YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ

Oda Yönetim Kurulu‘muzun 05/09/2016 tarih ve 20/298 sayılı kararıyla Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi yayımlanmıştır. 

YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULANMASI İLE FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ ESASLARI ŞARTNAMESİ

BÖLÜM I
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1: Yapı sürecinde 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunları hükümlerince mevcut mülkiyet haklarının korunması ve yeni mülkiyet haklarının kurulması için parsele ait kadastral aplikasyon krokisi ve mimari vaziyet planına dayanılarak, ilgili idaresince düzenlenen imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerine uygun olarak yapının inşa edilebilmesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/ç maddesi uyarınca yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgeleri ile kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin veri ve bilgilerin elektronik ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi, güncellenmesi amacıyla: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği esaslarına göre Harita Mühendisince ruhsata esas yapı projelerine göre yapının, bağımsız bölümlerinin, eklentilerinin, müştemilatın, teknik altyapıların köşe ve kırık noktalarının elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının üretilmesini, Yapı Aplikasyon Projesi düzenlenmesini ve yapının, eklentilerinin, müştemilatın, teknik altyapıların ruhsat eki projelerine göre aplikasyonunun yapılarak yürürlükteki yasa, imar planı, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak inşa edilmelerini ve fenni mesuliyet üstlenilmesini sağlamaktır.
 
Kapsam
Madde 2: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği çerçevesinde tescil işlemleri, (büro/şirket) ile yıllık yenilemesi yapılmış, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8, 28. ve 38. maddeleri ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik, 5216/6360 sayılı Yasa kapsamında kalan büyükşehir belediyeleri imar yönetmelikleri, Tapu Planları Tüzüğü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin ilgili maddelerinde tanımlanan proje ve uygulama, fenni mesuliyet hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstlenen harita ve kadastro mühendislerinin görev, yetki ve çalışma yöntemleri ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3: Bu şartname 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2 inci maddesinin c) bendi ve 39 uncu maddesi ile 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin 7 inci maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
BÖLÜM II
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4: Bu şartnamede yer alan tanımlar ve kısaltmalar aşağıda belirtilmiştir.
 
BÖHHBÜY: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 
 
Fenni mesul: Yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen ruhsat eki projelerine uygun yapılıp yapılmadığını, aldığı eğitime göre denetleyen ve ilgili idareler ile HKMO`ya karşı sorumlu olan büro/şirket sahibi ya da ortağı SHKM`dir.
 
Fenni mesuliyet işleri: Fenni Mesul: bina ve yapı yükseklik ve konumlarının 3 boyutlu koordinat sisteminde, mimari projeye, yapı aplikasyon projesine, imar planına ve vaziyet planına uygun olarak inşa edilmesine ilişkin yapı sahibi veya vekili ile; yapı denetim kanunu kapsamında kalan yapılarda ise yapı denetim şirketi ile yapılan sözleşme uyarınca SHKMMB tarafından yapılan işlerdir.
 
Fenni mesul sicil defteri: Fenni Mesulün sorumlusu olduğu işlerin izlenmesi için hazırlanan kayıt defteridir. Bu defter Fenni Mesuliyeti üstlenilen yapının bulunduğu il/ilçenin şube/temsilciliğindeki Oda birimi yetkililerince doldurulur ve kayıtları ilgilisince HKMO-BİS üzerinden görülebilir.
 
HKM: Harita ve Kadastro Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya bu alandaki yüksek mühendislerdir.
 
HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasıdır.
 
HKMOBİS: HKMO Bilgi İşlem Sistemidir.
 
İş bitirme belgesi: Büro ve şirketlerin, Yapı Aplikasyon Projesi ve Proje Uygulaması veya Fenni Mesuliyetini üstlendiği yapının işverenle yaptığı sözleşme ve idareye verdiği taahhütname koşullarına göre tamamlandığına ilişkin ilgili idareden aldığı yazılı belgedir.
 
İşveren: Mal sahibi gerçek kişi, kamu veya özel hukuk tüzel kişilikleri ile kanuni vekilleridir. 
 
İşyeri teslim tutanağı: Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamı içindeki yapılarda; yapı ruhsatı alındıktan sonra yapı yapılacak parsele gidilerek yapı denetim şirketince hizmet satın alınan fenni mesul SHKM denetiminde ve ilgili idare nezaretinde; aplikasyon projesi müellifi  ve uygulamacısı SHKM tarafından: kadastral aplikasyon krokisi üretimi aşamasında arsanın arazideki belirlenmiş olan mülkiyet sınır nokta değerlerinin zemindeki işaretlenmiş mülkiyet noktalarına uygunluğunun saptanması ve yapının /yapıların vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesi; aplikasyon kusurlarının giderilmesi; yapı yerinde belirlenen bu noktaların yapılan kesin ölçü değerlerini gösteren aplikasyon krokisinin eklendiği; işyeri tesliminin yapıldığını ve inşai faaliyetlere başlandığını belgeleyen; arsa mülkiyet nokta koordinatlarını ve yapı köşe koordinatlarını (x,y,z) gösteren; müellif SHKM ve yapılan ölçüleri yapı denetim kuruluşu adına denetleyen fenni mesul SHKM, yapı sahibi, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile yapı denetim kuruluşu tarafından kaşelenip, imzalanıp ilgili idaresine sunulan; ilgili idare yetkililerince imzalanıp onaylanan tutanaktır.
 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamı dışındaki yapılar için düzenlenen işyeri teslim tutanağı için de aynı işlem 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. 
 
Kadastral aplikasyon krokisi: Parselin tescilli kadastro verilerine göre Tapu Planları Tüzüğü ve BÖHHBÜY`e uygun olarak 5368 Sayılı Yasa ve Yönetmeliği gereğince lisanslandırılan HKM tarafından, bulunmayan yerlerde ise Kadastro Müdürlüklerince araziye uygulaması yapılıp aplikasyon kusurları giderildikten sonra kesinleştirilerek düzenlenen ve imzalanıp onaylanan krokidir.
 
Müellif: Yapının yürürlükteki kanun, imar planı, parselasyon planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk Standartları Enstitüsü standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak aldığı eğitime göre Yapı Aplikasyon Projesini düzenleyen ve uygulayan (aplike eden); ilgili idareler ile HKMO`ya karşı sorumlu olan büro/şirket sahibi ya da ortağı SHKM`dir.
 
Müellif sicil defteri: Müellifin proje ve uygulama sorumluluğunu üstlendiği yapıya ilişkin işlerin izlenmesi için hazırlanan kayıt defteridir. Bu defter müellifin sorumlusu olduğu yapının bulunduğu il/ilçenin şube/temsilciliğindeki Oda birimi yetkililerince doldurulur ve kayıtları ilgilisince HKMOBİS üzerinden görülebilir.
 
Plan: Bir cismin yatay bir düzlemle kesildiği varsayılarak çizilen ölçekli ara kesit resmi, yatay kesittir.
 
Parselasyon planı: imar planının araziye uygulamasından sonra yapılacak rölöve ölçülerine göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemine esas alınan plândır.
 
Proje uygulamacısı ve kontrol elemanı: Büro/şirket sahibi ya da ortağı yetkili SHKM`nin yapı aplikasyon projesi ve uygulama sorumlusu ile fenni mesulün sorumluluğunda ve denetiminde yapı aplikasyon projesi ve uygulaması ile fenni mesuliyet işlerini yürütecek büro/şirkette bir yıldır çalışan ihaleli işlerde anahtar teknik personel listesinde gösterilmeyen, tam gün istihdam edilen ve üstlenilen işlerin bitimine kadar görev yapacağı taahhüt edilen HKM`dir.
 
Rölöve/ kesin ölçü krokisi: Yapılan veya yapılmakta olan bir yapının köşe noktaları ve boyutları ölçülerek, köşe noktalarının (x,y,z) değerleri ve noktalar arası boyutları belirtilen ve parsel içindeki konumunu gösteren, yaklaşık ölçekte çizilmiş ölçü krokisidir. 
 
SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak serbest harita mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortaklaşa yapan, büro/şirketini HKMO`ya tescil ettirmiş HKM`yi ifade eder.
 
SHKMMB: Serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri yapmak üzere HKMO`ya kayıt ve tescilini yaptıran vergiye tabi serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişilikleri ifade eder.
 
SHKMMB Oda sicil kayıt belgesi: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında Yapı Aplikasyon Projesi ve Proje Uygulama Sorumluluğu ile Fenni Mesuliyeti üstlenecek büro ve şirketler adına yetkili SHKM`ye her bir iş için, sicil defterinde faal olan işlem sayısı ve toplam yapı inşaat alanı dikkate alınarak Oda tarafından verilen ve yapılacak yapının ada parsel bilgilerini içeren, ilgili kurumlara ibraz edilen belgedir. 
 
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`dir.
 
Toplu yapı:  Bir veya uygulama imar planında belirlenen birden çok imar parseli üzerinde, onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak, altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri ve sosyal tesisler ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbiriyle bağlantılı birçok yapıyı ifade eder. 
 
Yapı aplikasyon projesi; Parsele ait kadastral aplikasyon krokisine dayanılarak, vaziyet planına ve bağımsız bölüm planlarına göre yapının araziye ve katlara aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ve imar durum belgesinde belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre yapı, bağımsız bölümleri, eklenti, müştemilat, teknik altyapı ve parsel köşe nokta koordinatlarının ve yer kontrol noktaları ile röper alınacak noktaların elektronik ortamda sayısal olarak bilgi sistemlerine esas koordinatlarının BÖHHBÜY standartlarında üretilerek gösterildiği projeyi ifade eder.
 
Vaziyet planı: 
  • Parsellerde inşa edilecek yapıların, eklentilerinin ve müştemilatın, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve planı,
  • Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler ve bunların kullanış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak onaylı imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak hazırlanmış mimari projede yer alan yerleşim planını,
  • Konum planını,

ifade eder.

Yapı aplikasyon projesi yapımı ve yapı yerine uygulaması: Yapı Aplikasyon projesinin hazırlanması ve yapı aplikasyon projesinin yapı yerine aplikasyonunun yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapı sahibi veya vekiliyle yapılan sözleşme uyarınca SHKMMB tarafından gerçekleştirilen işlerdir.
 
Yapı denetim defteri: Fenni Mesullerin yapının proje ve ekleri ile yapı izin belgesi koşullarına, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname, standartlar ve ilgili normlara uygun yapılması için, önerilerinin ve uyarılarının yazıldığı inşaat mahallinde tutulan defterdir.
 
TİP Sözleşme: İçerikleri HKMO Yönetim Kurulunca belirlenen ve SHKMMB hisse sahibi HKM`ler tarafından üretecekleri hizmetler için kullanılacak HKMO`nun WEB sayfasından üye şifresi ile alınan iş yapım sözleşmeleridir.
 
BÖLÜM III
Uygulama Esasları
Yapı Denetim Hakkında Kanuna Tabi Olan ve Olmayan Yapılar 
Madde 5: 4708/6495 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetiminde;
 
5.1: Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamı dışında olan yapılar
  • 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,
  • Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,
  • Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,
  • Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000`in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatları,
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri dışındadır.
 
Ruhsata tabi olup, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fenni mesuliyet 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
 
5.2: Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamı içindeki yapılar
5.2.1. 5.1 de sayılan yapı ve tesisler hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetiminde,
5.2.2. Bir parseldeki bir yapının veya birden fazla müstakil yapının bulunduğu parsellerde bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi halinde, Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı
Madde 6: Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi olmayan ile tabi olan yapılarda yapı aplikasyon projesi yapımı işleri aşağıdaki fıkralarda açıklanmıştır.
6.1: Yapı Denetimi Hakkında Kanuna Tabi Olmayan Yapılarda Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı:
6.1.1: Üzerine yapı yapılacak parselin, Mimari proje öncesi (kot ve hat) krokisine esas olacak komşu ve yakın çevresi ile birlikte yapılacak her türlü yatay ve düşey ölçümler (etüt) yapılır ve başlangıç kotu imar planı altlığı halihazır haritaya bağlanır.
6.1.2: Yapı aplikasyon projesi; parsele inşa edilecek yapıların, eklentilerinin, müştemilatın ve teknik alt yapıların konumlarını gösteren; parselin kadastral aplikasyon krokisi, imar durumu, yapı yaklaşma mesafeleri, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim planındaki ölçülerine göre, yer kontrol noktalarına dayalı biçimde, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, BÖHHBÜY ve Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde müellif SHKM tarafından düzenlenir ve imzalanır. Yapı ruhsatı aşamasında ilgili kuruma mimari proje ile birlikte verilir ve onaylandıktan sonra kesinleşir.
6.1.3: Yapı aplikasyon projesi müellifi ve yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetini üstlenen SHKM yapı ruhsatının ilgili yerlerini imzalarlar.
6.2: Yapı Denetimi Hakkında Kanuna Tabi Olan Yapılarda Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı:
6.2.1: 6.1.1 ve 6.1.2`de belirtilen işlemler yapılır.
6.2.2:Yapı Denetim Firması ile sözleşme düzenleyerek yapı aplikasyon projesinin denetimini ve yapının fenni mesuliyetini üstlenen SHKM tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapı aplikasyon projesinin mevzuata uygunluğu denetlenir ve uygunluk görüşü yapı ruhsatını düzenleyecek idareye sunulur.
6.2.3: Yapı Aplikasyon Projesi müellifi SHKM ve Yapı Denetim Kuruluşu adına Yapı Aplikasyon Projesinin Fenni Mesuliyetini üstlenen SHKM yapı ruhsatının ilgili yerlerini imzalarlar.
Yapı Aplikasyon Projesinin Yapı Yerine Uygulaması
Madde 7: Yapı aplikasyon projesi aşağıdaki hükümlere göre yapı yerine uygulanır.
7.1:Yapı ruhsatı alınmasından sonra proje ve uygulama sorumlusu müellif SHKM tarafından kesinleşen yapı aplikasyon projesi zemine aplike edilir ve belediyesince verilen ± 0.00 kotu ve su basman kotu imar planı altlığı halihazır harita kotuna bağlanır. Fenni Mesul SHKM tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri teslim tutanağı ilgililerince imzalanır.
7.2: Kazı sınırları zeminde işaretlenir. Proje müellifi mimar ile birlikte kazı kotu belirlenir. Temel kazılmadan önce köşe noktalarının siyah kotları belirlenir.
7.3: Kazı tamamlanıp kazı kotu kontrolleri yapıldıktan sonra yapı köşe noktaları müellif SHKM tarafından yapı yerine hassas bir şekilde aplike edilir.
7.4: Temel ve zemin kat döşeme kalıpları ile su basman kotunun yatay ve düşey konumlarının projeye uygunluğu müellif SHKM tarafından sağlanır. Fenni mesul SHKM kontrol eder. Yapılan işlem proje değerlerine uygunsa vizeye esas ölçü belgelerini imzalar.
7.5: Bina Yapımına temel üstü vizesi alındıktan sonra devam edilir. 
7.6: Subasman vizesi başvurusu öncesinde su basman seviyesi kotu ve bina cephelerini içeren rölöve krokisi müellif SHKM tarafından fenni mesul SHKM denetiminde düzenlenir ve birlikte imzalanır. Rölöve krokisi İlgili İdaresince kontrol edilerek ruhsata esas aplikasyon projesi değerlerine uygunsa onaylanarak subasman vizesi yapılır.
7.7: Her kat seviyesinde beton dökülmeden önce yapının 3 boyutlu konum doğruluğu müellif SHKM tarafından sağlanır. Fenni mesul SHKM tarafından kontrol edilir.
7.8: Yapı kullanma izni aşamasında fenni mesul SHKM, yapı aplikasyon uygulamacısı müellif SHKM ile birlikte, binanın/binaların yapı aplikasyon projesine uygun şekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planlarını içeren rölöve krokilerinin yapının projelerine uygun şekilde yapıldığını BÖHHBÜY`nin 85 inci maddesine göre denetleyerek,  BÖHHBÜY`nin 85/c maddesinde belirtilen teknik raporla belgelerler. Rölöve krokisi/krokileri müellif SHKM ve fenni mesul SHKM tarafından imzalanır. Rölöve krokisi ölçü değerleri ilgili idaresince de kontrol edilerek yapı kullanma iznine esas olmak üzere kroki/krokiler ve rapor onaylanır.
 
Fenni Mesuliyet
 
Madde8:
8.1: Fenni mesul, fenni mesuliyetini üstlendiği yapı denetimi kapsamındaki yapı/yapıların yapı aplikasyon projesini, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Tapu Planları Tüzüğü, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine göre denetlemekle yükümlüdür. 
8.2: Fenni mesul, inşaatın mahallinde tutulan yapı denetim defterine yapı sürecindeki meslek disiplinimizle ilgili her türlü gelişmeyi, değişiklikleri ve yapılan uyarıları kaydeder. Parsel üzerinde birden fazla bina olması durumunda yapı denetim defteri her bina için ayrı düzenlenir.
8.3: Fenni mesul, yapının, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını sağlar. Fenni Mesul yapının ruhsat ve eklerine ve teknik şartnamelere aykırılığını tespit etmesi durumunda, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği uyarı yapmasına rağmen aykırılıkların giderilmemesi halinde üç (3) iş günü içinde ruhsatı veren idareye, yapı sahibine, yükleniciye ve HKMO`ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
8.4: Ruhsata esas mimari projede yapı aplikasyon projesini etkileyen değişiklik yapıldığında, yapı aplikasyon projesinde de değişiklik yapılması için proje müellifine ve ilgili idaresine yazılı bildirimde bulunur.
8.5: Fenni mesul, sorumluluk süresince kendisine yapılan çağrıya özel mazeret durumları hariç 48 saat içinde cevap vermek durumundadır.
8.6:Fenni mesulün, bu görevini yetkilendirdiği ya da vekil tayin ettiği bir başka HKM`ye yaptırması 8.6:onu Fenni Mesuliyetten kurtarmaz.
 
Fenni Mesulün İstifası
Madde9:
9.1: Fenni mesul, geçerli bir gerekçe olmadan görevini bırakamaz ve devredemez. Fenni mesul aşağıdaki durumlardan birinin oluşması halinde fenni mesuliyet görevinden ayrılabilir.
   9.1.1: İşveren ile anlaşılarak sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesi,
 9.1.2: Yazılı uyarılara rağmen, iş sahibinin uygunsuz inşaat ve imalatları düzeltmemekte direnmesi,
   9.1.3: Fenni mesuliyet hizmetini yürütemeyeceği başka bir yere bürosunu taşıması, 
   9.1.4: SHKMMB`nin büro tescilinin dondurulması veya kapatılması,
   9.1.5: HKMO tarafından meslekten men cezası alması,
   9.1.6: Acz içine düşmesi ve mesleği uygulama yeteneklerini yitirmesi,
9.2: Fenni Mesulün görevinden istifasının yürürlüğe girmesi;
   9.2.1: İnşaatın o andaki durumunu belirleyen "tespit tutanağı"nın yeni fenni mesul ile birlikte düzenlenmesi,
   9.2.2: İşverene yasal süresi içerisinde noter kanalı ile yazılı bildirimde bulunması,
   9.2.3: İnşaat izni veren yetkili merciye yazılı bildirimde bulunulması,
Bu hususların yazılı olarak HKMO`ya bildirilmesi ve HKMO`nun onayının alınması ile yürürlüğe girer.
 
Fenni Mesulün Azli
Madde 10:
10.1: Fenni mesulün görevini zamanında, yasa, yönetmelik ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yapmaması, inşaat yapımını geciktirmesi veya yüklenicinin maddi manevi kayıplarına neden olması ve Oda tarafından da veya Odanın yetkilendirdiği Oda birimince de bu durumun tespiti ile azli gerçekleşir. Bu durumda yapı sahibinin veya vekilinin/yapı denetim firmasının sözleşme yapacağı yeni bir fenni mesul görevi üstlenir.
 
BÖLÜM IV
TİP Sözleşme, Mesleki Faaliyet Denetimi ve Sicil
TİP Sözleşme ve Mesleki Faaliyet Denetimi
Madde 11: TİP sözleşme alınması ve mesleki faaliyet denetimi aşağıdaki hükümlere göre yapılır.
11.1: İş başlangıcında Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına girmeyen yapılarda proje müellifi ve uygulamacısı SHKM ile fenni mesul SHKM tarafından işveren (yapı sahibi veya vekili) ile TİP sözleşme düzenleyerek mesleki faaliyet denetimi için HKMO`ya sunar.
11.2: İş başlangıcında Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren yapılarda proje müellifi ve uygulamacısı SHKM tarafından yapı sahibi veya vekili ile; fenni mesul SHKM ise yapı denetim şirketi ile TİP sözleşme düzenleyerek mesleki faaliyet denetimi için HKMO`ya sunarlar. 
 
Sözleşmenin ve SHKMMB Oda Sicil Kayıt Belgesinin İlgili İdareye Sunulma Zorunluluğu
Madde 12: Mesleki faaliyet denetimi sonrası TİP Sözleşme ve/veya sözleşme konusu iş için düzenlenen SHKMMB Oda Sicil Kayıt Belgesi, proje müellifi ve uygulamacısı SHKM tarafından ilgili idaresine; fenni mesul SHKM tarafından ise Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamı dışında kalan yapılarda ilgili idaresine, içinde kalan yapılarda ise ilgili idaresine sunulmak üzere yapı denetim şirketine verilir.
 
Sicil
Madde 13: Proje müellifi ve fenni mesullerin sicilleri aşağıdaki hükümlere göre tutulur.
13.1: Müellif ile fenni mesullerin sicilleri, ilgili idareden alacakları iş bitirme belgeleri dikkate alınarak tutulur. Yeni bir yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulaması sorumluluğu ile fenni mesuliyet üstlenilmesinde bu siciller dikkate alınır.
13.2: Müellif ile yapının fenni mesuliyetini üstlenen fenni mesul iş bitiminde ilgili idaresinden aldığı iş bitirme belgesini ve ilgili idaresince onaylanan SHKMMB Oda Sicil Kayıt Belgesini HKMO`ya sunar ve üstlendiği işin sicilinden düşülmesini sağlar. 
13.3: Sunulan bu belgeler müellif sicil defteri ile fenni mesul sicil defterine HKMO yetkililerince işlenerek müellif ile fenni mesulün sicilinden düşülür.
 
BÖLÜM V
Genel Hükümler
Madde 14: Yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulaması ile fenni mesuliyeti üstlenmek isteyen SHKM`ler; hangi idarenin yetki sınırları içinde mesleğini icra etmek istiyorlarsa o idareye kayıt ve her yıl yenileme işlemlerini de yaptırmaları gerekir.
Madde 15: Hangi neden ile gerçekleşirse gerçekleşsin, fenni mesulün azli ve istifası halinde aynı yapı için aynı kişi tekrar fenni mesul olamaz.
Madde 16: Yapı aplikasyon projesi yapımı ve yapı yerine uygulaması ile fenni mesuliyete ilişkin ücret "HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli"ne göre belirlenir. Bu bedel ücret cetvelinde belirtilen ücretin altında olamaz.
Madde 17 : İnşaatın geçici bir süre ile durdurulmasından ötürü yapı aplikasyon projesinin yapı yerine uygulaması ve fenni mesuliyet hizmet süresi uzarsa, uzayan süre için yapı aplikasyon projesinin yapı yerine uygulaması ve fenni mesuliyet ücreti, hizmetin yapıldığı yılın tarifelerinden hesaplanarak ödenir.
Madde 18: İnşaat sözleşme süresi içinde bitirilmez ise yapı aplikasyon projesi uygulama sorumlusu müellifin ve fenni mesulün yeniden sözleşme hakkı doğar.
Madde 19: Proje uygulama sorumlusu müellif veya fenni mesulün istifa etmesi halinde sözleşme hükümleri uygulanır. 
Madde 20: Yapı aplikasyon projesi hazırlanmasında, yapı yerine uygulamasında ve Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamı içinde veya dışında kalan yapılarda fenni mesuliyet üstlenilmesinde HKMO Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 21: Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki yapının/yapıların yapı aplikasyon projesi ve yapı yerine uygulaması ile fenni mesuliyetinin farklı SHKM`ler tarafından üstlenilmesi zorunludur ; Aynı SHKMMB bünyesindeki SHKM`ler yapının aynı anda hem müellifi ve hem de fenni mesulü olamazlar.
Madde 22: SHKMMB`ler SHKMMB Oda Sicil Kayıt Belgesini ve TİP sözleşmeyi; yapının bulunduğu il/ilçenin şube/temsilciliğinden ya da HKMOBİS`den alır. Bu durum müellif sicil defteri ile fenni mesul sicil defterinden veya HKMOBİS`den denetlenir.
Madde 23: Yapının yapı aplikasyon projesine göre yapı yerine aplikasyonu ile yatay ve düşey konumunun, kanuna, plana, plan notlarına, parselasyon planına, mevzuata ve projelerine uygun yapılmasını sağlayacağına ilişkin taahhütname proje müellifi SHKM tarafından; yapılacak yapı/yapıların ruhsat eki projelerine uygun olarak yapılması için denetleyeceğine dair taahhütname ise fenni mesul SHKM tarafından ilgili idaresine verilir.
Madde 24: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`ne göre, büro/şirketin tescil işlemleri yapılmış olması, serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik yapma yetkisinin bulunması, tescil yenileme işlemlerinin yapılmış olması, tip sözleşme yapılması gerekir. 
Madde 25: Müellif ve fenni mesulün yapının bulunduğu il sınırları içerisinde ikameti esastır. Müellif ve Fenni Mesulün farklı bir ilde ikamet etmesi halinde görev üstlenebilmeleri için; ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile işyeri arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması ve yapının bulunduğu ilin bağlı olduğu Şube/Merkeze Bağlı Temsilciliğe kayıtlı büro/şirket müellifi olması gerekir. 
Madde 26: Şirket veya büro sahibi ve ortağı HKM`lerin yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulaması sorumluluğu ile fenni mesuliyet üstlenebilmesi için o büro veya şirkette aktif olarak çalışıyor olması gerekir. 
Madde 27: Aynı anda 20 adet yapı ruhsatı için yapı aplikasyon projesi yapımı ve uygulaması sorumluluğu üstlenilebilir. Ancak sorumluluk üstlenilen yapıların toplam yapı inşaat alanı 90 bin metrekareyi geçemez. Büro ve şirket sahibi birden fazla SHKM olması halinde; her artı bir ortak SHKM ayrıca toplam yapı inşaat alanı 63 bin metrekareyi aşmayan 14 adet daha yapı ruhsatının sorumluluğunu üstlenebilir.
Madde 28: Aynı anda 20 adet yapı ruhsatı için fenni mesuliyet üstlenilebilir. Ancak fenni mesuliyet üstlenilen yapıların toplam yapı inşaat alanı 90 bin metrekareyi geçemez. Büro ve şirket sahibi birden fazla SHKM olması halinde; her artı bir ortak SHKM ayrıca toplam inşaat alanı 63 bin metrekareyi aşmayan 14 adet daha yapı ruhsatının fenni mesuliyetini üstlenebilir.
Madde 29: Büro veya şirket bünyesinde en az 1 yıldır çalışmakta olan proje uygulayıcısı ve kontrol elemanı niteliği taşıyan HKM, aplikasyon projesi ve uygulaması ile fenni mesuliyet üstlenen SHKM sorumluluğunda ve denetiminde toplam yapı inşaat alanı ayrı ayrı 45`bin metrekareyi aşmayan 10 adet yapı ruhsatı için aplikasyon projesi ve yapı yerine uygulaması ile 10 adet yapı ruhsatı için fenni mesuliyet işlerini yürütebilir.
Madde 30: Bölgenin özelliğinden dolayı o bölgede çalışan SHKM`lerden temsilciliğin alacağı görüşlere göre oluşturduğu talep üzerine şube ve merkeze bağlı temsilciliklerin HKMO`ya yazılı başvurusu doğrultusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu`nun oluru ile metrekare ve sayı artırılabilir. 
Madde 31: Üzerlerinde bulunan işlerin toplamı; sayı ve alan olarak yetki sınırını aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir işin son iş olması kaydıyla toplam yapı inşaat alanı sınırı proje müellifi ve uygulamacısı ile fenni mesuller için aşılabilir. Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak koşulu ile toplam yapı inşaat alanı sınırlaması uygulanmaz.
Madde 32: İmar mevzuatına göre; inşaat ruhsatı, parsel tapusu esas alınarak her bir parsel için düzenlendiğinden, bir parselde birden fazla yapı bulunması durumunda, parsel üzerindeki yapılar tek yapı olarak değerlendirilir. Ancak aynı parselde yapılacak yapılara ilişkin farklı zamanda alınacak yapı ruhsatlarındaki bina veya yapılar ayrı iş olarak değerlendirilir ve ruhsattaki yapıların toplam inşaat alanı esas alınır.
Madde 33: Müellif ve fenni mesuller, 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 28. maddesi ve ilgili diğer maddeler, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü, BÖHHBÜY, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği, Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmek zorundadırlar.
 
Yürürlük
Madde 34: Bu şartname HKMO Yönetim Kurulu`nun kararı ve HKMO`nun internet sayfasında yayımlanması ile yürürlüğe girer.
 
Yürürlükten Kaldırılan Şartname
Madde 35: Bu şartnamenin yürürlüğe girmesiyle HKMO Yönetim Kurulu`nun 10.10.2013 tarih ve 69/1154 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan şartname yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 36: Bu Şartname hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık