LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROLARI HAKKINDA KANUN VE YÖNETMELİĞİNİN UYGULAMA SÜRECİNDE ÜYE GÖRÜŞLERİ

RAPOR

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak; "5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları" hakkında yasa ve 05/05/2008 tarihli 26867 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ilgili yönetmeliğin uygulanması çerçevesinde yapılan çalışmalar ile diğer gelişmeleri değerlendirmek üzere Şubelerimizde ve çeşitli illerde toplantı ve forumlar düzenlemektedir.

Bugüne değin İzmir, Adana, Trabzon, Ankara -(Eskişehir), Bursa -(Çanakkale) ve Antalya Şubelerimizde üyelerimizin katılımıyla düzenlenen Forumlarda önemli hususlara vurgu yapılmıştır. Söz konusu bu önerilerin yönetmelik çerçevesinde oluşturulan Lisanslı Büro Komisyonuna iletilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda aşağıda belirtilen konu başlıklarının öne çıktığı görülmüştür.

•1.   Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına ilişkin böyle bir düzenlemeye neden gereksinim duyulmuştur? Geneli üzerinden bakıldığında böyle bir düzenlemeye gidilmeden tıpkı ifraz, imar uygulaması, yola terk gibi hizmetler çerçevesinde Aplikasyon, Cins değişikliği, Birleştirme işlemlerinin Serbest Çalışan Harita ve Kadastro Mühendislerince yerine getirilebileceği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün kontrol hizmetlerini yürütebileceği şeklinde bir düzenleme yapılması.

•2.   Yasada belirtildiği üzere Lisans alan Harita Kadastro Mühendisinin diğer Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini de yapabileceğine göre;

•a)   Halen Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıt ve tescili bulunan ve aktif olarak Serbest Harita Kadastro Mühendislik Hizmetlerini yürüten büro sayısının 2300 civarında olduğu,

•b)  Kadastrodaki işlem sayısı dikkate alınarak yetki verilecek büro sayısının çok kısıtlı olması nedeniyle (yaklaşık 450-500 civarında) Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB) ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi ve Büroları arasında çok ciddi sıkıntıların gündeme gelebilecek,

•c)   Taşınmaza ilişkin Yer Gösterme, Aplikasyon işlemi nedeniyle Lisanslı HKM ve Bürolarına yapılan bir başvuru, daha sonra söz konusu taşınmaza ilişkin Halihazır Harita, İmar Uygulaması, İfraz, TUS vb. hizmetleri de aynı müellifin adına kayıtlı SHKMM Bürosu tarafından yürütüleceği tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık olduğunun şimdiden görülmesi gerektiği,

•d)  Böyle bir süreç içerisinde Lisanslı HKM ve Bürolarının tekelleşeceği ve diğer SHKMM Bürolarının sıkıntı yaşamasına ve kapanmasına neden olacağı,

•e)  Tekelleşmenin önüne geçebilmek için lisans alan her HKM‘nin istediği yerde hiçbir kısıtlama olmaksızın Lisanslı Harita Kadastro Bürosunu açabilmesinin önem içerdiği,

•f)    Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının, nüfus, coğrafi yapısı ve özellikle etkinlik sahası içerisindeki Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik SHKMM Büroları dikkate alınarak olabildiğince sayısının arttırılmasının ara bir çözüm olabileceği,

3. Diğer bir yaklaşımla Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının yetki ve sorumlulukları dışında diğer serbest HKMM Hizmetlerini yapmamaları yönünde bir düzenlemeye gidilmesi,

•4.   Ücret tarifelerinin hazırlanmasında Oda Birim Fiyat ve Cetvellerine özen gösterilmesine,

•5.   Kadastro paftalarının yaklaşık olarak 2/3‘sinin sayısal olmadığı, grafik olduğu ve  uygulama yönünden sorunlar içerdiği değerlendirildiğinde, Lisanslı Büroların belirtilen hizmetleri yapmasında teknik ve hukuksal olarak çok büyük zorluk ve sıkıntılar yaşayacakları bu gibi yerlerde uygulama yeteneklerinin neredeyse olmadığı, Bu nedenle; Söz konusu uygulamanın sayısal kadastrosu yapılmış olan bir bölgede pilot uygulama yapılması ve sonuçların irdelenmesi,

•6.   Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nden ayrılanlar son iki yıl içinde görev yaptıkları müdürlüklerin yetki alanlarında üç yıl süre ile Lisanslı Büro açamayacaklarına ilişkin hüküm Lisanslı Büroların yetki ve sorumlulukları ve niteliği yönünden bakıldığında dayanak alındığı 2531 sayılı yasa ile örtüşmemekte, Anayasanın 10, 13 ve 48 inci maddelerine aykırılık taşımakta olup, iptal edilmesi,

•7.   Lisans sınavı başvurusu, lisans verilmesi ve lisanslı büro açılması hükümleri incelendiğinde; Başvuru tarihi itibariyle mesleğinde beş yılını dolduranların başvuru yapabilecekleri, lisans alan ve lisanslı büro açanların 67 yaşına kadar bu yetki ve sorumluluğu taşıyacakları görülmektedir. Bilindiği üzere ilk kez yapılacak başvuru ve sınav sonrası lisans verilmesi ve Lisanslı Büroların açılması tamamlandığında, bundan böyle yeniden başvuru, sınav, lisans verilmesi ve lisanslı büro açılması işlemleri, (ilk sınavda belirlenecek olan yedek listeninde bitirilmesi sonrası) boş bulunan bölgeler için geçerli olacağı dikkate alındığında; ilk başvuru tarihinde meslekte beş yılını doldurmayanlar, yeni mezunlar ve bir şekilde sınava katılamayanların lisanslı büro kapsamındaki işlemleri yapmaları olanaksız hale gelecektir. Bu tür bir sınıflamanın anayasaya aykırılık içerdiğinin görülmesi,

•8.   Başvuru, sınav, lisans verilmesi ve yerleştirme işlemlerinde izlenecek yol, yöntem ve gerçekleştirilen çalışmalar; şeffaf olmalı ve asla şüphe, endişe ve olumsuz yorumlara meydan vermeyecek şekilde olmalı, kişi ve kurumlar yıpratılmamalı,

•9.    

•a)   İmar uygulaması, İfraz işlemleri, Toplulaştırma vb. gibi mülkiyete yönelik mühendislik hizmetlerini yerine getiren SHKMM Bürolarının yine bu çerçevede görülen Birleştirme işlemleri, Cins Değişikliği vb. hizmetleri yerine getirmesinde herhangi bir yasal kısıtlama olmaması gerektiği, dolayısıyla bu hizmetlerin Lisanslı Harita Kadastro Bürosu yetki ve sorumluluğu içerisine alınması ve bu hizmetleri yapabilmek için "Lisans" alınması ve benzeri işlemlerin zorunluluk haline getirilmesi serbest çalışanlar arasında bölünmeler ve sınıflar yaratacağından Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık içerdiği,

•b)  Belirtilen nedenler çerçevesinde uygulamadan hareketle, 5368 sayılı Yasanın Anayasaya aykırılığı yönünde değerlendirmeler dikkate alınarak yargı sürecine gidilmesi,

•c)   Üyelerin haklarının korunması, geliştirilmesi, mesleğimizin önünün açılması, bilim ve teknoloji ile buluşturulması, toplum ve ülke kalkınması yönünde çalışma yapmakla yükümlü olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının, Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarına ilişkin yargı sürecinin başlatılmasında, takip edilmesinde üzerine düşen görevini yapması,

•10.             Belirtilen görüş, öneri ve eleştirilerin TKGM‘ne iletilmesinin ve gereğinin yapılmasını talep edilmesi, şeklindedir. 

Yukarıda anılan Forumlarda öne çıkan görüş ve öneriler özetlenmiş ve rapor haline getirilmiştir.

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası   

 


Yukarı Çık