Odamız ve Bağlı Birimlerince Düzenlenecek Meslek İçi Eğitimlere ve Etkinliklere Yönelik Genel Usul ve Esaslar Hakkında.

 Sayı : 1/G99-2 04/01/2021

 

Konu : Odamız ve Bağlı Birimlerince Düzenlenecek Meslek İçi Eğitimlere ve Etkinliklere Yönelik Genel Usul ve Esaslar Hakkında.

 

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ŞUBE YÖNETİM KURULLARINA / MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERE

 

Odamız Türkiye genelinde 10 Şube ve 8 Merkeze Bağlı Temsilcilik birimi ile üye ve öğrenci üyelerine hizmet sağlayarak faaliyetlerini artan bir ivme ile sürdürmeye devam ettirmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin mesleki uygulama alanlarımıza etkin biçimde yön verdiği 21. yüzyılda, özellikle dijitalleşmenin getirdiği yenilikler; mesleğimizde geleceğe dönük yeni yol haritalarının belirlenmesini zorunlu kılmakta, özellikle farklı uzmanlaşma başlıklarında meslek içi eğitim ve etkinliklerin belirli bir sistematik ve standartlar bütününde düzenlenmesi, tüm üyelerimizin ortak beklentisi haline gelmiştir.  Covid-19 salgını nedeniyle yeniden şekillenen ve çevrim içi platformlarla hızlı ve etkin biçimde üyelere ulaşılabilmesi amacıyla yapılan meslek içi eğitim ve etkinlikler, son dönemlerde birçok birimlerimizin yoğun emek ve çabalarıyla devam ettirilmektedir.

 

Bu bağlamda; 

* İlgili birimlerimizce yerelde gerçekleştirilen çevrim içi ya da fiziki meslek içi eğitim ve etkinliklerin tüm üyelerimize ulusal düzeyde duyurularak ortak payda oluşturulması, 

* Gerçekleştirilecek meslek içi eğitim ve etkinliklerin Odamız adına oluşturulacak faaliyet raporlarında bütünsel olarak yer alması ve meslek içi eğitim ve etkinliklerden komisyon çalışmalarında yararlanılması,

* Gerçekleştirilecek meslek içi eğitim ve etkinliklere bülten, sosyal medya, web sayfası vb. yayın süreçlerinde yer verilmesi,

* Özellikle covid-19 sürecinde gerçekleştirilen çevrim içi etkinlik ve eğitimlerin tüm üyelerimizce takip edilebilen bir yapıya kavuşması,

* Tüm üyelerin çevrim içi düzenlenen bütün etkinlik ve eğitimleri ortak bir yapıdan takip ederek etkin biçimde yararlanması,

* Birimlerimiz arasında gerçekleştirilecek meslek içi eğitim ve etkinliklerde eşgüdüm ve iletişim oluşması,

* Odamız kurumsal yapısı içerisinde gerçekleştirilen aynı kapsamdaki faaliyetlerde standart ve içerik birliğinin sağlanması,

* Varsa ücretlendirme politikalarında tutarlılık oluşması amacıyla aşağıda belirtilen "Meslek İçi Eğitim ve Etkinliklerin Düzenlenmesi, Takvimlendirilmesi, Ücretlendirilmesi ve Duyurulmasına İlişkin Uygulama Esasları"na tüm Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizde uyulması gerekmektedir.  

Meslek İçi Eğitim ve Etkinliklerin Düzenlenmesi, Takvimlendirilmesi, Ücretlendirilmesi ve Duyurulmasına İlişkin Uygulama Esasları

1) Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimiz, düzenleyecekleri tüm meslek içi eğitim (meslek içi eğitim: belirli bir içerik ve konu başlıkları ile, bir yazılım üzerinden uygulamalı olarak veya sunum üzerinden sistematik biçimde teknik bilgi aktarımı) ve etkinliklerin (panel, söyleşi, webinar vb.) isim, içerik, konuşmacı, eğitimci, afiş, tarih, saat, ücret, katılım yöntemi vb. bilgilerini; tüm üyelerimizin ortak bir platformda takip edebilecekleri ve yararlanabilecekleri Odamız MİSEM (https://hkmomisem.org/) web sayfasına ilgili meslek içi eğitim ve/veya etkinliğin gerçekleştirilmesinden en az bir hafta önce girmeli, o ayın planlamasını detayları ile birlikte önceden Odamız Genel Merkezine mutlaka bildirmeli, sonrasında sosyal medya hesaplarında yayımlamalıdır. 

2) Odamız ve ilgili birimlerinin üyelerimiz ve öğrenci üyelerimize yönelik gerçekleştirecekleri tüm çevrim içi ya da fiziki meslek içi eğitimlerde genel ilke ve esas, ÜCRETSİZ olması yönündedir. Ancak gerçekleştirilecek eğitimin özel firma, kurum/kuruluş sertifikasyonuna tabi olması durumları ile resmî belgelendirmeye dönük meslek içi eğitimler ve zorunlu olmasını gerektiren özel durumlarda Genel Merkezimizden yazılı olur almak şartı ile ÜCRETLİ eğitimler düzenlenebilir. Aynı başlık ve içerikte, aynı firma ve kurum/kuruluş tarafından verilen sertifikalandırmaya dönük çevrim içi ya da fiziki meslek içi eğitimlerde ülke genelinde ücret, içerik ve standart birliğinin sağlanarak tüm üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması adına Odamız ile eğitimci firma, kurum/kuruluş arasında belirlenen kurallar çerçevesinde PROTOKOL yapılarak eğitimler gerçekleştirilecektir. (Örneğin; Temel Bilirkişilik Eğitimi, İHA-Resmi Pilotaj Eğitimi vb. resmî belgelendirmeye/sertifikasyona dönük eğitimler Odamız Genel Merkezi tarafından yapılacak protokol çerçevesinde tüm Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimiz için ortak yapıda uygulanacaktır.)  

3) 2. maddede belirtildiği gibi eğitimlerin düzenlenmesinde genel ilke ve esas ücretsiz olması yönünde olsa da bazı eğitimlere katılımda sorumluluğu ve aidiyeti sağlamak ve gerçekten istekli olan bireylerin eğitime katılımını ve teşvikini sağlamak gerekçeleriyle çok küçük meblağlarda sembolik bir ücret karşılığında eğitim verilmesi durumunda toplanan bu ücretler, Odamıza gelir olarak kaydedilmeksizin ve Odamız mali kurallarına uyularak, eğitim dâhilinde belirlenecek bir yöntem ile (çekilişle hediye, burs, yazılım lisansı vb.) o eğitime katılanlar adına harcanmalıdır.

4) 17.02.2007 tarih ve 26437 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin 8. maddesinin 1. fırkasının (a) bendinde yer alan "Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak" hükmü dolayısıyla ücretsiz eğitimlere katılım için önceliğimiz, Odamıza karşı yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizdir. Bu nedenle Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimizin verdikleri eğitimler de dâhil olmak üzere (panel, söyleşi vb. etkinlikler hariç) her türlü teknik içerikli eğitime Odamıza üye olan ve başvuru tarihi itibariyle bir önceki yıldan itibaren geçmişe dönük aidat borcu bulunmayan (Örneğin; 2021 Şubat ayında düzenlenen bir eğitimde 2020 yılına ve öncesine ait aidat borcu bulunmayan) üyelerimiz, katılabilecektir. 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği`nin 9. maddesinin k) bendi gereğince işsiz olan üyelerimiz, bu durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde bu madde kapsamı dışındadır.

5) Eğitimler düzenlenmeden önce (panel, söyleşi vb. etkinlikler hariç) ön kayıt alınarak liste oluşturulmalı, yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda uygun isimler belirlenerek başvuru tarihine göre sıraya konulmalı, eğitime hak kazananlara davet linki özel olarak gönderilmelidir.

6) Katılımcı kontenjanı olan eğitimlerde kayıt yaptırdığı halde mazeret bildirmeksizin katılım sağlamayan üyelerimiz bir sonraki eğitim başvurusunda yedekte tutulmalı, diğer üyelerimize öncelik verilmelidir.

7) Düzenlenecek eğitimlerin ve etkinliklerin içeriklerinin Odamızın ve mesleğimizin genel ilkeleri ile çelişmemesine; eğitimcilerin ve konuşmacıların meslek etiğine, Oda örgütlülüğümüze, Oda ilkelerine ve meslek barışına zarar veren kişilerden olmamasına; mesleki eğitimlerde firmalardan eğitim ve teknik destek alınması durumunda bu firmaların Odamızın temel ilkeleri ve kurumsal yapısı ile geçmişte bir çelişkiye düşmemiş olmasına mutlaka özen gösterilmelidir. 

Yukarıdaki hususlara önemle dikkat edilmesi için gereğini rica ederim.

 

 

Murat TÜRÜDÜ

Yönetim Kurulu a.

Genel Sekreter

 

 

DAĞITIM :

Gereği : - Şube Yönetim Kurulları

           - Merkeze Bağlı Temsilcilikler

 

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık