HKMO LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA

VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının tescil işlemlerinin yapılmasını, mesleki faaliyetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından izlenmesini ve denetimini, lisanslı harita ve kadastro bürolarının meslekî faaliyet denetimi açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürolarını ve bu kapsamda üretilen harita mühendislik hizmetlerini ve Lisanslı Harita Kadastro Mühendislerini kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32 ve 39 uncu maddelerine ve 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar ve kısaltmalar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) HKM: Harita Mühendisi, Harita ve Kadastro Mühendisi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi, Geomatik Mühendisi veya yüksek mühendisini,

          b) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

          c) Kanun: 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunu,

          ç) LİHKAB: Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarını,

          d) LİHKAB Büro Tescil Belgesi: HKMO`ya kayıt ve tescilini yaptıran LİHKAB`ın, LİHKAB hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi,

          e) LİHKAB Yönetmeliği: 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,

          f) Lisanslı Mühendis: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisini,

          g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

          ğ) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

LİHKAB Tescili, Tescil İçin Gerekli Koşullar, Tescil Yenilemesi

          LİHKAB tescili

          MADDE 5 – (1) Kanun ve LİHKAB Yönetmeliği çerçevesinde lisans belgesi alan Lisanslı Mühendis LİHKAB hizmetlerini yapabilmek için HKMO`ya kayıt ve tescil yaptırarak LİHKAB Tescil Belgesini almak ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar yıllık onayını yaptırmak zorundadır.

          LİHKAB`ın tescili için gerekli koşullar, belgelendirme ve tescilin yenilenmesi

          MADDE 6 – (1) LİHKAB yetki alanı içerisinde LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere LİHKAB`ın tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

          a) Tescil edilmesinde;

          1) Başvuru formu.

          2) Lisans belgesi örneği (Şube/Temsilcilik onaylı).

          3) Hizmet binası kontrol formu.

          4) Yemin tutanağının örneği (Şube/Temsilcilik onaylı).

          5) İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesi.

          6) Vergi mükellefi olduğuna dair belge (Şube/Temsilcilik onaylı).

          7) 1 adet resim.

          8) Tescil ücreti (İlk açılış).

          b) Tescilin yenilenmesinde;

          1) LİHKAB tescilinde değişiklik olmadığına dair taahhütname.

          2) Yıllık onay ücreti.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİHKAB Personel Listesi, Genel Denetim

          LİHKAB HKM personeli ve listesi

          MADDE 7 – (1) LİHKAB`da ücretli çalışan her HKM`nin Odaya kayıtlı olmaları zorunludur.

          (2) LİHKAB`da çalışan HKM`nin ücretinin HKMO Asgarî Ücretine uygun olması gerekir.

          Genel denetim

          MADDE 8 – (1) Lisanslı HKM Bürolarının hizmet üretimi HKMO mevzuatı çerçevesinde denetime tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme, Ücret Tarifesi ve Mesleki Faaliyet Denetimi

          Sözleşme

          MADDE 9 – (1) Lisanslı HKM ile iş sahibi arasında LİHKAB Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme doldurularak iş sahibiyle karşılıklı imzalanır. Sözleşmenin aslı LİHKAB`da arşivlenir. EK-1 Form`da tanımlanan iş listesi doldurularak aylık olarak ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu HKMO Temsilciliğine veya Şubeye verilir.

          Ücretler

          MADDE 10 – (1) Lisanslı bürolar sözleşme kapsamına aldıkları işleri LİHKAB ücret tarifesine göre yapmak zorundadırlar. (...) (1)

          Mesleki faaliyet denetimi ve ücretleri

          MADDE 11 – (1) Oda tarafından mesleki faaliyet denetimi yapılır. Bu faaliyet denetimi Oda tescili ve sicil durumuna, LİHKAB Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme kullanılıp, kullanılmadığına ve tip sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğuna ilişkindir.

          (2) Mesleki Faaliyet Denetimi ücreti iş sayıları dikkate alınarak kademeli olarak HKMO Genel Kurulu tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

HKMO VE LİHKAB Yetki ve Sorumlulukları

          HKMO yetki ve sorumlulukları

          MADDE 12 – (1) HKMO`nun yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

          a) HKMO Yönetim Kurulu, LİHKAB tescillerin yapılmasında, Büro Tescil Belgelerinin verilmesinde, yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.

          b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim kurullarına veya Merkeze bağlı temsilciliklere devredebilir ya da geri alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yönetim kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, bilgi ve belgeleri on gün içinde HKMO Genel Merkezine gönderir.

          c) HKMO`ca işin içeriği ve onayı ile ilgili bir denetim yapılmadığından, üretilen hizmetin bilim ve tekniğe, meslek gereklerine aykırı olması halinde sorumluluk hizmeti üreten ve kabul edene ait olacaktır. Ancak üretilen hizmetle ilgili olarak mesleğin genel menfaatine, meslek etiğine, meslektaşların hak ve çıkarlarına aykırı bir davranışın sonradan saptanması halinde HKMO mevzuat kapsamında gerekli inceleme, girişim ve araştırmaları yaparak, her türlü yasal girişimi ve yaptırımı uygulayacaktır.

          LİHKAB  Yetki ve Sorumlulukları

          MADDE 13 – (1) LİHKAB sahibi Lisanslı Mühendisler, 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, 28/7/2008 tarihli ve 2008/14001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Planları Tüzüğü, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik, TMMOB ve HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket edemezler. Aykırı harekette bulunulan durumda, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır, gerek görülmesi halinde HKMO Onur Kuruluna sevk edilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          İdari yaptırımlar

          MADDE 14 – (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO`ya verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan veya büro açma koşullarını kaybeden,  LİHKAB`ların tescil belgeleri HKMO Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

          (2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, (...) (2), usulüne uygun Tip Sözleşme düzenlemeyen mesleki faaliyet denetimini yaptırmayan, (...) (3), EK-1 Form iş listesini her ay düzenli olarak ilgili Oda Birimlerine teslim etmeyen, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO`ya bildirmeyen veya HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen LİHKAB`lar savunmaları alındıktan sonra gerektiği hâllerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilir.

          (3) İdari yaptırımların uygulanmasında 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği ve 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar dikkate alınır.

          Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

          MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ve 11/3/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslekî Denetim ve Asgarî Ücret Yönetmeliği hükümleri dikkate alınır.

          Yürürlük

          MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


          (1) "Ücret tarifesine uymayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki belirtilen usule göre idari yaptırımlar uygulanır." biçimindeki ikinci cümle, Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 06/02/2019 tarihli ve E:2016/530 ve 2019/734 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

        (2) Bu aradaki "LİHKAB hizmetlerini yürütürken ilgili yasa ve yönetmeliklere uymayan" ibaresinin; Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 06/02/2019 tarihli ve E:2016/530 ve 2019/734 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.


       
(3) Bu aradaki "üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan" ibaresinin; Danıştay Sekizinci Dairesi`nin 06/02/2019 tarihli ve E:2016/530 ve 2019/734 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

 

 

Ekler

Yönetmelik Eki (47 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık