurulamayacak bu çok değerli varlığın, gelecek kuşakların yaşamlarını tehlikeye düşürmeyecek biçimde kullanılması ve korunması, bütün insanlığın görevidir. İktisadi, sosyal ve toplumsal yaşamın geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi de bu değerli varlığın doğru biçimde kullanımına bağlıdır.

Kentsel ve Kırsal Alan planlama ve uygulamasında; Toprağın özelliklerinin belirlenmesi, üzerindeki hak ve kısıtlamaların saptanması kullanılması ve korunmasında; kadastro temel olup, yeri doldurulamayacak işleve sahiptir. Günümüzde de, hemen hemen bütün toplumlar kadastronun bu işlevini kavramakta ve topraklarının kadastrosunu yapmaya ya da tamamlamaya ve geliştirmeye özel çaba göstermektedirler.

Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) kadastroyu:

"- toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmenin yerine getirilmesinde temel işlevi olan,

- arsa ve arazi mülkiyeti haklarının anayasal güvencesini garanti eden,

- arsa/arazi ve üzerindeki yapılar hakkında bilgilerin tutulmasını, korunmasını sağlayan,

- ülkesel ve yerel uygulamaların saydamlığına önemli katkı sağlayan

- sürdürülebilir kalkınmanın temel altlığını oluşturan

- parsel bazlı bir ARAZİ bilgi sistemi"

olarak tanımlamaktadır.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgi ya da verinin etkin biçimde kullanılması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve insanlık hizmetine sunulması ülke gündemlerinin öncelikleri arasında yer almaktadır. Mekansal/Konumsal bilginin yönetilmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkiye bilgi ve teknolojide yaşanılmakta olan bu devingen yapı içerisinde yerini almak durumundadır. Bu noktada ve yeni bir yaklaşımla, dünyadaki bu gelişmeleri de değerlendirerek Türkiye kadastrosunu yeniden yapılandırmak ve toprak insan ilişkilerinde doğan sorunları, çağdaş bir anlayış içerisinde çözmek zorundadır.

Çünkü Türkiye kadastrosu, kurgulandığı dönemde hukuksal kadastro yaklaşımı benimsenerek çağının ilerisinde bir kadastro sistemi olarak planlanmış ancak, bugüne kadar kadastronun ülke genelinde tesis edilmesi ve bugünün teknolojilerine uygun nitelikte bir mekansal/konumsal bilgi sistemine dönüştürülmesi henüz gerçekleştirilememiştir. Tapu Sicil Müdürlükleri de günümüzde gerek bilgi sistemlerinin kurulması ve gerekse artan iş yükünü taşıyabilecek fiziki mekanlara ve yeterli sayıda nitelikli elemana kavuşturulmamıştır.

Bu nedenle Türkiye‘de kadastro hizmetlerinin;

 

 1. Vergi, yargı, kamulaştırma, kentleşme ve imar uygulamaları, arsa ve arazi düzenlemeleri, her tür mühendislik projelerinin hazırlanması ve araziye uygulanması, arazi toplulaştırma, toprak koruma, arazi örtüsü ve arazi kullanım planlaması, ülke kalkınma planları, arazi ve arsa ile ilgili her tür tasarım ve uygulama için vazgeçilemez arazi bilgisi niteliğinde olması nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında doğan bilgi ve belge gereksinimini karşılayacak,

 2. Kamulaştırma hizmetlerinde adil değerin hesaplanmasını, emlak vergisine esas değerin doğru ve adil biçimde oluşturulmasını, imar uygulamalarında eş değerlik ilkesinin uygulamasını, taşınmazların değerlerinin bilimsel yöntemlerle belirlenmesini, güncel tutulmasını gerçekleştirecek ve değer kadastrosunu oluşturacak,

 3. Mülkiyet hakları ile topoğrafik bilgileri içeren, temel bilgi teknolojileri destekli ve mekansal boyutlu, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ya da arazi bilgi sistemi oluşturulmasını, Türk Medeni Kanunu‘nunda öngörülen sınır güvenliğini sağlayabilecek yer kontrol noktaları ağlarının kurulmasını ve yaşatılmasını sağlayacak,

biçimde yeniden yapılandırma çalışmalarının öncelikle sonuçlandırılması gerekmektedir.

Tapu ve kadastro hizmetleri, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye‘de de taşınmazlar üzerindeki hakların geçerliliğinin devlet güvencesi altında korunabilmesi için, hakların tapu ve kadastro kayıtları üzerinde tesis edilmesi ve izlenmesi zorunludur. Taşınmazlar üzerindeki mülkiyet ve mülkiyet dışı hak ve yükümlülükler ile geometrik durumlarında oluşan değişiklikler, ancak tapu kütüğünde ve tapu planı üzerinde yerine getirilir.

Bilgi Teknolojileri ile günümüzde, değişik bilgilere ulaşmak, bilgiden yeni bilgi üretmek, oluşturulan mekansal/konumsal bilgi sistemleri ile; kamu yönetiminde, ekonomi, planlama ve proje çalışmalarında anlamlı ve eş güdümlü ilişkilerin kurulmasına ivedilikle geçilmesi kaçınılmazdır. Bu gelişmelere paralel olarak, araziye ilişkin bilgilerin, toplumsal ve ekonomik gereksinmelere çok yönlü karşılık verecek özellikte oluşturulmalarını, güvenilir olmalarını, güncel tutulmalarını ve bunlara kolayca ulaşılmasını sağlayacak bir sistem yapısında olmalarını gerektirmektedir.

Yukarıda açıklanan sorunlar ve değerlendirmeler ışığında Türkiye‘de kadastro sistemi ve uygulamalarını değerlendirebilmek, yaşanan sorunları ve beklentileri ortaya koymak, böylece gelecekteki Türkiye kadastrosunun içermesi gereken bilgileri, üstlenmesi gereken konuları ve dolayısıyla yaşayan bir bilgi sistemi olarak görev ve işleyişini belirleyebilmek için görüşler geliştirmek amacı ile II. Türkiye Kadastro Kongresi düzenlenmesi planlanmıştır.

Bu kongrede özellikle;

 1. FIG (Uluslararası Haritacılar Birliği) Kadastro Raporu,

 2. Orta Asya Cumhuriyetleri ve Orta Doğu‘da mülkiyet ve kadastro çalışmaları,

 3. Orman Kadastrosu,

 4. 2-B alanları, eski kadastro tespitleri ve bunların yarattığı sorunların irdelenmesi,

 5. Mer‘a kadastrosu,

 6. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS) - kadastro ilişkileri,

 7. Milli Emlak Genel Müdürlüğü‘nün mülkiyet sorunları ve bu alanda çözüm önerileri,

 8. Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyet sorunları ve çözüm önerileri,

 9. Kent Bilgi Sistemleri - Tapu ve Kadastro ilişkileri,

 10. Kadastroda Yenileme, Güncelleme, Sayısallaştırma sorunları,

 11. İmar planlarının yapımında, uygulanmasında ve parselasyon planlarının düzenlemesinde Tapu ve kadastronun işlevi,

 12. DSİ, TCK, DDY ve DLHLM proje alanlarında Arazi Toplulaştırma yöntemlerinin uygulanması ve kadastroya düşen görevler,

 13. Taşınmaz Değerleri - Değer Kadastrosu

 14. Arazi Kullanım Planlaması - kadastro ilişkileri,

 15. Kültür ve Tabiat varlıklarının korunması ve yaşatılmasında kadastroya düşen görevler,

 16. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne son yıllarda yüklenen yeni görevleri de yerine getirebilecek yeni örgütlenme modeli ve nitelikli eleman gereksiniminin karşılanması için çözüm önerileri

 17. vb. konuların

irdelenmesi planlanmaktadır.

Kongre‘de; kamu kurum ve kuruluşları, bilim insanları ve uzmanlarca bildiriler sunulması, panel ve oturumların yapılması etkinliğin bir eğitim niteliği içermesi dikkate alındığında; Kurumunuzun ilgili birim ve yetkililerinin, uzman ve çalışanlarının katılımlarının sağlanmasının Kongrenin amacına ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağı açık olup, vereceğiniz desteğe şimdiden teşekkür eder saygılar sunarız...

Ali Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

Genel Başkan

 


Yukarı Çık