"3. TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ" YAPILDI

TMMOB adına Odamızca ilki 2007`de gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinin üçüncüsü 31 Ekim - 04 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya`da Antalya Şubemizin ev sahipliğinde yapıldı.

TMMOB adına Odamızca ilki 2007‘de gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresinin üçüncüsü 31 Ekim - 04 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya‘da Antalya Şubemizin ev sahipliğinde yapıldı. 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi‘ne, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, öğrenciler ve basın mensupları tarafından geniş katılım sağlandı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri günümüzde, afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynaklar ve kent yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişimden sağlık sektörüne kadar çok geniş bir alanda yer alması nedeniyle kongremize, farklı kurum ve kuruluşlardan çeşitli meslek grupları katıldılar.

Kongre açılış konuşmalarını sırasıyla, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Dursun Zafer Şeker, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Topdemir, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı A. Fahri Özten, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptılar.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Dursun Zafer Şeker konuşmasında, ana teması "Birlikte Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin: CBS" olan "Ortak Aklın Adresi" sloganıyla düzenlenen TMMOB CBS 2011 Kongresi‘nin, 3 özel oturum ve 14 teknik oturumla, CBS konusunun farklı açılardan ve farklı disiplinlerden bilim insanları ve uygulayıcılar tarafından katılımcılarla paylaşılacağını belirtti. Oda Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, bilim kurulu tarafından seçilen bildirilerin HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi özel sayısında basılacağını belirtti. Ayrıca kongre öncesinde "CBS`nin Temelleri ve Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları" konulu 2 gün süren bir eğitim programının gerçekleştirildiğini ve bu eğitime farklı meslek disiplinlerinden 55 kişinin katıldığını ve eğitim sonrasında katılımcılara katılım belgesi verildiğini söyledi.

Sayın Şeker konuşmasında, 17 Ağustos 1999 depreminin, acil afet yönetiminin gerekliliğini ortaya koymasına rağmen, 23 Ekim 2011 tarihinde Van‘da yaşanan depremin afet yönetimini destekleyen sistem ve teknolojilerin ülkemizde hala etkin kullanılmadığını gözler önüne serdiğini belirtti.

Sayın Şeker, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘na bağlı CBS Genel Müdürlüğü‘nün kurulduğunu belirterek Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) oluşturmaya yönelik alt yapı çalışmalarının hala devam ettiğini, bu sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi`nin kurulması, işletilmesi ve bu sistem dâhilinde bilim ve toplum yararına kullanılacak veri ve bilgilerin paylaşılmasının sağlanması yolunda atılan bu adımın olumlu sonuçlar doğurmasını temenni ettiğini vurguladı.

Odamız Antalya Şube Başkanı Sayın Ali Topdemir konuşmasında, CBS`nin günümüzün en önemli yönetim araçlarından biri olduğunu, insanlığın ihtiyaç duyduğu bilginin % 85-90`ının konuma dayalı bilgiler olduğunu dile getirerek, CBS`nin yaşamın birçok alanında vazgeçilmez bir araç olarak farklı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından etkin olarak kullanılmasının bu sebepten ileri geldiğini belirtti.

Sayın Topdemir, CBS kullanıcılarının çeşitliliğinin sonucu olarak, farklı kurumlar tarafından farklı ölçekte ve standartta coğrafi bilgilerin bir arada kullanılmasının idari ve teknik sorunları ortaya çıkardığını vurguladı.

Gelişen teknolojilerin kullanılması, yeni sistemlere geçilmesi noktasındaki en önemli sorunun idareler arası yetki çatışması olduğunu dile getiren Sayın Topdemir, yaşanılan bu çatışmaların çağın hızına ayak uyduramamaya sebep olduğunu belirtti.

"Bilgi güçtür; bilgi insanlık adına en önemli değerdir" diyen Sayın Topdemir, bilginin insanlık adına anlamlı yönetilmesi gerektiğinin, bu sebeple istenen kalite ve yeterli düzeyde verinin olması durumunda CBS ile çok geniş alanda insanlık adına plan, program ve politika üretilebileceğini belirtti.

Odamız Genel Başkanı Sayın Ali Fahri Özten konuşmasına, TMMOB Başkanını, Belediye Başkanını, Genel Müdürleri, bilim insanlarını, akademisyenleri, mühendisleri, mimarları ve şehir plancılarını, konukları, öğrencileri ve basın temsilcilerini selamlayarak başladı.

Sayın Özten, Odamızın, kuruluş tarihi olan 1954` ten beri, aklın ve bilimin ışığında yürümeyi ilke edindiğini, bilim, teknoloji ve mühendisliği insanlık adına, ülke kalkınmasında ve gelişmesinde toplum yararı yönünde kullanmayı kamu ve toplumsal bir görev olarak gördüğünü belirtti.

Sayın Özten, Türkiye‘nin % 92‘sinin deprem bölgesi içerisinde yer aldığı, nüfusumuzun % 95‘nin deprem tehlikesi altında yaşadığı, büyük sanayi merkezlerinin % 98‘nin ve barajlarımızın % 93‘nün deprem bölgesinde bulunduğuna dikkat çekti. Sayın Özten Türkiye`nin bir deprem bölgesi olduğunu ve nüfusumuzun % 44`ünün 1. derece deprem bölgesinde yaşadığını dile getirerek mevzuat düzenlemelerindeki eksikliklerin, arazi kullanım planlarının ve kent yerleşim planlarının güncel olmadığının ya da tamamlanmadığını vurgulayarak planlama sürecinde bilimsel, teknik ve mühendislik verilerinin göz ardı edildiğinin altını çizdi.

"Doğayı tanıma, doğa olaylarını izleme, irdeleme, modelleme ve neden-sonuç ilişkisiyle veri ve bilgi yönetiminin ve karar alma süreçlerinin etkin bir biçimde hayata geçirilmesi, bilgi sistemlerinin kurulmasıyla mümkündür"  diyen Sayın Özten, CBS` nin alt bileşenlerinden olan Afet Bilgi Sistemleri`nin kurulmasının ve iletilmesinin, öneminin ve gerekliliğinin Van Depremi`nde bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

1999 Marmara Depremi sonrası konan vergilerin kalıcı hale getirildiği halde bu alanda kullanılmadığının ilgili Bakanlıkça açıklanmasının şaşkınlık yarattığını dile getiren Sayın Özten, geçen 12 yılda deprem ülkesi olduğumuzun unutulup, kaçak, plansız, projesiz, ruhsatsız yapılar ve yerleşim alanlarının görmezlikten gelindiğini, Kentsel-Kırsal Alan Düzenlemeleri, Arazi Yönetim Planları, Kent Bilgi Sistemleri, Afet Yönetim Sistemleri` nin hayata geçirilmediğini belirtti.

Sayın Özten konuşmasında, ülke düzeyinde CBS bilincinin yaygınlaştırılması ve CBS`nin kurulması ve işletilebilmesi için tüm kurum, kuruluş ve bireylerin sürece dâhil olması gerektiğini, 2. CBS Kongresi‘nde belirtildiği üzere, modern CBS`nin köklerinin 1950` lere dayandığını ancak ülkemizde 1980` lerden sonra gündeme geldiğini, oysaki CBS`nin çok geniş bir yelpazede kullanıldığını dile getirdi.

Sayın Özten, CBS politikalarının geliştirilmesi ve kurulsallaştırılmasının zorunluluk haline geldiği günümüzde, CBS Genel Müdürlüğü`nün kurulmasını önemli bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. Bu kurumun günlük politikalardan uzak bir yaklaşımla, donanımlı, üretken, nitelikli mühendis ve uzmanların yönetiminde bir kurumsal yapı niteliğinde örgütlenmesi gerektiğinin önemini vurguladı ve söz konusu Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bir kurum olmasının gerektiğinin belirtti.

Sayın Özten, üniversitelerimizin niceliksel olarak büyümekte olduğunu ancak nitelik olarak uluslar arası düzeye ulaşamadığını, mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıların işsizlik sorunu yaşadıklarını, bunun sebebinin de 1980`lerden bu yana uygulanan ekonomik politikalar sonucu üretim ekonomisinden uzaklaşılması olduğunu dile getirdi.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının bilimi teknolojiye, teknolojiyi üretime dönüştüren beyinler olduğunun, bilginin güç olduğunun ve bilginin yönetiminin öneminin altını çizen Sayın Özten, bilgi sistemlerinin bu süreç içerisinde önemli bir işlevi yerine getirdiğini, CBS eğitiminin yaşamın tüm alanlarında bilince çıkarılması gerektiğini belirtti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Soğancı konuşmasında, mühendisliğin, bilim ve teknolojiyi insanla buluşturan bir meslek olduğunu, TMMOB`nin bu mesleğin uygulayıcılarının örgütü olduğunu dile getirerek, bir yandan insana ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı çıktıklarını, öte yandan insan ve insanlığa olan sorumlulukların gereklerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Sayın Soğancı, ana teması "Ortak Aklın Adresi" olan, TMMOB CBS 2011 Kongresi`nde, farklı kurum ve kuruluşlardan katılımcılarla, mühendislik, mimarlık ve planlama alanlarında politika üretmede, bireyin hayat kalitesini yükseltecek bilgi ve teknolojiler geliştirmesinde temel araç olan CBS` nin her yönüyle değerlendirileceğini dile getirdi.

Sayın Soğancı konuşmasında, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği ve egemenlik kurduğu yüzyılımızda, mühendisler mimarlar ve şehir plancılarının, düşünen, tasarlayan, sorgulayan ve üreten beyinler olarak, bu ilerlemeyi toplumsal yarara dönüştürerek insanlık onuruna yaraşır, çağdaş bir yaşamın yaratılması için tarihsel sorumlulukla, çalışmalarını, bilgilerini kamu yararını gözeterek paylaşmaları gerektiğini belirtti.

Bilgi gerçeğinin, çok daha etkin bir şekilde yönetilmesinin gelişen toplumların temel hedefleri arasında olduğunun altını çizen Sayın Soğancı, güncel ve doğru bilginin, başta kurum, kuruluş ve yöneticiler olmak üzere, tüm bireylerin her türlü toplumsal karar alma sürecini olumlu yönde etkilediğini dile getirdi.

CBS`nin her türlü karar-destek faaliyetinin en önemli aracı haline geldiğini ve çağımızın güçlü bir bilgi yönetim bakışı olduğunu söyleyen Sayın Soğancı, bu bakışın birliktelik anlayışı ile modellenmesi gerektiğini belirterek, deprem bölgesi olan ülkemizde CBS`nin özellikle afet yönetim sistemi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Sayın Soğancı, 1999 Marmara Depremi`nin ardından, Türkiye`nin deprem gerçeği ve yapılan çalışmalar ve uyarıların, ilgili makamlarca yeterli derecede dikkate alınmamasının acı sonuçlarının, yaşanan Van Depremi`yle gün yüzüne çıktığını, ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal tedbirlerle, can ve mal kayıplarının azaltılabileceğini, bir doğa olayı olan depremin afete dönüşmesinin bu şekilde engellenebileceğini belirtti.

Sayın Soğancı, Van Depremi ile gerçekleşen maddi ve manevi kayıpların, mühendisliğin niteliğini reddeden anlayışta ısrar edilmesinin, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinin görmezden gelinmesinin, kaçak yapılaşmayı özendiren "af" konusunda ısrar edilmesinin, sosyal devlet ve toplum yararı ilkesinden vazgeçilmesinin, hayati öneme sahip kamu yapılarının planlama ve denetim kapsamı dışında bırakılmasının, aklın ve bilimin gerekliliklerini yok sayan bir anlayış güdülmesinin, deprem tehlikesi içeren ve yapılaşmaya uygun olmayan alanların rant ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya açılmasının, gerekli politika ve programların uygulanmamasının bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü, gelişen modern dünyada CBS` nin önemli bir işleve sahip olduğunu, pek çok alanda katkı sağladığını, zamandan tasarruf ettirdiğini dile getirerek, yerel yönetimler olarak CBS` nin gelişimi ve kullanımının yaygınlaştırılması için elden gelenin yapılması gerektiğini, düzenlenen kongrenin yol gösterici olmasını dilediğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı‘nın" açılışı gerçekleştirildi.

Öğleden sonraki etkinlikler, HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi Ahmet Yaşayan başkanlığında "Birlikte Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin CBS" Konulu teknik oturum ile başladı. Panelistler, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına Prof. Dr. Fatmagül Batuk, Jeoloji Mühendisleri Odası adına Prof. Dr. Can Ayday, Ziraat Mühendisleri Odası adına Doç. Dr. İlhami Bayramin, Maden Mühendisleri Odası adına Prof. Dr. Şebnem Düzgün, Şehir Plancıları Odası adına Halil Serhan Saner idiler. Oturumda, farklı disiplinlerin ortak çalışma alanı olan coğrafi bilgi sistemlerinin önemine değinildi. CBS uygulamalarında farklı kullanım alanlarına yönelik örneklemelerde bulunuldu. Sağlıklı ve güvenilir Coğrafi Bilgi Sistemlerinin oluşturulabilmesi için verilerin güncel ve paylaşılabilir olmasının önemi vurgulandı. Türkiye‘de CBS eğitimine yönelik eksikliklerin belirlenmesi ve çözüm üretilmesi gerekliliği belirtildi.

Günün ikinci oturumu Odamız Genel Başkanı A. Fahri Özten başkanlığında  "Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Yatırımları ve Sonuçları" konulu teknik oturum ile devam etti. Oturumda, (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) Dr. Hakan Erden, (Harita Genel Komutanlığı) Dr. Hakan Maraş, (TÜBİTAK) Dr. Emin Bank panelist idiler. Panelistler, kurumlarında yürütülen CBS uygulamalarına yönelik çalışmalarını aktardılar. Coğrafi bilgi sistemlerinin temeli olan konum/mekan bilgisinin kurumsal bazda bir sistem yaklaşımı çerçevesinde toplanması, işlenmesi ve paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Kongrenin ilk günü akşamı açılış kokteyl verildi. Kongrenin iki, üç ve dördüncü günlerinde teknik, bilimsel oturumlar ve gençlik oturumları ile devam etti. "CBS Uygulamaları, Arazi Yönetimi, Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi, Sağlık CBS, Birlikte Üretmek Yönetmek ve Paylaşmak İçin CBS Merkezi ve Yerel Yönetimler, Yönetimde Karar Destek Sistemleri Aracı Olarak Ortak Aklın Adresi CBS, Afet Yönetimi ve CBS, CBS ve Uzaktan Algılama, Veri Altyapısı, CBS Stratejileri ve e-Devlet Kapsamındaki Eylem Planları" konulu teknik oturumlar ile gençlik teknik oturumu gerçekleştirildi.

Kongrenin kapanış oturumunda, kongre hakkında genel bilgiler ve hazırlanan kongre sonuç bildirgesi sunuldu. Sonuç bildirgesi üzerine görüşler alınarak, değerlendirmeler yapıldı ve kongre sonuç bildirgesinin kesinleşmesinden önce kongre delegelerine gönderilerek görüşlerinin iletilmesi belirtildi. Oturum sonunda, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı‘na teşekkür plaketleri, poster bildiri birincisine ve gençlik teknik oturumuna katkıda bulunan panelistlere plaketleri verildi. Oda Yönetim Kurulu tarafından kongrenin gerçekleşmesinde büyük emek harcayan ve özverili çalışmalarda bulunan Kongre Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür edildi.

Günümüzde tartışmaz bir gerçek var. "Bilgi". Bilginin bir güç, etkin biçimde kullanılması gereken bir güç olduğudur. Bu gücün/bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, analiz edilmesi, yönetilmesi, insanlık ve toplum yararına ve onuruna yaraşır biçimde kullanılması, yaşanılabilir bir dünya için kaçınılmaz olmaktadır. CBS‘ nin çeşitli boyutlarının tartışıldığı ve farklı disiplinlerle bütünleştiği, bilginin toplum ve kamu yararı için paylaşımını öne çıkaran 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı ve destek veren Odamız Antalya Şubesine, kurum-kuruluşlara, bilim insanlarına, akademisyenlere, meslektaşlarımıza ve öğrencilere teşekkür ederiz.

Resimlere ulaşmak için TIKLAYINIZ

TMMOB 
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM 2011

Yukarı Çık