YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(7 Ağustos 2010)

7 Ağustos 2010
Resmî Gazete Sayı : 27665

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
 
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
MADDE 1  – 5/2/2008  tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan "on iki" ibareleri "beş" şeklinde 
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.
"ğ) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisleri için beş yıllık fiili meslek süresinin en az üç yılında proje 
hazırlanması ya da incelenmesi konularında fiilen görev yaptığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak 
belgeler."
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Kanunun uygulandığı il sayısının artırılması
GEÇĠCĠ MADDE 9  – (1) Kanunun uygulandığı illerin Kanunun 11 inci maddesi doğrultusunda artırılması 
halinde, kapsama yeni giren iller için 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan hesap yöntemi 
yerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre ile Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilen 
nüfus istatistikleri kullanılarak, il bazında faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı belirlenir.
(2) Kapsama yeni alınan illerde faaliyet göstermek üzere Bakanlığa izin belgesi başvurusunda bulunacak 
kuruluşların son başvuru tarihi ile bir ilde faaliyet gösterebilecek kuruluş sayısı, Bakanlık uygun görüşünü müteakip, 
Yapı Denetim Komisyonu tarafından ilgililere duyurulur. Herhangi bir ilde başvuru sayısının Bakanlık tarafından 
duyurusu yapılan sayıdan fazla olması halinde, o ilde izin belgesi verilecek kuruluşlar noter huzurunda çekilecek kura 
ile belirlenir."
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
 
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
Tarihi Sayısı
5/2/2008 26778
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
Tarihi Sayısı
31/7/2009 27305

Mesleki Tüze Listesi

Yukarı Çık