Sıkça Sorulan Sorular

GENEL

ÜYE

ŞİRKET ve BÜRO

MESLEK

HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

HESAP NUMARALARIMIZ


ŞİRKET ve BÜRO

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik (SHKMM) Bürolarında ve Şirketlerinde müelliflik, hissedarlık ve sigortalı çalışma konularında temel bilgi alabilir miyim?

Yeni büro tescili ile tescil yenileme için istenilen belgeler nelerdir?

Büro adres değişikliği için istenen belgeler nelerdir?

İhale deneyim belgeleri, sadece yapım işleri için mi düzenlenebilir?

Büro tescilinin kapanışı için gerekli belgeler nelerdir?

Şirket tescil işlemleri için istenilen belgeler nelerdir?

Şirket yıllık tescil yenileme işlemi için istenilen belgeler nelerdir?

Şirket adres değişikliği, hisse devri ve ünvan değişikliklerinde istenen belgeler nelerdir?

HKMO`ya tescilli Büro ve Şirketlerin irtibat bürosu ve şube açabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

HKMO`ya tescilli büroların şirkete dönüştürülmesi için gerekli koşullar nelerdir?

HKMO`ya tescilli Büro/Şirketi bulunan serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri aynı amaç doğrultusunda kurulan diğer tüzel kişiliklere ortak olabilir mi?


Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik (SHKMM) Bürolarında ve Şirketlerinde müelliflik, hissedarlık ve sigortalı çalışma konularında temel bilgi alabilir miyim?

 

Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik (SHKMM) Büroları ve Şirketleri tescil ve çalışma koşulları çerçevesinde,

 

 1. İmar Kanunu ve uygulama yönetmelikleri, SHKMM hizmetleri için "müellif" yetki ve sorumluluğunu zorunlu tutmaktadır.

 2. Odamızın Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları/Şirketleri (SHKMMB) Tescil Yönetmeliği‘nin HKMMB‘nın Tescili için Gerekli Koşullar ve Belgeler başlıklı 6. maddesi "SHKMMB‘nın HKMO‘na kayıt ve tescilinin yapılması için SHKMMB adına tam gün çalışan (kendi hesabına veya ortak) en az bir SHKM‘nin bulunması gereklidir." biçimindedir. Bu nedenle;

  1.a SHKMMB‘lerden bürolar için mutlaka büro sahibi meslektaşımızın müellif konumunda bilfiil işinin yasal, yönetsel ve teknik sorumluluğunu üstlenmesi zorunludur.

  1.b SHKMMB‘lerden şirketler için mutlaka "harita işlerinden sorumlu teknik müdür" meslektaşımızın müellif konumunda bilfiil işinin teknik sorumluluğunu üstlenmesi zorunludur.

  1.c SHKMMB‘lerden şirketler için; teknik müdür konumunda bulunmayan hissedarların başka bir tüzel kişilikte proje bazında ücretli çalışan olmalarını engelleyen yasal hüküm bulunmamaktadır.

  1.d Şirket müellifi ya da müellif ortak olmayan bir Harita Mühendisi, şirket adına tescile konu belgelere imza atamamaktadır. Şirketin odamıza tescilli olması bu durumu değiştirmemektedir. Kamu kurumu, söz konusu şirketin yapmış olduğu Harita Mühendisliği işinde, tescile konu olan belgeyi, şirketin müellifi ya da müellif ortağının imzası olmadığı takdirde, çalışan konumundaki Harita Mühendisi‘nin imzasını kabul edemez. Bu durum, söz konusu şirketin, Harita Mühendisi olan müellif tarafından sigortalı olarak çalışan Harita Mühendisi‘ne verilen bir vekaletname verilmesi yolu ile de değiştirilememektedir. Ancak, HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin SHKMMB‘nun Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi‘nin h bendi; "SHKMMH‘nde şirket ortağı SHKM‘leri ve ücretli çalışan HKM‘leri teknik belgeleri imzalayabilirler" şeklindedir. İlgili maddede de belirtildiği üzere odaya kayıtlı, sicilinde herhangi bir işlem bulunmayan, sigortalı olarak çalışan bir Harita Mühendisi, söz konusu şirketin yapmış olduğu teknik işlere imza atabilir. Bu teknik işler şirket adına herhangi bir kamu kurumu tarafından tescile konu olmayan şirketin bünyesinde yapmış olduğu Harita Mühendisliği işleridir. Bu teknik işler; röper krokisi, ölçü işleri vb. yi kapsar.

 3. Genel Hükümler başlıklı 6 - ( 3 ) maddesi "HKMMH yapmak üzere HKMO‘dan Tescil Belgesi almış SHKM‘ler, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamaz..." biçimindedir. Bu hüküm uyarınca, üyelerimiz, ya kendi adlarına büro tescil ettirebilmekte ya da Odamıza tescilli bir tek şirkette hissedar olabilmektedirler.

 4. Odamızdan tescil belgesi almış, Serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri (SHKM), aynı amaç doğrultusunda kurulmuş başka diğer tüzel kişiliklere ortak olamamaktadırlar. Bu durum Odamızca titizlikle takip edilmekte olup, ayrıca büro tescil yenilemelerinde Ticaret Odasından Sicil Durum Belgesi istenerek, son ortaklık yapıları da incelenmektedir.
 5. İhale süreçlerinde dikkate alınmak üzere aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasında yarar görülmüştür.

1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunun 33.maddesi; "...Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için, ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindeler" şeklindedir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları başlıklı 10. Maddesinin mesleki ve teknik yeterlilik başlıklı (b) bendinin 1. fıkrasında "İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler," istenilmekte; 11. Maddesinin (a) bendinde de;

"Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar..."ın hiçbir şekilde ihaleye katılamayacakları belirtilmektedir.

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin İstenilecek Belgeler başlıklı 36. maddesinin (a) bendinin 1. Fıkrasında ;"İsteklinin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge"nin istenilmesinin zorunlu olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Yasası ve diğer yasa ve yönetmelikler gereği Mühendislik-Mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır. Mühendislik-Mimarlık hizmetlerini yapmaya yetkili isteklinin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğü ve yasaklı olmadığına ilişkin durumunu belirten belgelerin düzenlenmesi, yukarıda özetle belirtilen yasalar gereği ilgili meslek odasınca yürütülmektedir.

Bu nedenle Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘na kayıtlı oldukları, mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri ve yasaklı olmadıklarını belirten belgenin (SHKMMB için Oda Sicil Kayıt Belgesi) ayrıca anahtar teknik personel konumundaki Harita ve Kadastro Mühendisleri için Oda Sicil Kayıt Belgesi‘nin istenilmesi ZORUNLUDUR.

 

 

Geri Dön


Yeni büro tescili ile tescil yenileme için istenilen belgeler nelerdir?

Büro Tescili İşlemleri İçin  İstenen belgeler şunlardır:

1- Tip Başvuru Formu Merkez yada Şubeden temin edilecek*

2- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

3- 2  adet  Resim

4- Büro Tescil ücreti*

5- Varsa üye aidatı

* 2021 yılı 1.250,00 TL

 

 Büro Tescil Yenileme İşlemi :

Tescil Yenileme İşleminin her yıl 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılmayan Tescil yenileme işlemlerinde, Tescil Yenileme ücreti % 1,5 gecikme bedeli ile alınır. İstenen belgeler şunlardır:

1- Tip dilekçe (Merkez yada Şube) *

2- Tescil Kartının aslı

3- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

4- Tescil Yenileme ücreti **

5- Varsa üye aidatı

 

** 2021 Yılı - 31 Ocak 2021 e kadar   900,00 TL

 

NOT:* Her ay için Genel Kurul kararı uyarınca % 1,5 zorunlu gecikme zammı bedeli alınır  

 

Tip Başvuru Formu (285 KB) (08.06.2007 12:40:26)

Taahütname bürolar icin (1162 KB) (02.01.2021 18:55:48)

Geri Dön


Büro adres değişikliği için istenen belgeler nelerdir?

Büro Adres Değişikliği İçin  İstenen belgeler :

1- Talep Dilekçesi

2- Büro Tescil Belgesi 

3- Tescil Yenileme Kartı

4- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

5- Varsa üye aidatı

6- Tescil  Belgeleri değişim ücreti *

* 2021 Yılı İçin (her belge için) 190.00 TL

taahütname bürolar için (1162 KB) (02.01.2021 18:55:13)

Geri Dön


İhale deneyim belgeleri, sadece yapım işleri için mi düzenlenebilir?

Bilindiği üzere; Kamu İhale Kanunu‘nun 4. maddesinde

"Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri," şeklinde tanımlanmaktadır.

Aynı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı alt bendi ile son fıkrası ise;

" ..2) (Değişik: 4964/ 7 md.) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70‘i oranında gerçekleştirdiği veya % 50‘si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

(Ek: 4761/ 13 md.) (Değişik: 4964/ 7 md.) Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ...." biçimindedir.

Bu hükümlerden de anlaşılacağı gibi, iş deneyim/denetleme belgeleri mal alım, hizmet alım, danışmanlık vb. her tür iş için o işin sözleşmesinde ve diğer idari belgelerinde müellif, sorumlu, yönetici, denetleyici, kontrol mühendisi vb. ilgililere yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmektedir.

Yasanın 10.maddesi (b) bendinin 2 numaralı alt bendine açıklama getiren yukarıdaki paragraftan da görüleceği gibi, yapım ve yapım ile ilgili hizmet işlerinde verilecek belgelerde belge sahibinin mühendis ve mimar olması gibi ilave bir şart getirilmiş olup, mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili iş deneyim belgesi düzenlenebileceği öngörülmüştür. Bu nedenle yapım veya yapımla ilgili hizmet işleri için getirilen mühendis ve mimar olma şartı nedeniyle bu belgelerin mal ve hizmet alımı işleri için düzenlenemeyeceği anlamı çıkarılamaz.

Bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti‘ne bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yürütme zorunlulukları vardır.

İlgi 10/06/2005 tarih ve 3/B15- 888 sayılı yazımız.

Geri Dön


Büro tescilinin kapanışı için gerekli belgeler nelerdir?

Büro kapanışı için dilekçe ile aşağıda belirtilen belgeler iade edilir:

1- Dilekçe

2- Tescil kartı

3- Tescil belgesi

4- Verdi Dairesinden kapanma yazısı

5- Varsa üye aidatı

Geri Dön


Şirket tescil işlemleri için istenilen belgeler nelerdir?

1-  İlk Tescil İşlemi :

  a. Şirket tescili için istenen belgeler şunlardır:

   -  Tip Başvuru Formu (Merkez yada Şubelerimizden temin edilebilir)

   -  Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

   -  2 adet  Resim (Tüm ortakların)

   -  Ana Sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Gazetesinin aslı yada onaylı örneği

   -  TMMOB üyesi ortak varsa, ilgili Odadan alınan üyelik belgesi aslı

   -  Tescil ücreti *

b.  Şirket Ana Sözleşmesinde;

    - Şirketin Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri yaptığı  blirtilecektir. 

   - Ticaret Sicil Gazetesinde Şirket Ortağı Harita ve Kadastro Mühendisinin "Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri‘nden Sorumlu Teknik Müdür" olduğu belirtilecektir.

c.  Ortaklığın TMMOB üyeleri ile yapılması durumunda; HKM yada HKM‘lerinin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu Meslek Oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz.

 d.  Şirket ortakları HKM ya da TMMOB‘ne bağlı Oda üyelerinden oluşur.

 

* 2021 yılı için  1.650,00 TL

 

 

Tip Başvuru Formu (285 KB) (08.06.2007 12:41:23)

Taahütname sirketler icin (1335 KB) (02.01.2021 18:53:59)

Taahütname LİHKAB icin (1169 KB) (02.01.2021 18:54:24)

Geri Dön


Şirket yıllık tescil yenileme işlemi için istenilen belgeler nelerdir?

Tescil yenileme için İstenen belgeler;

1- Dilekçe ( Merkez yada Şubemizden temin edilebilir.) *

2- Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti. 

3- Tescil Yenileme Kartının aslı

4- Tescil Yenileme ücreti***

5- HKM ortakların varsa üye aidatları

*  Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız

** 2021 Yılı 1 Ocak - 31 Ocak 2021 kadar   yenileme ücreti 1.050,00 TL

 

NOT: Tescil Yenileme İşleminin her yıl 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılmayan tescil yenileme işlemlerinde, Tescil Yenileme ücreti % 1,5 gecikme bedeli ile alınır.

 

Kurs taahütname tescil yenileme (192 KB) (30.03.2017 11:08:00)

Taahütname sirketler icin (1335 KB) (02.01.2021 18:52:42)

Geri Dön


Şirket adres değişikliği, hisse devri ve ünvan değişikliklerinde istenen belgeler nelerdir?

Şirket adres değişikliği, hisse devri ve unvan değişikliklerinde istenen belgeler;

1- Değişikliği belirten dilekçe

2- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı yada Onaylı Örneği

3- Tescil Belgesi

4- Tescil Kartı

5- Yıllık Tescil Yenileme Yaptırılmamış İse Tescil Yenileme Ücreti *

6- Tescil Belge Değişim Ücreti**

7- HKM ortakların varsa üye aidatları

*2021 Yılı 1 Ocak - 31 Ocak 2021 kadar   yenileme ücreti 1.050,00 TL

 

 

Geri Dön


HKMO`ya tescilli Büro ve Şirketlerin irtibat bürosu ve şube açabilmesi için gerekli koşullar nelerdir?

Büro ve şirketlerin ırtibat bürosu ve şube açabilmesi için gerekli koşullar; 

a) Bürolar ;

     1. Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

     2. İrtibat Büroları; büro merkezinin dışında HKMO’nun iznini alarak açılır.

     3. İrtibat bürolarında en az bir HKM sürekli çalışmak zorundadır.

     4. İrtibat bürolarında ücretle çalıştırılan HKM’ne veya HKM’lere Oda Asgari . Ücretinden az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

     5. İrtibat bürosunda çalışan HKM için irtibat bürosu açılan yerden alınmış ikametgah belgesi.

     6. İrtibat Büroları HKMO’na kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

b) Şirketler ;

 1. Ana sözleşmede “ Şube veya İrtibat Bürosu açabilir ” ibaresi olmalıdır.

 2. Şirketler, şubelerini veya irtibat Bürolarını HKMO’nın iznini alarak açabilirler.

 3. Şirketler, en fazla şirket ortağı SHKM’nin sayısı kadar Şube veya irtibat Bürosu açabilirler.

 4. Şube veya İrtibat Bürolarında en az bir HKM’nin sürekli olarak çalışmak zorundadır.

 5. Şube veya İrtibat Bürolarında ücretle çalıştırılan HKM veya HKM’lerine Oda Asgari Ücretinden, az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

 6. Şube veya İrtibat Bürolarında çalışan HKM veya HKM’ler için Şube veya İrtibat Bürosunun açıldığı yerden alınmış ikametgah belgesi.

 7. Şube veya İrtibat Büroları Odaya kayıt edildikten ve tescil belgesi alındıktan sonra açılır.

Geri Dön


HKMO`ya tescilli büroların şirkete dönüştürülmesi için gerekli koşullar nelerdir?

Büroların şirkete dönüştürülmesi için ;

 1. Büro tescil belgesi ve yenileme kartının Oda’ya iade edilmesi,

 2. Büro vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belgenin getirilmesi,

 3. Şirket tescili ile ilgili belirlenen koşulların yerine getirilmesi,

gereklidir.

Geri Dön


HKMO`ya tescilli Büro/Şirketi bulunan serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri aynı amaç doğrultusunda kurulan diğer tüzel kişiliklere ortak olabilir mi?

Odamız Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 6-( 3 ) maddesi gereği "SHKMMH yapmak üzere HKMO`dan Tescil Belgesi almış SHKM`ler, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar"

Geri Dön


Yukarı Çık