TARİHÇEMİZ

TMMOB’LA YAŞIT HKMO
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, TMMOB’la aynı yılda, 1954’de kuruldu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Birliğin 10 kurucu üyesi Oda’dan biridir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB, tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8 000 üyesi bulunan TMMOB‘nin, 2016 Aralık itibari ile Oda sayısı 24, üye sayısı ise 510.559'dur. TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmektedir. TMMOB‘ye bağlı odalara 91 kadar mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir. TMMOB, Odalarının kendi eşdeğeri kuruluşlarla kurdukları ilişkilerine paralel olarak Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu‘nun (WFEO) üyesidir.
TMMOB YASASI‘NDA BİRLİĞİN AMAÇLARI ŞÖYLE SIRALANMIŞTIR:
-Günün gerek ve koşullarına ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı ya da birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak. -Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak. -Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmak.
HKMO
Odamız, 17.6.1938 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun” ve yukarıda söz edilen ve 27 Ocak 1954’de yürürlüğe giren “TMMOB Yasası” doğrultusunda TMMOB Yönetim Kurulu`nun onayladığı ve 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmış olan “TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği” doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
TMMOB ve HKMO‘nun Kuruluşuna Kadar Mühendis Örgütlenmeleri
Avrupa‘da ve ABD‘de 19. yüzyılın ortalarında başlayan mühendis ve mimar örgütlenmesi, ülkemizde 2. Meşrutiyetle birlikte başlamıştır. 1908‘de İstanbul‘da çok sayıda sivil örgütün kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan birisi de Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyetidir. Cemiyet 1912 yılında etkinliklerini askıya almış ve 1919‘da yeniden çalışmalarına başlamış ve varlığını 1922 yılına kadar sürdürmüştür. Cumhuriyetten sonra ilk örgütlenmeler Mayıs 1926 yılında kurulan ve merkezleri Ankara‘da bulunan Türk Mühendisler Birliği ve Türk Yüksek Mühendisler Birliği adı altında gerçekleşmiştir. Birliklerin amaçları arasında "memleketin ilerlemesine ve milli iktisadın inkişafına ve kuvvetlenmesine hizmet emeli ile mesleğin yükselmesine çalışmak", "meslek haklarını ve azanın ihtiyaç ve menfaatlerini temin ve himayeye, mühendisler arasında tanışma ve tesanütün artmasına hizmet etmek", "başka memleketlerden mühendis getirilmesine ihtiyaç kalmayacak derecede meslektaşların yetiştirilmesi için gençliğin mesleğe karşı rağbetini artırmaya; sermaye getirme mecburiyeti olmadıkça, memleketimizde yapılarak inşaatın Türk Mühendis Müteahhitlerine yaptırılmasını ve memlekette yerli ve ecnebi müesseselerde Türk Mühendislerinin çalıştırılmasını temine çalışmak" yer almaktadır. Bu örgütü Şubat 1927 tarihinde kurulan Türk Yüksek Mimarlar Birliği izlemiştir. Birliğin amacı "Türk Yüksek Mimarları arasında fikri ve mesleki dayanışmayı temine, memleket içinde ve dışında Türk mimarisini ve mimarlığını tanıtmaya, Türk mimarlık sanatının ve inşaat bilgisinin beynelmilel terakkilere göre inkişafına ve Türk yüksek mimarlarının mesleki, iktisadi ve hukuki menfaatlerini korumak" olarak belirtilmektedir. Daha sonraları bu örgütlere çeşitli tarihlerde uzmanlık dallarında örgütler eklenmiştir. Bu örgütler arasında, kurulduktan sonra başka örgütlerle birleşenler de bulunmaktadır. Bu örgütlerin tam bir listesi henüz çıkarılamamıştır. Bilinen örgütler şunlardır: Türk Mühendisler Birliği, Türk Yüksek Mühendisler Birliği, Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti, Türk Maden Mühendisleri Birliği, Türk Yüksek Maden Mühendisleri Birliği, Karabük Ağır Sanayi Mühendisleri Derneği, Türkiye Jeoloji Kurumu, Türkiye Harita ve Kadastrocular Cemiyeti, Türk Yüksek Mimarlar Birliği, Orman Mühendisleri Cemiyeti, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği.
HKMO KURULUŞ SÜRECİ
Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (dönemin Genel Müdürü Mümtaz Tarhan’ın gayretleriyle) girişimleriyle, 1949 yılında İstanbul Teknik Okulu (şimdiki adıyla Yıldız teknik Üniversitesi) bünyesinde eğitimine başlanılan Harita ve kadastro Mühendisliği bölümü ilk mezunlarını 1952 yılında ve 7 kişi olarak vermiştir. Cumhuriyet öncesi ülkemizde haritacılık eğitimi veren, 1800’lü yıllarda kurulmuş okullar mevcuttur. Bunların bir kısmı askeri amaçla kurulmuştur. Sivil amaçlı olanı ise 1911 yılında kurulan, daha sonra bilinen adı ile günümüze kadar gelen Kadastro Lisesidir. Cumhuriyet döneminde, Savunma Bakanlığı adına yurt dışına gönderilerek mühendislik eğitimi alan ve dönüşte Harita Genel Komutanlığı bünyesinde çalışma zorunluluğu olan ilk kuşak Harita Mühendisleri yetiştirilmiştir. Bu mühendisler askeri kimlikte olup toplam sayıları yaklaşık 30 dur. 1950’nin ilk yıllarında gündemde olan Mühendis ve Mimar Odalarının kurulması girişimleri meslek gruplarını harekete geçirir. 1954 yılında yasalaşan TMMOB Kanunu gereği Oda kurulması koşullarında birisi de 50 üye olması zorunluluğudur. Bu nedenle üye sayısının 50 ye çıkarılması için dönemin genç mühendisleri, Harita Genel Komutanlığı bünyesindeki asker mühendisleri de üye olarak kayıt ederek yeterli sayıya ulaşmışlardır. TMMOB kuruluş sürecine ise Harita Kadastrocular Cemiyetinden katılım sağlanmıştır. Dönemin genç mühendisleri, aralarında ciddi bir tartışma yaparak “bağımsız bir Oda mı kurulsun yoksa İnşaat Mühendisleri Odası içinde mi yer alınsın” sürecini yaşamışlar ve Karar “bağımsız bir Oda kurulsun” şeklinde çıkmıştır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1954 yılında 50 üyesi ile TMMOB kuruluşunda yer alan 10 Oda’dan biri olarak kurularak tarihsel süreç içerisinde yerini almıştır. Dönemin genç mühendislerini, öngörü, emek ve büyük uğraşlarından ötürü kutluyor, saygı ve sevgi ile anıyoruz. Ocak 2018 tarihi itibariyle Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; HKMO Genel Merkez, 10 Şube, 9 Merkeze Bağlı Temsilcilik, 175 adet İl/İlçe Temsilciliği, 25 adet İş yeri temsilciliği ve 17000’i aşkın ( aktif 15460) üyesi ile kamu kurumu niteliğinde, özerk ve demokratik bir kurumsal yapıdadır. TMMOB 1. Olağan Genel Kurulu 18-22 Ekim 1954 tarihinde yapıldı. İlk kongresini 1954 yılı sonunda yapan HKMO, 4 Nisan 1955 tarihinde yapılan TMMOB Genel Kurulu’nda kuruluşu onanmış ve Oda olarak faaliyetlerine başlamıştır.
KURUCU ÜYELERİMİZ
Kurucu başkan: Celalettin Songu
1 Numaralı üyemiz: Ekrem Ulsoy
50 Numaralı üyemiz: Celalettin Songu
Kurucu üyelerimiz: - 19 Harita Yüksek Mühendisi (Yurtdışında yetişmiş)
- 8 Ruhsatnameli Parsel Mühendisi
- 23 Harita ve Kadastro Mühendisi (İstanbul Teknik Okulu Harita ve Kadastro Şubesi mezunu)

Oda numarasına göre:
1- Ekrem Ulsoy 13- Servet Çetintaş 25- Necati Aydemir 37- A. Gani Gürün
2- Macit Erbudak 14- Arif Çakıroğlu 26- Turhan Başman 38- Fahri Homan
3- Muhiddin Aran 15- İlhan Bayrak 27- Mehmet Mehdi Batur 39- Lütfü İlhan
4- Tevfik Ateş 16- Nazmi Arslan 28- Mehmet Nuri Bülbül 40- Sevinç İşgör
5- Seyfettin Kunman 17- Avni Par 29- Hayrettin Büyükkoç 41- Mehmet Emin Kural
6- Ahmet Uğur Oğuz 18- Sami Aykaç 30- Memduh Çölgeçen 42- Hüseyin Bozkır
7- A. Nuri Ebcim 19- Ziyaettin Soydan 31- M. Vasfi Cindoruk 43- Orhan Kalıpçı
8- Ömer Kadri Koray 20- Enver başaran 32- Zeki Ersöz 44- Hasan Kıran
9- Ali Yaramancı 21- Abdülkerim Evinay 33- M. Emin Ertürk 45- Talat Öztürk
10- Saim Arıkan 22- Mehmet Ali Erkan 34- Mehmet Nuri Ergin 46- Cahit Özbaş
11- Bahadır Anafarta 23- İ. Kasım Yaşar 35- İskender Göçer 47- Vehbi Oran
12- Refik Halit Erüren 24- Kemal Akman 36- Mustafa Gönençcan 48- Ahmet Polat
49- Celalettin Songu

1954 yılına kadar cinsiyetine göre üyelerimiz:
Erkek: 50
Kadın: 0
Toplam: 50
İLK BÜTÇEMİZ: 8.175 TL. (Sekizbinyüzyetmişbeş) Aynı dönemde bir mühendis maaşı: 1.500 TL (Binbeşyüz Lira)
ODAMIZIN İLK FAALİYETLERİ
Odamızın ilk “Genel Merkez”i Ankara Kızılay semtinde Soysal Han’ın en üst katındaki tek odadır. Odamızın ilk çalışmalarından biri mesleğimizin adının ne olması üzerine yaptığı ankettir. “Mesleğimizin adı ne olmalıdır?” diye sorulan soruya çoğunluk “Harita Kadastro” demiş, mesleğimizin ve dolaysıyla Odamızın adı da oldukça demokratik bir yöntemle Harita ve Kadastro olarak belirlenmiştir. Odamızın diğer çalışması 1958 yılında ODTܒye, 1959 yılında İTܒye, 1961’de Ankara Üniversitesi’ne bölüm açılması için başvurdu. Odamız, İller Bankası’nın ihaleli işlerinde sorumlu mühendis olarak Harita ve Kadastro mühendislerinin yer alması konusunda çalışmaları oldu (1959).
ODAMIZIN İLK YAYINI:
Haritacının El Kitabı II Dengeleme (Muvazene)

Basım yılı: 1959 Baskı sayısı: 4000


ODAMIZIN YAYINLADIĞI İLK RAPORLAR


HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
1 Mayıs 1965 tarihinde yayına başladı.

Derginin çıkması için Prof. Dr. Ahmet Aksoy ve Prof. Dr. Ahmet Yaşayan büyük çaba harcamışlardır. 2003 yılı Ocak ayından itibaren HKM Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi adıyla hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmiştir.
1960’LI YILLAR

1960-1970 arası bütçe asgari 80 000 TL.’ye çıkabiliyor. 1960-1963 arası yönetimlerinde görev alanların 6’sı daha sonraki dönemlerde Oda Başkanlığı yapıyorlar. Gizlilik ve gizliliğin meslek üzerindeki olumsuz etkileri konusunda rapor hazırlanıyor. Konu, Milli Savunma Bakanı da dâhil ilgililere aktarılıyor. (1962-1963) Türkiye Kadastrosu ve TBMM Gözü ile Kadastro Davamız önce rapor, sonra kitap halinde yayımlanıyor. (1962-1963) Sektörün yeniden düzenlenmesine ilişkin rapor hazırlanıyor. Daha sonra raporda yer alan ana başlıklar Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi, “Raporum” (MEHTAP) belgesinde yer alıyor. (1962-1963) Harita - Tapu Kadastro Sektörünün, “Kalkınma Planları”nda yer alması için uğraşılıyor ve “1. Beş Yıllık Kalkınma Planı”nda sektörümüz yer alıyor. 60 bin peşin geriye kalan 17 bini taksitle bir yıl vade ile toplam 77 bin TL’ye Sümer Sokak’ta 12 No’lu apartmanın bugün lokal olarak kullanılan zemin katı daire alındı. (1965) Bütçe 70 000 TL (1965) İhalelerde devamlılık, fiyat politikası ve özel sektör eliyle yapılacak işler konusunda DPT’na bir rapor veriliyor. Odamız ilk “Teknik Kongre”sini yapıyor. (1966) KTܒde bölüm açılıyor. (1968) İTܒde bölüm açılıyor. (1969) Uluslararası Ölçmeciler Federasyonu’na (FIG) üye olunuyor. (1969) Odamız, kamuoyuna açık ilk seminerini yapıyor: “Gecekondu Semineri” (1970) Prof. Macit Erbudak ve Prof. Ekrem Ulsoy’un başvuruları üzerine Odamız, İstanbul Yıldız Teknik Okulu’nda görevli asistanlara maddi destek sağlanması için bir fon oluşturuyor. (1996)

Odamızın 1960 yıllar ve sonrasında en çok uğraştığı konulardan birisi “Harita Subayları”nın “Mühendis Ünvanı” sorunudur. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuran Harita Subayları’nın bu isteği Bakanlık tarafından İstanbul Teknik Okulu (YTÜ) ve İstanbul teknik Üniversitesi’nden alınan raporlara dayanarak reddedilmişti. Bunun üzerine “Harita Subayları” durumlarını eşitleyecek bir yasa çıkarttırmayı başarmış, yasa kadük hale gelince yargıya başvurmuşlardı. Yargı süreci sonunda 143 Harita Subayı Danıştay’ın 1969’da verdiği ilamın özetini Milli Eğitim Bakanlığı’na işletmiş ve Odamıza kayıt için başvuruda bulunmuşlardır. Bütün bu süreç işlerken Odamız davaya esastan itiraz etmesi sonucu Danıştay bu görüşü yerinde bulmuş ve “Harita Okulunun Harita Mühendisliği Bölümü ile denklik tespitinin MEB tarafından yapılmasına” karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda, MEB’ndan konu hakkında komisyon kurulacaksa bu komisyonun teknik üniversitelerden ilgili profesör ve doçentlerden oluşturulması önerilmiş, sorun çözülmüştür.

1970...
1971 yılı 17. Dönem Çalışma Raporu’nda Odamızın temel ilkesi, “Toplumcu devrimci çizgide faaliyet göstermek”, misyonu ise “Bize, bizim Odamıza düşen ileriye dönük tarihi gelişimin gerisinde kalmak değil ön safta ve içinde olmaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Bu dönemde meslek dalımıza ilişkin dile getirilen sorunlar şunlardır: - Ülke kalkınmasında teknik eleman gücünden yeterince yararlanılmaması - Mesleki eğitim ve öğretimde plansız ve sistemsizlik - Meslektaşların sosyal güvenlik sorunları ve kötü ekonomik durumu - İhtisas ayırımının gerçekleştirilmemiş olması - Yeşil alanlar ve verimli toprakların yozlaştırılması - Düzensiz şehirleşmenin ve arazi spekülasyonlarının önlenememesi - Toprak reformu için gerekli hazine arazilerinin ve meralarının, yağmasını oluşturan bir kadastro politikasının devam etmesi
ODAMIZIN ÖZEL İLGİ GÖSTERDİĞİ KONU: TOPRAK REFORMU
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren gündeme gelen toprak reformu konusu kalkınma planları ve mesleğimizle ilişkisi gibi 1960’lı yıllarda Odamızın gündemine girmiştir. 1970 yılında Odamızca hazırlanan “Toprak Reformu Raporu” ilgili tüm kamu kurumlarına sunulmuş, ayrıca TBMM Karma Komisyonuna bu konudaki Oda görüşleri iletilmiştir. 1971 yılı 17. Dönem Çalışma Raporu’nda Toprak Reformu aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

“Bize göre Toprak Reformu: • Dengeli bir toprak dağılımı ile topraksız ve az topraklı çiftçinin toprak ihtiyacını karşılayan, • Çifitçiyi ileri tarım teknolojisine –tohum, gübre, sulama ve benzeri olanakları- bir program içinde kavuşturan, üretim ve pazarlama kooperatiflerini gerçekleştiren • Zilyetlik hükümleriyle kamu arazilerinin kişilerin eline geçmesini önleyen • Toprağın kullanışına ilişkin bir rejim getiren ve topraktaki aşırı parçalanmaları önleyen, • Köylünün aracı ve tefeci elinden kurtarılmasını, tarım kredi kuruluşlarının adil işlemesini sağlayan • Dağınık ve az nüfuslu yerleşme birimlerinin büyük üretim kooperatifleri çevresinde toplanmasını gerçekleştiren • Tarımda gittikçe artan bir üretimle sanayileşme ve kalkınma için finansman yaratan, • Ülkeyi feodalizmin bütün kalıntılarından kesinlikle arıtan tedbirlerin uygulamaların tümüdür.”

1973 yılında yeniden gündeme gelen Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısı üzerine Odamızca hazırlanan değişiklik önerileri TBMM gündemine de taşınmış, ancak bu değişiklik önerilerimiz dikkate alınmamış, yasa yürürlüğe girmiştir. Toprak ve Tarım Reformu Yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği ve belirlenen süre içerisinde yeniden çıkarılmadığı için 10 Mayıs 1978 günü yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Toprak ve Tarım Reformu Yasası, belirlenen süre içerisinde yeniden çıkarılmadığı için 10 Mayıs 1978 günü yürürlükten kalkmıştır. Toprak Reformu konusu, hala toplumsal bir sorun alanı olarak ülkemizin gündeminde bir sorundur.
1971 YILI... ÖZLÜK HAKLARIMIZ
657 sayılı kanunu değiştiren 1327 sayılı kanunun uygulanması nedeniyle özlük hakları üzerine yoğun çalışmalar yapıldı. II, Beş Yıllık Kalkınma Planı Çalışmaları ile ilgili yapılan ilk toplantılardan itibaren sorunların çözümü için Oda tarafından yepyeni yaklaşım geliştirilmeye çalışılmış, ancak çalışmalara ilgisiz kalınması nedeniyle sonuç alınamamıştır. İdareyi yeniden düzenleme çalışmalarına özel bir önem verilmiştir. Konu hakkında kurulan komisyon, “Harita-Tapu-Kadastro Sektöründe Yeniden Düzenleme İlkelerine İlişkin Görüşler” başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Hazırlanan raporun Araştırma Grubu çalışmalarında önemle değerlendirildiği tespit edilmiştir. 1971 yılında tabanla ilişki kurmak, teknik elemanların statü, ücret ve sendikal haklar yönünden durumlarını incelemek ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’na hazırlanacak rapora altlık oluşturmak amacıyla 10 meslek Odası tarafından ortak anket çalışması yürütüldü. Toplam 29 700 kişiye gönderilen ankete 7 120 cevap vermiş, katılma oranı % 23.9 olmuştur.
İLK ULUSLAR ARASI TOPLANTI
1969 yılında üyesi olduğumuz Uluslararası Haritacılar Birliği (FIG) bünyesindeki “7 No’lu Kadastro ve Arazi Amenajman Komisyonu”nun 20. Yıl toplantısı 14-22 Mayıs tarihlerinde başlayıp İzmir ve İstanbul’da sürdü.
1973 YILI... GAP... HARİTA STANDATLARI...
6.8.1973 gün ve 14617 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği” gerek kadastro çalışmaları ve gerekse imar planı uygulamaları yönünden geniş çapta üle yararını koruyacak nitelikte olması nedeniyle üzerinde titizlikle durulmuş ve karşı çıkan Odalara karşı savunması yapılmıştır. Kıyıların korunmasını düzenleyen 6785 Sayılı İmar Kanunu’nun Ek 7 ve 8. Maddeleri kapsamında neler yapılabilir? Odamız bu soruna bir raporla öneride bulunmuştur. İmar ve İskan Bakanlığı bu öneriler doğrultusunda tüm kıyıların hava fotoğraflarının çekilmesini sağlamıştır. Bugün GAP olarak bilinen “Aşağı Fırat Projesi” kapsamında arazi toplulaştırılması konusu Odamızca kamuoyu gündemine getirilmiştir. (1975) İstanbul Şube açılışı. (1976) Haşhaş ekim sahalarının kontrol edilebilirliğine ilişkin Oda görüşü basında da yer aldı. (1974 - 1975) TMMOB kanun tasarısı TBMM’den geçerek Senatoya sunuldu. Tasarıda kamuda çalışan mühendis ve mimarların Odalara kayıt olma zorunluluğu kaldırılmıştı. Çeşitli kısıtlayıcı hükümler getirilmişti. Senato üyeleri ve yetkililerle yapılan görüşmelerle tasarı Senato genel kurulunda değişiklikler yapılması kaydıyla geçmiş ve TBMM’ne iade edilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü çalışmalarında Odamız temsil edilmiş ve Harita Standartları konusunda hazırlanan rapor ve Oda görüşleri ilgili kuruma iletilmiştir.
İLK MESLEKİ DENETİM UYGULAMASI
1976 yılında alınan Genel Kurul kararıyla “Vize Yönetmeliği”nin yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Ancak, yürürlüğe girebilmesi için TKGM’nün genelgesine ihtiyaç duyulmaktaydı. TKGM 1976 yılından itibaren yapılan müracaatlara olumlu yanıt vermemişti. Bazı temsilci ve üyelerimizin belediyelerle protokoller yapmaları yanında bazı üyelerimizin ise TKGM’ne başvurarak genelgenin yayınlanmasını engelleme girişimleri olmuştu. Yeni hükümetin kurulması ile Odamız bu konu hakkında girişimlerini yeniden başlatmış ve 1978’de TKGM’den sorumlu Devlet Bakanı Ahmet Şener ile görüşerek TKGM’nün “Tescile Konu Harita ve Plan Uygulamaları”nda Odamız vizesi aranması şartını getiren genelgenin yayınlanması sağlanmıştır. Böylece Odamızın, Mesleki Denetim Uygulaması Türkiye çapında uygulanmaya başlanmıştır.
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNİN YÜRÜRLÜĞE KONMASI
6.9.1973 GÜN VE 14618 SAYILI Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği” kapsamındaki hizmetlerin birim fiyatları ayrıntılı bir şekilde hazırlanarak 1978 yılında uygulamaya konulmuştur. 1980 yılında yapılan 26. Genel Kurulumuzda “Odamızın mesleki Denetim Uygulamasını yürüten Oda görevlilerine (Temsilcilik veya Mesleki Denetim Görevlilerine) Oda Yönetim Kurulunun saptayacağı oranda, yaptıkları vize tutarının belli bir miktarı ödenir.” kararı alınmıştır. Bu karar uyarınca 1.1.1981 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık vize tutarının % 10’unun temsilciliklerimize veya Mesleki Denetim Görevlilerine ödenmesi kararlaştırılmıştır. 22.4.1990 tarih ve 20500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Serbest Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, Mühendislik Hizmetleri Ücret Tarifesi yürürlüğe konmuştur. 1978 yılı Türkiye’de demokrasi mücadelesini sindirmeye yönelik terör olaylarının doruğa çıktığı dönem oldu. Öğrenci eylemlerine de bulaşan terör nedeniyle üniversitelerde eğitim can güvenliği nedeniyle yapılamaz duruma geldi. Değerli hocamız Prof. Dr. Macit Erbudak, akademide eğitimi engellemek isteyen faşist terör örgütlerinin bombalı saldırısından kıl payı kurtuldu. Aşağı Fırat Projesi (GAP) konusunda Odamız yürütücüsü olduğu ve diğer meslek örgütlerinin de içinde yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulmuş ve raporlar yayınlanmıştır. Teknik Yönetmelik Tasarısı, Birim Fiyat Tespiti, IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları yapıldı. (1978) 1979 yılında da terör bütün şiddetiyle şok dalgaları halinde sürdü. Bilim insanları Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu gazeteci Abdi İpekçi katledildi. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yayın organı Teknik Güç gazetesi yazı işleri müdürü Zeki Erginbay öldürüldü. 26 Ağustos 1979'da Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda faaliyet gösteren İstanbul Şubemiz bombalandı! 5-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul Şubemiz tarafından "İstanbul Kenti ve Kentleşme Sorunları" başlıklı bir panel düzenlendi. Panel kitabı, panele bir bildiri ve değerli önerileri ile katılan ve kasım ayında faşist cinayet şebekelerince katledilen Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay anısına yayınlandı.
1980… DARBE ve ODAMIZ
- 1979'da 5 milyar dolar dışalıma karşılık 2 milyar 261 milyon dolar dışsatım, 1980'de 6 milyar dolar dışalıma karşılık 2 milyar 840 milyon dolar dışsatım yapmıştır.
- 1970-79 dönemi toplam 39 milyar dolarlık dışalım yapılmış, ülkemizin sahip olduğu sınırsız kaynaklara karşın dışsatım 15 milyar dolar civarında kalmıştır.
- Ekonomik bunalımın daha da derinleştiği dönemde alınan "24 Ocak 1980 kararları", IMF'nin önerdiği "istikrar" paketinde yer alan devalüasyon yapılması, para ve kredi hacminin daraltılması, kamu harcamalarının kısıtlanması ve yabancı sermayenin özendirilmesi isteklerini içermekteydi.
-Türkiye'de de bu"neoliberal" politikalar normal bir hükümetle değil, ancak askeri bir yönetimle gerçekleşebilirdi ve 12 Eylül 1980’de darbe oldu. Bu kararlar darbe sonrası hızla hayata geçirilmeye başlandı. Bu durumdan mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Odamız da etkilendi.

Bu dönemde aydınlar, gazeteciler, öğrenciler, memurlar ve işçiler gözaltına alındı işkenceden geçirildi yıllarca hapis yatırıldı. 12 Eylül askeri yönetiminin bir ürünü olan 1982 Anayasası insan hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bir Anayasa oldu. İşçi ve memur sendikaları kapatıldı, meslek odalarının çalışmaları ise engellendi. Odamız bu şartlar altında çalışmak zorunda kaldı.
1980 SONRASI ODA ÇALIŞMALARI
-Yeminli bürolara ve tapu tahsis belgelerine karşı çıkılmış ve Oda görüşleri ilgili her yere duyurulmuştur. (1983)
- 1988-1989 döneminde Tescili Konu Harita Plan Yönetmeliği mesleğimiz lehine değiştirilmiştir. (1983)
- ANAP iktidarının getirdiği 2981 sayılı İmar affına Odamız karşı çıkmış ve zamanın Bakanı ile ters düşmüştür. (1983)
- Oda Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğüne ihale için gerekli belgeleri hazırlama karşılığında Müşavirlik hizmeti yapmış ve karşılığında 7 milyon TL ücret almıştır. (O yıl bütçe 12 milyondur.) Alınan parayla ödenemeyen FİG aidatları ödenmiş ve askıya alınan üyelik yeniden başlamıştır. (1984-1985) Aynı türde bir danışmanlık hizmeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yapılmıştır.
- Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne "Ülke Yüzey Ağı Projesi" yapıldı. (1985)- Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği 31 Ocak 1988 gün ve 19711 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. - Aynı dönemde Harita Genel Komutanlığı 203 sayılı Yasayı "1/1000 ve Daha Büyük Ölçekli haritaların yapımı Harita Genel Komutanlığının iznine bağlıdır." şeklinde değiştirmek istemiştir. - Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Planlama Komisyonuna gündemde yokken değişiklik önerisi sunulmuştur. Kurul üyelerinin birisi hariç tümü metni imzalamışlardır. DSİ temsilcisi üyemiz Ramazan Koşdere (vefat) Genel Müdürünü uyarmış ve metne muhalefet şerhi konmuştur. Üyemiz Odayı da uyarmıştır. Yoğun çalışmalar sonucu zamanın Bakanı "Sefa Giray"a da anlatılarak madde yeniden düzenlenmiştir. Zamanın Harita Genel Komutanı son toplantıda "Sayın Bakanımın emri var. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın imzası olmadan ben imzaya götürmeyeceğim." şeklinde ifade etmiştir. - Harita ve Harita Bilgilerini Kullanma Yönetmeliği’nde HGM'nin yapacağı değişiklikler yoğun çabalarla lehe çevrilmiştir. (1991)
KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARI
- TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Tüzüğü - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mali İşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayın Yönetmeliği - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Denetim Yönetmeliği - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Tip İmar Yönetmeliği ve Büyükşehir Belediyeleri İmar Yönetmelikleri Şartnamesi - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Denetim Kurulları Çalışma İlkeleri Genelgesi - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Teknik - Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği - TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kurultay Yönergesi - Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi Kuralları: (Hkm Jeodezi Jeoinformasyon Ve Arazi Yönetimi Dergisi Kuralları)
ODAMIZIN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
- Türkiye 1. Uluslararası Deformasyon Sempozyumu 5-9 Eylül 1994 - İstanbul - ICA Uluslararası Kartografya Eğitim Semineri (1994) - Uluslarası GIS/GPS Sempozyumu 15-18 Eylül 1997 - İstanbul - GIS 2002 Uluslararası Sempozyumu 23-26 Eylül 2002 - Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu - TMMOB Uluslararası CBS Kongresi
HABİTAT II KONFERANSI (3-14 Haziran 1996)
- TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası harita kadastro sektörünün temsilcisi sivil toplum örgütü olarak HABİTAT II'ye resmi düzlemde ve sivil toplum düzleminde arakesit yaratma sorumluluğuyla yaklaşmıştır. - Bu konferansta ön plana çıkan kavramlar, Küreselleşme Koşullarında Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Bir Çevre, Barınma, Toprak Kullanımı, Sosyal Devletin Yeni Anlamı, İç ve Dış Göçler, Yurtsuzlar ve Barınaksızlar, Yeni Planlama Anlayışları, Yeni Bir Kent Hukuk ve Kente Karşı Suç vb. olarak belirginleşmiştir.
DEPREM OLGUSU ve TÜRKİYE GERÇEKLİĞİ…
Yüzölçümünün % 92'si, nüfusunun % 95'i ve sanayisinin % 98'i deprem bölgesinde olan Türkiye'de son yüzyılda büyüklüğü 5.0'dan fazla olan toplam 130 deprem olmuştur. Bu depremlerde yaklaşık 80 bin yurttaşımız yaşamını kaybederken, 150 bin yurttaşımız yaralanmış ve 600 bin konut hasara uğramıştır. 17 Ağustos 1999 Depreminin yol açtığı felaket ülkemizde küllenmiş, üstü örtülmüş, kulakların tıkandığı, yöneticilerin yüzleşmekten veya el atmaktan kaçındıkları çarpık kentleşme, standartların uzağında düzensiz yapılaşma ve benzeri birçok gerçeğin çok acı bir tabloyla karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Odamız 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremlerinin yarattığı kayıpları 1950'lerden bu yana genişleyerek sürdürülen plansız bir sanayileşme ve kentleşmeyi kalkınma modeli olarak benimseyen, insanları ve kenti sermaye birikimi için ucuz işgücü ve ucuz altyapı aracı olarak ele alan, bunların sosyal ve kültürel boyutunu ve maliyetini göz ardı ederek daha fazla para ve kazanç peşinde olan bir anlayışın kaçınılmaz sonuçları olarak görmektedir. Sanayi tesislerinin seçimi ve yerleşim kararlarının belirlenmesinde aklı, bilimi, tekniği devre dışı bırakan konutu ekonominin en önemli ticaret araçlarından biri haline getiren kamusal denetim mekanizmalarını saf dışı ederek kamu kaynaklarını yağmalayanlar tarih önünde felaketin sorumluları olarak kalacaklardır.
GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİ
Amacı “yeni teknolojiler ve gelişmeleri tanımak, bu gelişmelerin mesleğimize katkılarını ortaya koymak, eğitim-öğretim konularında ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile bilgi alışverişlerinde bulunmak, yapılan mesleki eğitim öğretim ve sektörel çalışmaları öğrenmek, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki genç meslektaşlarla tanışmak, bilimsel ve teknolojik işbirliğini ve iletişimi başlatmak, daha da önemlisi konferans, tartışmalar ve bilgi değişimleri sonucu mesleğimizin geleceğine ilişkin bir perspektif kazanmak” özetlemesi ile konulan bu etkinlik, yerli ve yabancı öğrenciler ve meslektaşlarımızın katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirilmiş, yaygın bir beğeni kazanmış, içte ve dışta değişik kesimlerin ve öğrenci gruplarının öneri ve teşvikleri ile tekrarlı olarak gerçekleştirilmesi, genç insanların birbirleri ile tanışmalarının dostluk ve mesleki dayanışma coşkusunu yaşamalarının mutluluk veren önemli bir kazanım olduğu görüşü benimsenmiştir. (“Genç Haritacılar Günleri 2003” 16-19 Mayıs 2003 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleşti.)


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AKTİF ÜYE SAYIMIZ
YIL ERKEK ÜYE SAYISI KADIN ÜYE SAYISI TOPLAM ÜYE SAYISI
1954 52 - 52
1970 721 9 730
1980 1805 55 1860
1990 3625 236 3861
2003 7032 784 7816
2010 8760 1301 10061
2015 11657 1982 13679
2017 13099 2486 15545
Yukarı Çık