DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE KADASTRO YENİLEMELERİ KONULU FORUM YAPILDI.

Oda ve Şubelerimizce birlikte düzenlenen ve yaklaşık sekiz aydır sürdürülen "Tapu Planları Tüzüğü, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları ile Kadastro Yenileme çalışmalarına yönelik "Forumlar" son olarak Diyarbakır Şubemizde yapıldı. Bu etkinlikle birlikte ülke genelinde tüm şubelerimizde bu yönde ortak etkinlikler yaşama geçirildi. Merkeze bağlı temsilciliklerimiz ile bazı illerimizde benzer panel ve forumlar yapılarak hem meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi hem de katılımcılık, birlikte ve ortak akılla değerlendirme süreçlerimizin öne çıkartılmasına katkı sağlanacaktır.

Diyarbakır Şubemizde 03 Ocak 2009 tarihinde Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Büroları, Tapu Planları Tüzüğü ve Kadastro yenileme çalışmaları konulu Forum çok sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Formun Yürütücülüğünü Şube Başkanı Yusuf BİLEN yaparken HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Nihat ŞAHİN, TKGM - Geodezi ve Fotogrametri Daire Başkanı Sedat BAKICI konuşmacı olarak foruma katıldılar.

Forumun açılışında Şube Başkanı Yusuf BİLEN ve Oda Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN birer konuşma yaptılar.

Şube Başkanı Yusuf BİLEN yaptığı konuşmada mesleğimizin geleceği açısından önem içeren konularla ilgili yapılan mevzuat değişikliklerinden ve bu düzenlemelere yapılması gereken müdahaleler kapsamında yürütülecek olan bilgilendirmelerin önemini belirti. Meslektaşlarımızın haklarının korunması, haksız rekabet ortamının yaratılmaması ve tekelleşmeye yol açılmaması için Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Yönetmeliği için özellikle hassas davranıldığını ifade etti ve Forum‘a katılanlara Şube Yönetim Kurulu adına teşekkür etti.

Oda Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN Form‘un açılış konuşmasında, ülke ve dünya gündemini özetle değerlendirdikten sonra son çeyrek yüzyılda ülkemizde yaşanılan ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmelerin meslek alanımıza, meslektaşlarımıza ve topluma yansımalarını değerlendirdi.

Kamu İhale Yasası‘nın 2003‘te uygulamaya girmesi ile gelinen noktada sektörümüzde yapılan fakirleşme ve daralma yanında, diğer bazı meslek gruplarının çıkartılan yönetmelik ile melek alanımıza müdahaleleri ve yargı süreci, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının uygulamalarda kişisel ve mesleki şovenizme kaydıkları, özellikle her meslek grubunun yıllardır artarak sürmekte olan işsizlik sorununa parçacı çözüm bulmak adına meslek alanımıza müdahaleleri ile Odamız çalışmalarını özetle aktardı.

Forumun ilk konuşmasını Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nihat ŞAHİN yaptı. Sayın Şahin konuşmasında özetle; Tapu ve Kadastronun yapısı, tarihçesi, görevleri, bütçesi, CBS açısından Tapu Kadastronun önemi, Tapu Kadastroda yürütülen projelerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Tapu Arşiv Bilgi Sistemi ve Kadastro Yenileme Çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Hizmet satın alınarak kadastro ihalelerine 2004 yılında başlanıldığına 2008 yılı itibariyle toplam 553 projenin ihale edildiği, 223 projenin kabulünün gerçekleştiğini ifade eden Sayın Şahin toplam 52 645 birimden kuruluş kadastro yapımı açısından sorunlu 602 birimin dışında ihale edilen işlerin bitmesiyle tamamlanmış olacağını dile gtirdi. Sayın Şahin Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında ise 16/6/2005 tarih ve 5368 sayılı kanun ile; tescile konu olmayan işlerin yapım ve kontrol, tescile konu işlerin yapım sorumluluğunun Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisine verildiğini, ilgili yönetmeliğin 05.05.2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, bu Yönetmelik ile; Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiğini, bu işlerin planlanması, izlenmesi ve yürütülmesini sağlayan lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslara yönetmelikte yer verildiğini, Lisanslı Büro açabilmek için bazı şartların sağlanması gerektiğini, Odaya üyelik ve üye sicil durum belgesinin önemli olduğunu, Kadastro müdürlüklerinin iş yükünün azaltılacağını, Kadastral haritaların iyileştirilerek sayısallaştırılması, yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmalarının hızlanacağını, iş hacminin ve personel istihdamı artacağını ve daha nitelikli hizmet sunmak mümkün olacağını belirtti.

TKGM Geodezi ve Fotogrametri Daire Başkanı Sedat BAKICI ise Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı ve ilişkili projeler, Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağı TUSAGA-Aktif (Cors-Tr) ve Harita Bilgi Bankası projeleri hakkında bilgi verdi. TUCBS Konusunda sorumlu kurumun TKGM olduğu ve bu yönde diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak toplantıların devam ettiği, danışmanlık ihalesinin yakında yapılacağı vb. konularda bilgi aktaran sayın Bakıcı Harita Bilgi Bankasının BÖHHBUY kapsamında hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti.

Son olarak da Oda Genel Başkanımız Ali Fahri ÖZTEN TMMOB VE HKMO faaliyetlerine dair yasal mevzuat,HKMO ana yönetmeliği,3402 sayılı Kadastro Kanunu, Oda üye ve bürolara ait istatistiki bilgilere değinerek, Diyarbakır bölge bazında yapılan iş hacimlerine ve bölgede açılacak olan lisanslı büro sayıları hakkında bilgi verdi.

Sayın Özten konuşmasında; Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında gerek kanun ve gerekse yönetmelik çalışmalarında üye, temsilcilik ve Şubelerimizden gelen görüş ve öneriler, yapılan panellerde oluşturulan raporların değerlendirilerek oluşturulan Oda görüşünün ilgili birimlere gönderildiği, hem yasa hem de yönetmelikte istenilen düzeyde Oda görüşlerine yer verilmediğini, yönetmeliğin yayımından bu yana tüm şubelerimizde meslektaşlarımızın katılımıyla Forumlar düzenlendiğini, görüş ve önerileri rapor halinde dönüştürerek TKGM‘ne ilettiklerini belirtti.

Uygulamada tekelleşme ve haksız bir kazanç ortamı yaratılmaması, toplumun ve meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi, TKGM ile modernizasyon çerçevesinde bu hizmetlerin de birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği ile birlikte Odamızın TKGM‘ne sunduğu rapor doğrultusunda süreci takip ettiklerini ifade eden Sayın Özten, meslek ve meslektaşların sorunlarının ülkede yaşanılan sorunlardan ayrı ele alınmayacağını, meslektaş haklarının korunması ve mesleğin gelişiminin toplum ve kamu yararı düzleminde birlikte yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Foruma katılımın yüksek oluşu, soru yanıt bölümü ile üyelerin görüş ve önerilerinin dile getirilmesi ve meslektaşlarımızın duyarlılığı ile Forumun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği görüldü.


Yukarı Çık