2018/1 SAYILI GENELGE - 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN GEÇİCİ 16. MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Sayı : 1/G99-1200                                                                                                           13/07/2018

Konu : 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi
  Uyarınca Verilecek Hizmetler Hakkında

GENELGE
(2018/1)

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Mad. Uyarınca Yapılacak İş ve İşlemler

Bilindiği üzere kamuoyuna "İmar Barışı" olarak sunulan yeni bir yasa değişikliği yapılmış olup, ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun geçici 16`ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmıştır.

Odamızca bu süreç yakından takip edilmiş, üyelerimize ve kamuoyuna yönelik gerekli açıklama ve duyurular yapılarak süreç hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Son olarak anılan tebliğ gereğince Odamıza kayıtlı SHKMMB ve LİHKAB`ların yapım sorumluluğunda olan  "Zemin Tespit Tutanağı" hazırlanması işi kapsamında Odamız ve TKGM arasında birçok görüşme yapılmış, konuya dair gerek teknik gerekse fiyat ve uygulama birliği açısından bir standart sağlanması hususlarında Oda görüşlerimiz TKGM`ye iletilmiştir.

Bu süreçte 2018 yılı 2. yarıyıl mühendislik hizmetleri ücret cetveli ve yöresel katsayılar 01.07.2018 tarihinde Odamızca yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler devam ettiğinden, 2018 yılı 2. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli`ne  "* Bu iş kalemi ile ilgili birim fiyat çalışmalarımız tamamlanmak üzere olup, kamu kurumları ile görüşmeler devam etmektedir. Birim fiyatlar önümüzdeki günlerde web sitemizden yayımlanacaktır." açıklamasıyla "XVI - ZEMİN TESPİT TUTANAĞI" pozu eklenmiştir.

09.07.2018 tarihli bir dağıtımlı yazı ile TKGM tarafından LİHKAB hizmet ücretlerine "İmar Barışı Kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama Bina İnşaat Taban Alanı" adıyla bir iş kalemi eklendiği öğrenilmiştir. Bununla birlikte, 1787 sayılı ve (2018/8) no`lu "3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Mad. (İmar Barışı) Uyarınca Yapılacak Olan İşlemler" konulu TKGM Genelgesi ise 06.07.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı tarafından imzalanmış, 10.07.2018 tarihinde yayımlanmış ve aynı tarihte odamıza iletilmiştir.

Bu gelişmeler ışığında Odamızca, üyelerinin mesleki hak ve çıkarlarının korunması, uzmanlık alanları gereği yapacakları işlerde standartların oluşturulması adına, TKGM tarafından yayımlanan ücret Odamız komisyonlarında yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen ücretten az olmasına rağmen, asgari fiyat olarak bu rakamların baz alınmasına, 2018 yılı 2. yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yer alan "XVI - ZEMİN TESPİT TUTANAĞI" pozunun "XVI- İMAR KANUNU`NUN GEÇİCİ 16. MADDESİNE ESAS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" pozu olarak değiştirilmesine ve belirlenen birim fiyatların eklenmesine, bu pozdaki mühendislik hizmet kalemlerinde yöresel katsayıların uygulanmamasına,  2018 yılı 2. yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde gerekli revizyonların yapılarak ilgili iş kalemleri fiyatlarının yayınlanmasına, bu işlerde kullanılmak üzere yeni TİP sözleşme kullanımı ve genel hususlarda uygulamaları tarif eden işbu Genelgenin Yönetim Kurulumuzun 11.07.2018 tarihli ve 15/284 sayılı kararıyla yayımlanmasına karar verilmiştir.

1. İş bu Genelgenin yayımı tarihi itibari ile Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu (SHKMMB) sahibi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) üyelerimiz tarafından, 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi Uyarınca Verilecek Hizmetler Kapsamında talebe bağlı üretecekleri hizmetler için örneği ekte verilen; "Tip-4 Sözleşme:  İMAR KANUNU`NUN GEÇİCİ 16. MADDESİNE ESAS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN SÖZLEŞME" isimli Tip Sözleşme kullanılacaktır.

2- Tip-4 Sözleşme talebe bağlı olarak;  a) Yapı kayıt belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri,  b) Zemin tespit tutanağı hazırlanması işleri olmak üzere ayrı ayrı veya birlikte sistem`den (HKMO-BİS) alınacaktır. Bu işlerin ayrı ayrı veya birlikte yapılmasına işveren ve SHKM birlikte karar vereceklerdir. Hizmet üretilecek yapıya/yapılara ilişkin bilgiler veri olarak girilecek, HKMO-BİS asgari birim fiyat hesap modülü tarafından asgari sözleşme bedeli her bir poz için ayrı ayrı otomatik olarak oluşturulacaktır. Otomatik olarak hesaplanan asgari bedelden daha düşük bir rakam sözleşmeye girilemeyecek, daha yüksek fiyat ile sözleşme yapılmak istenirse bu bedel sisteme girilebilecektir. (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge)

3. Tip-4 Sözleşmelerde 2018 yılı için ve sadece bu hizmetlerde geçerli olmak üzere maktu 35.- TL  (Oda Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna verilen yetki çerçevesinde) ödeme yapılacaktır.

4. Düzenlenen her bir sözleşme ile sözleşme konusu hizmete ilişkin belgeler Mesleki Faaliyet Denetimi Görevlisine (MFDG) ibraz edilecek, sözleşmenin kontrol ve onay işleminden sonra MFDG tarafından HKMO-BİS`e ve mesleki faaliyet denetimi izleme defterine bu işlem kaydedilecektir.

5. Sözleşmenin kontrol ve onayı aşamasında sözleşme bedeli üzerinden kesilmiş olan faturanın aslı MFDG`ne ibraz edilecek ve MFDG tarafından faturanın fotokopisi alınacaktır. Faturadan kaynaklanan her türlü mali yükümlülük SHKM`ye aittir. Denetim aşamasında fatura ibrazı yapılamaması durumunda,  MFDG fatura ibrazı için ek süre verip sözleşmeyi takibe alarak şartlı onaylayabilir. Bu durumda takip sorumluluğu ilgili Oda birimlerindedir.  

6. İlgili mevzuat gereği kullanılması zorunlu olan ve HKMO-BİS`den alınan Tip-4 Sözleşmeler, Oda ve TKGM birimlerine sunulması aşamasında kontrol edilebilmesi için "Karekodlu" olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, sözleşmenin taraflarınca ve sözleşmenin sunulacağı makamlarca akıllı telefonlar üzerinden herhangi bir karekod okuyucu uygulama ile kolayca "Karekod" doğrulaması yapılarak ya da HKMO web sayfasındaki Tip Sözleşme Kontrol ekranına sözleşme barkod numarası girilerek, ibraz edilen sözleşmenin geçerliliği kontrol edilebilecek, gerçeğe aykırı, sahte veya tahrif edilmiş olduğu anlaşılan sözleşmeleri kullananlar hakkında gerekli idari ve cezai işlem başlatılacaktır. 

7. Üretilen hizmet ile ilgili her türlü vergi sorumluluğu ve yükümlülüğü sözleşmenin tarafları ile kendisine belge ibraz edilen resmi daire ve memurlarına aittir.

8. Üretilen hizmet ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlükleri döner sermayelerine ödenecek teknik bilgi, belge ve kontrollük bedelleri, damga vergisi, ulaşım giderleri vb. diğer giderler işveren (hizmet alımını yapan gerçek ya da tüzel kişi) tarafından ayrıca karşılanacaktır.

9. Yapılacak işlerin genel uygulamalarına ilişkin açıklama, bilgi, ek ve örnek belgeler, bu konuda yayınlanan TKGM`nin 06.07.2018 tarihli, 1787 sayılı ve (2018/8) no`lu "3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Mad. (İmar Barışı) Uyarınca Yapılacak Olan İşlemler" konulu Genelgesinde tarif edilmiştir. 

10. Bu Genelge`nin içeriğinde yer almayan tüm genel hususlarda iş bu genelgenin yayımı tarihinden önce düzenlenen, 30.01.2017 tarihinde yayınlanan 2017/1 ve 05.07.2017 tarihinde yayınlanan 2017/2 sayılı Oda Genelgelerimiz hükümleri geçerlidir.

11. Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 


Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
   
     Ali İPEK
Yönetim Kurulu a.
  Genel Sekreter
  
EKLER          :

Ek-1: (Tip-4) İMAR KANUNU`NUN GEÇİCİ 16. MADDESİNE ESAS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN SÖZLEŞME Örneği. (Sadece Yapı kayıt belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri için alınması durumunda) (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge)
Ek-2: (Tip-4) İMAR KANUNU`NUN GEÇİCİ 16. MADDESİNE ESAS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN SÖZLEŞME Örneği.  (Sadece zemin tespit tutanağı hazırlanması işleri için alınması durumunda) (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge)
Ek-3: (Tip-4) 3194 İMAR KANUNU`NUN GEÇİCİ 16. MADDESİNE ESAS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İÇİN SÖZLEŞME Örneği.  (Bu iki iş kaleminin tek sözleşmeye yansıtılarak alınması durumunda) (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge)

 
    
 
DAĞITIM :
Gereği    :
  -  Şube Yönetim Kurulları 
                -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler
                -  Tüm Temsilcilikler ve MFD Birimleri

 

Ekler

EK-1 (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge) (382 KB)

EK-2 (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge) (457 KB)

EK-3 (Değişik - 18/04/2019 tarihli ve 1/G99-697 sayılı 2019/1 nolu Genelge) (368 KB)

TKGM 2018-8 Genelgesi (2584 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık