2013/2 SAYILI UYGULAMA GENELGESİ - TİP SÖZLEŞMELER HAKKINDA

Sayı   : 1/G99-7065                                                                                                         12/12/2013

Konu  : TİP Sözleşmeler Hk.

UYGULAMA GENELGESİ
2013/2

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TİP SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Bilindiği üzere 11.10.2013 tarihinde yayınlanan 2013/1 sayılı Oda Genelgemiz ile mesleki faaliyet denetimleri hakkında uygulamalara açıklık getirilmiş,  mesleki faaliyet ve asgari ücret denetimlerinin ne şekilde ve hangi usullere göre düzenleneceği duyurulmuştu.

Son süreçte söz konusu Genelgemiz hakkında uygulamalarda yaşanan sorunlar, sonrasında da TKGM`nin 04.12.2013 tarihli 32381507-010.07/10986 sayılı yazısı ile Bölge Müdürlüklerine bildirmiş olduğu  "Tip Sözleşme" konulu yazısı ile, daha önce HKMO onaylı Tip Sözleşme dışındaki sözleşmelerin kabul edilmemesi hususunun ilgili birimlere bildirildiği halde bu kez Tip Sözleşmenin Odaca Onaylı olmasından da vazgeçilerek Odadan alınan Tip Sözleşmelerin (onaysız olarak) kullanılmasının istenmesi sonucunda konu Oda Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, bundan böyle gerek yukarıda anılan konu ile ilgili TKGM`nin yazısı ve gerekse 6495 sayılı Kanun‘un ilgili hükmü, HKMO Ana Yönetmeliği, HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği ile konuya ilişkin yargı kararları da birlikte değerlendirilerek, 2013/2 sayılı Uygulama Genelgemizin 10.12.2013 tarih 77/1225 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir;

1. Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu (SHKMMB) sahibi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) üyelerimiz tarafından, üretecekleri hizmetler için örnekleri ekte verilen;

(TİP_1) HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE MESLEKİ KONTROLLUK HİZMETLERİ İÇİN PROJE MÜELLİFİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME

(TİP_2) YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI HİZMETLERİ İÇİN PROJE MÜELLİFİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME

(TİP_3) YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI DENETİMİ HİZMETLERİ İÇİN FENNİ MESUL İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME

başlıkları ile tanımlanan 3 çeşit Tip Sözleşme kullanılacaktır;

2. Her bir sözleşme ayrı seri numaralı olarak SHKM üyelerimiz tarafından kullanıcı şifreleri ile Odamızın WEB sayfasındaki "HKMO:BİS Üye Girişi" bölümünden doğrudan veya Şube/Temsilciliklerimizden ve ücreti karşılığında bir asıl nüsha olarak temin edilebilecektir.

3. Hizmeti verecek üyenin meslek mensubu olması, mesleğini serbest olarak icra yetkisi bulunması, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunmaması halinde SHKM üyelerimize "Tip Sözleşme" verilecek, bu sözleşmelerin kaydı HKMOBİS`de de tutulacaktır.

4. İhaleli işler dışındaki  hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca istensin ya da istenmesin mevzuat gereği Odamızca verilecek "Tip Sözleşme" ile düzenlenmesi ve Oda birimlerine onaylatılması zorunludur. Aksi durumların tespiti halinde Odamız mevzuatı kapsamında ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilecektir,

5.   Mesleki faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; "Tip Sözleşme" üzerinde "Oda Yetkilisinin Onayı" kısmına sadece Temsilcililik Mührü uygulanması (Oda birimlerinde "Talebe Bağlı İşler İçin" kullanılan kaşeler kullanımdan kaldırılmıştır) ve Oda Yetkilisinin imzası sonrası izleme defterine işlenmesi suretiyle Oda birimlerince yapılacaktır,

6.   "Tip Sözleşme" temini öncesinde,  her bir belge için maktu 25,00 TL ödeme yapılacaktır. Bu ücrete mesleki faaliyet denetim hizmeti dahil olup mesleki faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Ücret her yıl başında diğer belge ücretleri kapsamında yeniden belirlenecektir.

7.   Bu Genelge‘nin yayımı tarihinden önceki tip sözleşmeler geçersiz olup, bundan sonra yeni tip sözleşmeler kullanılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
 
 
 
Mustafa ERDOĞAN
 Yönetim Kurulu a.
  Genel Sekreter
 
EKLER          :
Ek-1: (Tip_1) Harita Ve Planların Yapımı Ve Mesleki Kontrolluk Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
Ek-2:  (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
Ek-3: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
 
 
DAĞITIM     :
Gereği        :  - Şube Yönetim Kurulları 
                     - Merkeze Bağlı Temsilcilikler
                     - Tüm Temsilcilikler ve MDU Birimleri

 

Ekler

Ek-1 (912 KB)

Ek-2 (951 KB)

Ek-3 (939 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık