2017/2 SAYILI GENELGE - TİP SÖZLEŞMELERİN DÜZELTİLMESİ, TİP DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİNE İLİŞKİN YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Sayı : 1/G99-1127                                                                                                                                               05/07/2017

Konu : TİP Sözleşmelerin Düzeltilmesi, Tip Değişikliği ve İptali Hakkında
 

GENELGE

2017/2

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TİP Sözleşmelerin Düzeltilmesi, Tip Değişikliği ve İptaline İlişkin Yapılacak İş ve İşlemler

Bilindiği üzere, yeni TİP Sözleşmelerin kullanımına 1 Şubat 2017 tarihinde başlanılmış olup, yeni TİP Sözleşme sisteminin kullanımına, TİP Sözleşme alımına ve mesleki faaliyet denetimi uygulamalarına ilişkin açıklamaların yer aldığı 2017/1 sayılı Genelgemiz 30.01.2017 tarihinde Odamız resmi web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni TİP Sözleşme Sisteminin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana üyelerimizden çeşitli nedenlerle TİP Sözleşmelerin düzeltilmesi ve iptali talepleri gelmektedir.

TİP Sözleşmelerin düzeltilmesi ve iptaline ilişkin izlenecek iş ve işlemleri belirlemek, uygulamalara açıklık getirmek ve uygulamada birlikteliği sağlamak amacıyla Oda Yönetim Kurulumuzun 12/06/2017 tarihli ve 57/1159 sayılı kararıyla işbu Genelge`nin yayımlanmasına karar verilmiştir.


1- TİP Sözleşmelerin düzeltilmesi, değişiklik ve iptal işlemleri Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizce yapılacaktır.

2- Yeni TİP Sözleşmeler ile 1 Şubat 2017 tarihinden önce alınmış eski TİP Sözleşmeler sistemden silinmeyecektir, her ne surette olursa olsun sistemden ücreti ödenerek alınmış ve sözleşme numarası üretilmiş sözleşmeler için para iadesi veya yerine yeni bir sözleşme hakkı verilmeyecektir. Ancak yanlışlığa konu TİP sözleşme henüz yeni alınmış, fakat "sözleşme numarası almamış ve hak olarak sistemde görülen" sözleşme olması durumunda, TİP1 sözleşme ücreti ile TİP2 ve TİP3 sözleşme ücretleri farklı olduğundan ve bunlar arasında tip değişikliği yapılamadığından, üyelerimizin, bu şekilde hatalı alınmış TİP Sözleşmelerin iptali ve para iadesinin yapılması istemini ve ödeme dekontunu içeren ve paranın iade edileceği bankanın adı, şubesi, şube kodu, hesap numarası veya IBAN numarasının yer aldığı dilekçe ile Oda birimlerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Bunun dışında henüz yeni alınmış olan TİP2 ve TİP 3 sözleşmelere ilişkin düzeltme taleplerinde para iadesi gerekli olmadığından aralarındaki TİP değişikliğini yapma yetkisi Oda birimlerindedir.

3- İşin adının yanlış seçilmesi, il/ilçe/mahalle/ada/parsel/işveren vb. alanların yanlış doldurulması, proje bedeli yazılırken ondalık ayracının virgül olarak seçilmesi gibi veri girişinden kaynaklanan hatalarda Serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri (SHKM)`lerin, düzeltilmesi istenen sözleşmenin numarası ile düzeltilmesi istenilen bilgilerin eksiksiz yer aldığı ve düzeltme gerekçelerini de içeren dilekçeyle bağlı bulundukları Şube veya Merkeze Bağlı Temsilciliğe başvuracaklardır.  Yapılan başvurular Şube veya Merkeze Bağlı Temsilcilikler tarafından değerlendirilip uygunsa, yapılan düzeltmelerle yeni bir iş için sözleşme alınmasına yol açılmayacak şekilde düzeltilecek ve üyeye sözleşmenin düzeltildiğine ilişkin bilgi verilecektir.

4- İşveren ya da kanuni temsilcilerinin sunduğu tapu bilgilerinin doğru olmaması (ilgili parselde ifraz, tevhid, 18. madde uygulaması vb. tescile tabi uygulamalar sonucu parsel numarasının değişmesi), ilgili idarenin bazı parselleri yapılan uygulamadan çıkarması vb. kullanıcı girişinden kaynaklanmayan hatalarda, SHKM`lerin, düzeltilmesi istenen sözleşmenin numarası ile düzeltilmesi istenilen bilgilerin eksiksiz yer aldığı ve düzeltme gerekçelerini de içeren dilekçe ve konuya ilişkin belgelerle birlikte bağlı bulundukları Şube veya Merkeze Bağlı Temsilciliğe başvuracaklardır. Yapılan başvurular Şube veya Merkeze Bağlı Temsilcilikler tarafından değerlendirilip uygunsa, sözleşme düzeltilecek ve üyeye sözleşmenin düzeltildiğine ilişkin bilgi verilecektir.

5- Sistemin mükerrer iş yapılmasına izin vermemesi nedeni ile aynı taşınmaza ilişkin aynı ya da başka bir SHKM tarafından tekrar yeni sözleşmenin sistemden alınabilmesi için Şube veya Merkeze Bağlı Temsilcilik tarafından bu durumdaki sözleşmeler için sistemde aktif olan sözleşme iptal edilerek pasif hale getirilecektir. Bu işlem daha önce alınmış olan sözleşmenin sistemde saklı tutulmasını ancak içeriğinin başka bir sözleşmede yeniden kullanılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle TİP sözleşmelerin sistemden alınması ve kullanılması sırasında veya sonrasında sözleşmenin iptali gerekirse, SHKM`ler ya da İşveren tarafından yapımından vazgeçilen işe ilişkin sözleşmenin numarası ile gerekçesinin yer aldığı dilekçe ve konuya ilişkin belgelerle birlikte bağlı bulundukları Şube veya Merkeze Bağlı Temsilciliğe başvuracaklardır. Yapılan başvurular Şube veya Merkeze Bağlı Temsilcilikler tarafından değerlendirilip uygunsa, sözleşme iptal edilerek pasif hale getirilecek ve talep eden tarafa sözleşmenin pasif hale getirildiğine ilişkin bilgi verilecektir.

6- Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ya da uyuşmazlık, sözleşme hükümleri gereğince ve tarafların talebi halinde Oda tarafından atanacak hakem tarafından veya yetkili mahkemeler tarafından çözülecektir.

7- Mesleki faaliyet denetimi uygulaması (MFDU)`su yapılmış TİP Sözleşmelerin düzeltilmesi durumunda, şube ve merkeze bağlı temsilciliklerimizce ilgili mesleki faaliyet denetimi görevlisi (MFDG)`ye de bilgi verilecektir. SHKM`ler, işverenle yeniden imzaladığı düzeltilmiş TİP Sözleşmenin bir örneğini mesleki faaliyet denetimi görevlimize sunmakla yükümlüdür. Mesleki faaliyet denetim görevlisi Mesleki Faaliyet Denetim İzleme Defteri`nde düzeltilen bilgilerin üzerini çizerek yeni bilgileri deftere işleyecek, üzerini paraflayacak ve Mesleki Faaliyet Denetimi İzleme Defteri`nin düzeltilen sayfasının ve TİP Sözleşmenin bir örneğini temsilcilik dosyası ile birlikte ilgili şube veya merkeze bağlı temsilciliğe gönderecektir. Düzeltmeden kaynaklı her türlü mali yükümlülük SHKM`ye aittir.

8- Şube ve merkeze bağlı temsilciliklere yapılan başvurular düzenli bir şekilde arşivlenecek, yapılan işlemler günlük olarak ekte sunulan tabloya işlenerek ayın sonunda Genel Merkeze iletilecektir.

9- Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 


Ayhan ERDOĞAN
Yönetim Kurulu a.
Genel Sekreter


Ek: Tablo


DAĞITIM :
Gereği  :
  -  Şube Yönetim Kurulları 
              -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler
              -  Tüm Temsilcilikler ve MDU Birimleri

 

 

 

 

 

Ekler

Tablo (19 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık