2013/1 SAYILI GENELGE - MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ HAKKINDA

Sayı   : 1412                                                                                                                    11/10/2013

Konu : Mesleki Faaliyet Denetimi Hk.
 

GENELGE
2013/1

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
ŞUBE YÖNETİM KURULLARINA
MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİNE

02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 73. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen (ı) bendi ile "Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez." hükmü konulmuştur.

Anayasa ve ilgili Oda mevzuatımızla düzenlenen Odamız hak ve yetkilerinin yürürlükte olmasına, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklerde  yer alan hükümlere göre harita ve kadastro mühendislerinin Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yapabilmeleri için bağlı oldukları Odamız mevzuatına, kararlarına ve yönetmeliklerinde düzenlenen kayıt, tescil, denetim ve diğer hususlarla ilgili kurallara uymakla yükümlü olmalarına  karşın, 6495 sayılı Kanun‘un 73. maddesiyle İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen ve yukarıda aktarılan hüküm dayanak alınarak ve Odamız yetkilerinin kaldırıldığı yorumuna sığınılarak bazı meslek mensuplarımızın Odamıza mesleki faaliyet denetimi yaptırmadıkları, mevzuat gereği Oda‘ca onaylı Tip Sözleşme yerine sözleşme adı altında farklı ve usule aykırı belgeler kullandıkları, bazı idarelerce de bu belgelerin kabul edildiği anlaşıldığı gibi, şube ve temsilciliklerimizden de uygulamada sorunlar ve duraksamalar yaşandığının bildirildiği görülmüştür.

Esasen Odamızca daha önce yapılan duyurularla mesleki faaliyet denetimi uygulamasının devam ettiği ve Oda mevzuatı kurallarına  uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı‘nın 25.09.2013 tarihli 32381.507.010.07/8655 sayılı "2010/22 nolu Genelge uygulamaları" konulu yazılarında da belirtildiği üzere Oda‘ca onaylı Tip Sözleşme dışındaki sözleşmelerin kabul edilmemesi ilgili birimlere bildirildiği halde, yukarıda belirtilen nedenler gözönüne alınarak Odamız Yönetim Kurulu‘nca konu bir kez daha ele alınarak 6495 sayılı Kanun‘un ilgili hükmü, HKMO Ana Yönetmeliği, HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği ile konuya ilişkin yargı kararları da değerlendirilerek 30.09.2013 tarihli toplantıda 68/1141 sayılı karar alınmıştır.

Odamız Yönetim Kurulu‘nun söz konusu kararı ile;

1.   Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik hizmeti üreten gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların, mesleki faaliyet ve ürettikleri hizmetlerin ücret tarifesine uygunluğu denetimini yaptırmakla yükümlü olduklarına,

2.   Odamızca yapılacak mesleki faaliyet denetiminin, işin içeriğinin denetlenmesi ve onaylanması anlamı taşımayacağına, hizmeti yapanın meslek mensubu olup olmadığına, mesleğini serbest olarak icra yetkisi bulunup, bulunmadığına, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunup bulunmadığına, sicil durumuna, Odamızca onaylı "Tip Sözleşme"nin kullanılıp, kullanılmadığına ve tip sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğuna ilişkin olacağına,

3.   Hizmete ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca istensin ya da istenmesin mevzuat gereği Odamızca hazırlanan (basılı ya da HKMOBİS üzerinden alınan)  "Tip Sözleşme" ile düzenlenmesinin ve mesleki faaliyet denetimi sırasında Odamız mesleki faaliyet denetimi görevlisine  sunulmasının zorunlu olduğuna,

4.   Mesleki faaliyet denetimi yapılan hizmetle ilgili "Tip Sözleşme" üzerine Odamızca içeriği belirlenen kaşenin vurulması suretiyle, mesleki faaliyet denetimi yapıldığının belgelendirilmesine,

5.   Mesleki Faaliyet Denetimi ve "Tip Sözleşme" belgesi karşılığı olarak her bir iş için toplam ve maktu olarak 25,00 TL alınmasına, başka bir bedel veya ücret alınmamasına,

6.   Odamızca işin içeriği ve onayı ile ilgili bir denetim yapılmadığından, üretilen hizmetin bilim ve tekniğe, meslek gereklerine aykırı olması halinde sorumluluğun hizmeti üreten ve kabul edene ait olacağına, ancak üretilen hizmetle ilgili olarak mesleğin genel menfaatine, meslek etiğine, meslektaşların hak ve çıkarlarına aykırı bir davranışın sonradan saptanması halinde Odamızın mevzuat kapsamında gerekli inceleme, girişim ve araştırmaları yaparak, her türlü yasal girişimi ve yaptırımı uygulayacağına,

7.   Üretilen hizmetle ilgili vergi mevzuatından kaynaklanan her türlü sorumluluk ve yükümlülüğün sözleşmenin taraflarına ait olacağına,

8.   6495 sayılı Kanun‘un ilgili hükmüne, yargı kararlarına ve belirtilen kararlarımıza aykırı yönetmelik hükümleri taranarak gerekli düzenleme çalışmalarına ivedilikle başlanılmasına,

9.   Yönetmelik düzenlemeleri yapılıncaya kadar, hizmetin aksamaması, gerekli denetimlerin yapılabilmesi, aykırı yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle oluşacak boşluğun giderilebilmesi amacıyla yukarıda alınan kararları ve gerekli açıklamaları içeren bir Genelge hazırlanarak ilgililere duyurulmasına, bu Yönetim Kurulu kararımızın ve hazırlanacak Genelge‘nin ayrıca Odamızın resmi internet sitesinde yayımlanmasına, Genelgenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesine,

10. Bu Genelge‘nin yayımı tarihinden önce düzenlenen ancak mesleki faaliyet denetimi yapılmamış sözleşmeler için de yukarıda belirlenen kurallar çerçevesinde mesleki faaliyet denetimi yapılmasına ve mesleki faaliyet denetimi ve belge ücreti alınmasına, "

karar verilmiştir.

Buna göre, bütün meslek mensuplarımızın, Odamızın ilgili birimlerinin, şube ve temsilciliklerinin, mesleki faaliyet denetimi görevlilerimizin Oda Yönetim Kurulu kararımıza titizlikle uymaları, mesleki faaliyet denetiminin anılan Yönetim Kurulu  kararı çerçevesiyle sınırlı olarak yapılması, Oda‘ca onaylı Tip Sözleşme dışında, sözleşme adı altında mevzuata ve usule aykırı belge kullanılmaması ve kullandırılmaması, yapılan denetimin niteliği gereği her iş için maktu olarak belirlenen ücretin tahsil edilmesi, vergi mevzuatından kaynaklanan her türlü sorumluluk ve yükümlülüğün sözleşmenin taraflarına ait olacağının bilinmesi gerektiği, mesleki faaliyet denetimini yaptırmayan meslek mensuplarımız hakkında gerekli hukuki sürecin işletileceği, mesleki faaliyet denetimi yaptırılmadan sunulan veya Oda‘ca onaylı Tip Sözleşme dışında mevzuata ve usule aykırı sözleşme vb. gibi belgelerin kabul edilmesi nedeniyle doğacak zararların hukuki sorumluluğunun ilgili idarelere ve kamu görevlilerine ait olacağı, Odamızın mevzuattan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanamamasına ve kamu zararına yol açan uygulamaların sorumluları hakkında her türlü hukuki yolun kullanılacağı, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı‘nın ve bu Genelge‘nin, hukuk devleti ilkesi ve hukuka bağlı idarenin gereği olarak yargı kararıyla iptal edilmemiş olsa bile hukuka aykırı olacağı düşünülen yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması, ancak Odamız hak ve yetkilerinin kullanılarak, ülke ve meslek mensuplarımızın genel menfaatlerinin korunması için yeni yönetmelik düzenlemeleri yapılıncaya kadar düzenleme boşluğu doğmaması için hazırlandığı, söz konusu düzenlemeler yapılıncaya kadar uygulamanın yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu Kararı ve bu Genelge kuralları çerçevesinde yürütüleceği, bu Genelge‘nin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdiği  hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
 

Mustafa ERDOĞAN
 Yönetim Kurulu a.
   Genel Sekreter
 

DAĞITIM  :
Gereği     : - Şube Yönetim Kurullarına 
                 - Merkeze Bağlı Temsilcilikler
                 - MDU Birimleri

 

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık