2017/1 SAYILI GENELGE - TİP SÖZLEŞME VE MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ UYGULAMALARI

 Sayı : 1/G99-220    30.01.2017

 Konu: Mesleki Faaliyet Denetimi Uygulaması Hk.

 

GENELGE

2017/1

TMMOB 

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 

TİP Sözleşme ve Mesleki Faaliyet Denetimi Uygulamaları

 

Bilindiği üzere 11.10.2013 tarihinde yayınlanan 2013/1 sayılı Oda Genelgemiz ile Mesleki Faaliyet Denetimleri (MFD) hakkında uygulamalara açıklık getirilmiş, mesleki faaliyet ve asgari ücret denetimlerinin ne şekilde ve hangi usullere göre düzenleneceği duyurulmuştu. Daha sonra ise 12.12.2013 tarihinde yayınlanan 2013/2 sayılı Oda Genelgemiz ile TİP Sözleşme Uygulamalarına yönelik yeni düzenlemeler getirilmişti. Son olarak 2 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul`da kabul edilen, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) `ye gönderilen ve TMMOB`nin 14.05.2016 tarih, 34/484 ve 34/485 sayılı kararları ile onaylanarak Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü`ne gönderilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında mesleki uygulamalarda görülen boşluklar ile sorunlar birlikte değerlendirilerek Serbest Harita ve Kadastro Mühendislerinin (SHKM) yürütecekleri iş ve işlemlere kolaylık ve açıklık getirmek üzere sözleşme ve MFD uygulamalarına ilişkin 2017/1 sayılı iş bu genelgemizin 23.01.2017 tarih 40/717 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde yayınlanmasına karar verilmiştir; 

1. İş bu Genelgenin yayımı tarihi itibari ile Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu (SHKMMB) sahibi SHKM üyelerimiz tarafından, talebe bağlı üretecekleri hizmetleri için örnekleri ekte verilen;       

1.1. TİP_1 SÖZLEŞME: HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE MESLEKİ KONTROLLUK HİZMETLERİ İÇİN PROJE MÜELLİFİ İLE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME                      

1.2. TİP_2 SÖZLEŞME:  YAPI APLİKASYON PROJESİ İÇİN ETÜT, PROJE YAPIMI VE UYGULAMASI HİZMETLERİNİ KAPSAYAN, PROJE MÜELLİFİ İLE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME 

1.3. TİP_3 SÖZLEŞME: YAPI APLİKASYON PROJESİ İÇİN ETÜT, PROJE YAPIMI VE UYGULAMASI DENETİMİ HİZMETLERİNİ KAPSAYAN FENNİ MESUL İLE İŞVEREN ARASINDA YAPILAN SÖZLEŞME

isimli TİP Sözleşmeler kullanılacaktır.       

TİP_2 ve TİP_3 sözleşmeler ve eki Oda Sicil Kayıt Belgeleri her iş için sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. 

TİP Sözleşmeler alınırken Genel Kurulca belirlenen maktu ücret ödenecektir. 

2. Sistemden TİP sözleşmeler alınırken aynı anda en fazla 10 adet TİP sözleşme alımına izin verilecek, alınan sözleşmelerin tamamı kullanılmadan yeni sözleşme alınamayacaktır. TİP_2 ve TİP_3 sözleşmeler alınırken Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması ile Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi hükümleri uygulanır. TİP_2 ve TİP_3 sözleşmeler ile eki Oda Sicil Kayıt Belgelerinin Oda birimlerine onaylatılması zorunludur.

3. TİP sözleşmeler HKMO-BİS`ten alınacaktır. Sözleşmeye girilmesi gereken tüm bilgiler eksiksiz ve doğru girilecektir. Sözleşmede doldurulması gereken zorunlu alanlar doldurulmadan sözleşme yazıcıdan alınamayacaktır. Proje bedeli girilen bilgiler ve güncel Oda fiyatlarına göre sistemce hesaplanacaktır. Proje Bedelinden daha düşük sözleşme bedeli girilmesi durumunda sistem sözleşmenin yazıcıdan alımına izin vermeyecektir. Bölgesel şartlar, işin zorluğu vb. nedenlerle hesaplanan Proje Bedelinden daha yüksek fiyat ile sözleşme yapılmak istenirse bu bedel sisteme girilebilecektir.

4. HKMO-BİS den alınacak bütün TİP Sözleşmelerde iş sorgulaması (İli-İlçesi-Köyü/Mahallesi-Ada No-Parsel No-Blok Numarası veya Adı-Hizmet Bilgileri) sistemce yapılacaktır. Mükerrerlik tespit edildiğinde (aynı sözleşme içeriğinin daha önce başka bir müellif tarafından tanzim edilmesi durumunda) mükerrer sözleşmenin yazıcıdan alımına sistem tarafından izin verilmeyecektir. Anlaşmazlığın çözümü için yetki Oda (GENEL MERKEZ, ŞUBE, MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER) birimlerindedir. 

5. Düzenlenen her bir sözleşme ile sözleşme konusu hizmete ilişkin belgeler Mesleki Faaliyet Denetimi Görevlisine (MFDG) ibraz edilecek, sözleşmenin kontrol ve onay işleminden sonra MFDG tarafından HKMO-BİS`e ve mesleki faaliyet denetimi izleme defterine bu işlem kaydedilecektir.

6. Üretilen hizmet ile ilgili her türlü vergi sorumluluğu ve yükümlülüğü sözleşmenin tarafları ile kendisine belge ibraz edilen resmi daire ve memurlarına aittir. 

7. Sözleşmenin kontrol ve onayı aşamasında sözleşme bedeli üzerinden kesilmiş olan fatura aslı MFDG`ne ibraz edilecek ve MFDG tarafından fatura fotokopisi alınacaktır. Faturadan kaynaklanan her türlü mali yükümlülük SHKM ye aittir. Denetim aşamasında fatura ibrazı yapılamaması durumunda,  MFDG fatura ibrazı için ek süre verip sözleşmeyi takibe alarak şartlı onaylayabilir. Bu durumda takip sorumluluğu tüm Oda birimlerindedir.  

8. İhaleli işlere ilişkin ilgili kurum ile müellif arasında yapılan resmi sözleşmenin tarafları, tarih ve fiyat bilgilerinin yazılı olduğu ilgili sayfaların fotokopisi ile ihaleli işlerin listelendiği ve SHKM tarafından doldurulan Sözleşme Takip Formu (Ek-4) alınarak MFDG tarafından MFD kaşesi ve Temsilcilik Mührü basılıp imzalanarak şube/merkeze bağlı temsilcilikte arşivlenecektir. Her bir ihaleli işin, MFD`si için Genel Kurulca belirlenen maktu ücret alınacaktır.

9. Üyelerimizin ilgili mevzuat hükmü gereği, istisnai durumlarda bedelsiz olarak iş yapmak üzere sözleşme alımı için Şube/Merkeze Bağlı Temsilcilik`ten yazılı olarak izin istemeleri ve yetkili organlarca uygun görülmesi hallerinde, talep eden müelliflere sözleşmelerde proje bedeli olarak "Bedelsiz" yazan sözleşme tanımlanacaktır. Bu sözleşmeler için MFDU yapılırken fatura aranmayacaktır.

10. MFDG, Odamız mevzuatlarına uymakla yükümlüdür.

11. Bu Genelge‘nin yayımı tarihinden önce düzenlenen 11.10.2013 tarihinde yayınlanan 2013/1 sayılı Oda Genelgemiz ile 12.12.2013 tarihinde yayınlanan 2013/2 sayılı Oda Genelgemizin bu Genelgeye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Uygulamada bu Genelgede hüküm bulunmayan hallerde önceki Genelgelerimiz hükümlerine başvurulacaktır. Ayrıca 45. Dönem HKMO Yönetim Kurulunun 05.09.2016 tarih ve 20/298 sayılı kararıyla yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması İle Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi Esasları Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.  

12. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar, Oda internet sitesinde yayınlanan eğitim videolarında tarif edilmiştir. 

13. Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 Ayhan ERDOĞAN

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

 

 

EKLER          :

Ek-1: (Tip_1) Harita Ve Planların Yapımı Ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği (Değişik - 22/10/2018 tarihli ve 1/G99-1597 sayılı 2018/2 nolu Genelge)

Ek-2:  (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği+ ( EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Müellif Belgesi) (Değişik - 22/10/2018 tarihli ve 1/G99-1597 sayılı 2018/2 nolu Genelge)

Ek-3: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği+ ( EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Fenni Mesul Belgesi)(Değişik - 22/10/2018 tarihli ve 1/G99-1597 sayılı 2018/2 nolu Genelge)

Ek-4: Sözleşme Takip Formu

    

 

DAĞITIM :

Gereği :  -  Şube Yönetim Kurulları 

  -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler

  -  Tüm Temsilcilikler ve MDU Birimleri

 

 

Ekler

Ek-1 (Değişik - 22/10/2018 tarihli ve 1/G99-1597 sayılı 2018/2 nolu Genelge) (11457 KB)

Ek-2 (Değişik - 22/10/2018 tarihli ve 1/G99-1597 sayılı 2018/2 nolu Genelge) (11718 KB)

Ek-3 (Değişik - 22/10/2018 tarihli ve 1/G99-1597 sayılı 2018/2 nolu Genelge) (11694 KB)

Ek-4 (32 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık