TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NE ANKARA - LİHKAB TALİMAT HK.

  

Sayı      : 3/B15- 1522                                                                     17/10/2011                

Konu    : LİHKAB Talimat Hk.

  

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NE

ANKARA

İlgi: 13.09.2011 tarih ve 8520 sayılı kurum içi dağıtımlı yazınız

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi "Web" sayfasında Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları hakkında ilgi tarih ve sayılı yazınızın yayımlandığı görülmüştür. 

Söz konusu yazınız, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5912 sayılı kanunla değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun, 27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Tapu Planları Tüzüğü, 05 Mayıs 2008 tarih ve 26867 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği, 29.08.2010 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 03.08.1009 tarih ve 2009/14 sayılı kurumunuz Genelgesi, 16.03.2010 tarih ve 2010/4 sayılı kurumunuzun bir diğer  Genelgesine aykırılık gösterdiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşları görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmemek, kişi ve/veya kuruluşların mağduriyetine neden olacak ya da kaygı ve huzursuzluk yaratacak tutum ve davranışlardan kaçınarak yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri yasal bir zorunluluktur.

Odamız, meslek disiplinimizle ilgili tüm hizmetlerde; kamu ve ülke yararları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, üyelerinin ve meslektaşlarının haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde her türlü girişimlerde bulunmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

Belirtilen açıklamalar göz önüne alınarak, ilgi de kayıtlı yazınızın yukarıda anılan yasa ve yönetmelikler yönünden incelenmesi ve güncellenmesi, bu alana yönelik harita kadastro özel sektöründe yaşanmakta olan sorunların aşılmasında yardımcı olacağı açıktır.

Bilgi ve gereğini sunarız,

Saygılarımızla.

 

A. Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

 Genel Başkan

          


Yukarı Çık