TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 17 Eylül 2005 tarih ve 21/381 nolu kararıyla onaylanmış ve 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanmıştır.

Yönetmelik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş, Tanımlar

                Amaç

                Madde 1 — Bu Yönetmelik, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının kurumsal işleyişini düzenler.

                Kapsam

                Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının kuruluş, oda amacı, üyelik, oda organlarının görevleri ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3 — Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Kuruluş

                Madde 4 — 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulan ve Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan Harita ve Kadastro Mühendislerini örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

                Tanımlar

                Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen;

                Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

                Kanun: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

                HKM: (Değişik:RG-27/6/2015-29399) Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi veya Yüksek Mühendisini,

                Oda: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

                Üye: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesini,

               Öğrenci:(Değişik:RG-27/6/2015-29399) Üniversitelerin Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencisini

                ifade eder.

                Merkez

                Madde 6 — Oda genel merkezi Ankara‘dadır. Genel Kurul kararıyla şube açılabilir veya kapatılabilir. Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler açılabilir.

                Odanın amaçları

                Madde 7 — Odanın amaçları şunlardır:

                a) Meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak, kamunun çıkarlarının korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü girişim ve etkinliklerde bulunmak,

                b) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde kamu kuruluşları ve öteki kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleki denetimde, gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameleri, tip sözleşmeleri ve bunlar gibi bütün bilimsel belgeleri incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden yürürlüğe konulması yolunda önerilerde bulunmak,

                c) Harita ve Kadastro işlerinin bilimsel ve ekonomik bakımdan en ileri teknik verilere göre ve ülkenin kalkınmasına paralel olarak hızla gelişmesini sağlamak için izlenmesi faydalı görülen teknik koşullar ve bu işlerde çeşitli teknik elemanların arttırılması ve yetiştirilmesi şekilleri üzerinde ilgililere önerilerde bulunmak,

                ç) Ulusal ve uluslararası bilimsel, teknik ve mesleki araştırma enstitüleri ve inceleme kurumları kurulması için girişimlerde bulunmak, kurulanların çalışmalarını izlemek ve katılmak,

                d) Harita ve Kadastro işleri ile ilgili olarak verilecek yeterlilik belgelerinde üyenin mühendislik mesleğindeki yeterlilik ve deneyimlerin saptanmasında öncü olmak ve kamu kuruluşlarında gerekli girişimlerde bulunmak,

                e) Üyelerin mesleki çalışmalarını ve yetkilerini kullanmaları sırasında karşılaşacakları her türlü haksızlık ve onur kırıcı işlemlere karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve kuvvetlendirmek,

                f) Öğrencilerin; burs, staj ve yetiştirme devrelerini belli kurallara bağlayıcı girişimlerde bulunmak,

                g) Üyelerin mesleki çalışmalarında ihtisaslarının gerektirdiği yetkilerini eksiksiz kullanabilmeleri için, kamu ve özel kuruluşlarda girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde bu kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

                h) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yaparak ülke kalkınması ve ortak mesleki sorunlarda kararlar almak,

                ı) Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitiminin ve Harita ve Kadastro Mühendisliği öğrenciliğinin sorunlarını araştırıp incelemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda öğretim üyeleri ve öğrencilerle oluşturulacak komisyonlarla etkinlikler düzenlemek,

                i) Ülkemizdeki iş hacmi dikkate alınarak harita ve kadastro mesleği ile ilgili mühendis ve teknik eleman gereksinimini karşılayacak önlemleri araştırmak, kadrosunu düzenleme ve sağlama konusundaki önlem ve önerileri ilgili kuruluşlara duyurmak,

                j) İlgili yabancı bilimsel mesleki kuruluşlara üye olmak ve bunlarla gerekli ilişkileri kurarak kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurt içi kurultay ve kongreler yapmak, yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,

                k) Meslekle ilgili resmi ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği ve danışmanlık yapmak,

                l) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, kurslar ve seminerler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, katılanlara sertifika ve yeterlilik belgesi vermek ve bu amaçla örgütlenmek.

                Üyelik

                Madde 8 — Üyelik statüleri şunlardır:

                a) Asil üyelik; Odaya asil üye olabilmek için, T.C. uyruğunda olmak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesleği ve hizmetlerini HKM unvanı ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Oda kayıtlarında ve mesleği yapmada lisans eğitimi esastır. Lisans üstü eğitimi ile alınan unvan ikinci bir lisans diploması olarak değerlendirilemez.

                b) Geçici üyelik; Türkiye‘de çalışmasına kanunlar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda Yönetim Kurulu kararı ile Odaya geçici üye olabilir.

                c) Onursal üyelik; Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt çapında çalışma ve yardımları görülen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. Bu üyelikler, Oda Onur Kurulunun görüşü alınarak Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

                ç) (Değişik:RG-27/6/2015-29399) Öğrenci üyeliği; Üniversitelerde okuyan öğrenciler oy hakları olmaksızın Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olarak kayıt olabilir.

                Üyelerin yetki ve sorumluluğu

                Madde 9 — Üyeler;

                a) Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik ve Odanın diğer düzenlemeleri gereğince, mesleki çalışmalarda bulunur.

                b) Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmek zorundadır.

                c) Odanın amaç ve ilkelerine uygun davranmaları gerekir.

                ç) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde mesleki rekabet yapamaz.

                d) Oda Genel Kurulunca belirlenen üyelik ödentilerini ödemek zorundadır.

                e) Odaya kaydını yaptırarak Oda kimlik kartı alan üye beş yılın sonunda süresi dolan kimlik kartını değiştirmekle yükümlüdür.

                f) (Değişik:RG-27/6/2015-29399) Üyeler Odadan alacakları resimli belgeler için, son altı (6) ay içinde çekilmiş tanınabilir fotoğraf verirler. Tanınmayacak şekilde olan fotoğraflar Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmez.

                g) Mesleki işlev, öneri ve kararlarında, kendi yararına aykırı bile olsa teknik kuramlardan ayrılamaz.

                h) HKM kendilerine verilmiş unvanlardan başka herhangi bir unvan kullanamaz. Ancak çalıştıkları kamu ve özel kuruluşlardaki kadro unvanlarının yanında, ihtisas unvanlarını da kullanabilir.

                ı) Odaya kayıtlı her üyenin ikamet ve iş adresini ve değişikliklerini otuz (30) gün içinde Odaya bildirmek zorundadır. Bildirmeyen üyenin Odaya kayıtlı adresi geçerli adres sayılır.

                i) (Değişik:RG-27/6/2015-29399) Askerlik görevine başlayan üyeler ilk otuz (30) gün içinde durumlarını bildirmekle yükümlüdür. Askerlik görevine başlayan üyelerin askerlik süresince üyelikleri askıya alınır ve üyelik ödentisi alınmaz. (Ek cümle: RG-7/7/2018-30471) Askerlik hizmetine başlama bildiriminde bulunmayan üyeler askerlik hizmetinin bitiminde gerekli belgelerle bildirimde bulunurlarsa askerlik süresi tutarında üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

                j) (Ek:RG-27/6/2015-29399) Doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanan kadın üyelerin bu durumu belgelendirip talep etmeleri halinde bu süre içerisindeki üyelik ödentisi alınmaz.

               k) (Ek:RG-27/6/2015-29399) İşsiz kalan üyeler bu durumu belgelendirip talep etmeleri halinde ilk bir yıl boyunca üye ödentisi alınmaz.

               l) (Ek:RG-27/6/2015-29399)   Eğitim kapsamında yurtdışında bulunan üyelerden, bu durumu belgelendirip talep etmeleri halinde, bu süre içerisindeki üyelik ödentisi alınmaz.

                Üyelikten ayrılma

                Madde 10 — Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri veya kamu iktisadi kuruluşlarında asil ve sürekli görevde çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Odaya yazılı olarak bildirmek, belgelemek, Oda üye kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşullarıyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilir. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin Oda Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır.

                Üyelikten çıkarılma ve yeniden üye olma

                Madde 11 — Asil ve geçici üye kaydedilenlerden üye olma niteliklerini yitirenler ve üye olma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar Oda Yönetim Kurulunca oda üyeliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyeler, Oda süreli yayınları ile duyurulur.

                Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması üzerine, Oda Yönetimi Kurulunca durumu incelenir ve üyelik koşullarını taşıyorsa, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Oda Organları, Oluşumu ve Görevleri

                Oda organları

                Madde 12 — Oda organları şunlardır;

                a) Oda Genel Kurulu,

                b) Oda Yönetim Kurulu,

                c) Oda Onur Kurulu,

                ç) Oda Denetleme Kurulu,

                d) Oda Danışma Kurulu,

                e) Oda Yardımcı Organları.

                Oda Genel Kurulu

                Madde 13 — Oda Genel Kurulu, delege sistemine göre yapılır. Odanın görevde bulunan; Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının asil üyeleri, Oda adına TMMOB Yönetim, Yüksek Onur, Denetleme Kurullarında bulunan asil üyeler, Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir.

                Diğer delegeler, Şube Genel Kurullarınca; bölgelerinde bulunan (Değişik ibare:RG-27/6/2015-29399) her otuz (30) üye için bir asil ve bir yedek delege, artan üye sayıları (Değişik ibare:RG-27/6/2015-29399) onbeş (15) den fazla için yine bir asil ve bir yedek delege seçilir. Doğrudan Oda Genel Merkezine bağlı Temsilciliklerde de aynı yöntem uygulanır. Oturma ve çalışma yerleri ayrı şube bölgesinde bulunanların durumunun saptanmasında işyeri adresi esas alınır.

                Oda Genel Kurulunun toplanma şekli ve zamanı

                Madde 14 — Oda Genel Kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içinde Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur.

                Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci, toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

                Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları asil üye tamsayıları ile TMMOB Genel Kurulunca TMMOB Yönetim Yüksek Onur ve Denetleme Kurulları asil üyeliğine seçilmiş üyelerin toplamının iki katından az olamaz.

                Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Genel Kurul ancak bir kez altmış (60) günü geçmemek üzere ertelenir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu yeni Genel Kurul tarihini ve yerini; gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce delegelere bildirir. Genel Kurul, Oda merkezinin bulunduğu yerde ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.

                Oda Genel Kuruluna hazırlık çalışmaları ve Genel Kurul kararlarına itiraz

                Madde 15 — Oda Yönetim Kurulu; Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce Genel Kurula katılacak bütün delegelerin üç (3) er kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, gününü, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa, yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu başkanlığına iletir. Genel Kurula katılmayacağı belli olan asil ve yedek delegelerin istifa yazıları da görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden sonra, hakim tarafından onaylanan delege listeleri ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve TMMOB un ilan yerlerinde üç (3) gün süre ile asılarak duyurulur. Askı süresince delegelikten istifa başvuruları, Oda aracılığıyla ya da doğrudan, görevli hakime yapılır. Delege listesi hakim tarafından, yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içinde Oda Yönetim Kurulu durumu delegelere bildirir. Ayrıca Oda merkezinin bulunduğu yerde günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.

                Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce delegelere bildirir. Durum, ayrıca Oda Merkezinin bulunduğu yerdeki günlük bir gazetenin Türkiye baskısında duyurulur.

                Gündemde bulunması zorunlu maddeler

                Madde 16 — Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündemde bulunması zorunlu olan maddeler şunlardır.

                a) Başkanlık Divanı seçimi,

                b) Yönetim Kurulu çalışma raporu, mali rapor ve denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması,

                c) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

                ç) TMMOB Yönetim ve Denetim Kurulları ile Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

                e) Seçimler.

                Oda Genel Kurulu Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurulun yönetimi

                Madde 17 — Oda Genel Kurulu toplantısı, TMMOB gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla Oda Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul divan başkanı seçilir.

                Genel Kurul toplantısı, Genel Kurulca seçilen bir (1) başkan, iki (2) başkan yardımcısı ve dört (4) yazmandan, ya da bir (1) başkan, bir (1) başkan yardımcısı ve iki (2) yazmandan oluşan başkanlık divanınca yönetilir.

                Genel Kurul Toplantısında TMMOB Genel Kurul yönetmeliği uygulanır.

                Gündemde değişiklik yapılması

                Madde 18 — Genel Kurul görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri gereğince yapılır. Toplantıya katılan üyelerden en az birinin önerisi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Gündemde bulunması zorunlu maddeler dışında, gündemden madde çıkartılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

                Oy kullanma

                Madde 19 — Oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve geçerli bir kimlik kartının kullanılması zorunludur.

                Oda Genel Kurulunda karar alınması

                Madde 20 — Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, görüşmelere katılan delegelerin en az üçte iki (2/3) sinin olumlu oyu gereklidir.

                Genel Kurul kararlarının duyurulması

                Madde 21 — Genel Kurul görüşmeleri ve kararları, bir tutanağa bağlanarak; Başkan, Başkan yardımcıları ve yazmanlarca imzalanıp, tutulan tüm notlar ve ekleriyle birlikte dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB a iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Tutanaklar veya özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde, üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

                Uyuşmazlıkların çözümü

                Madde 22 — Oda Genel Kurulunun seçimler dışında almış olduğu kararlar ve sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık TMMOB Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

                Olağanüstü Genel Kurul

                Madde 23 — Olağanüstü Oda Genel Kurulu aşağıdaki durumlarda herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca toplantıya çağırılır.

                a) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte bir (1/5) inin, Oda Yönetim Kuruluna noter yoluyla yazılı başvurusuyla,

                b) Oda Denetleme Kurulu üyelerinin, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmeleri ve oy birliğiyle alacakları kararla,

                c) Oda Yönetim Kurulunun üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla,

                Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde, Oda Yönetim Kurulu başvuru tarihinden başlayarak bir hafta içinde olağanüstü Oda Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır.

                Olağanüstü Oda Genel Kurulu, karar tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde toplanır.

                TMMOB Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırması

                Madde 24 — Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda Oda Genel Kurulu Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

                Olağanüstü Genel Kurul toplantı şekli ve gündemi

                Madde 25 — Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak toplantıya çağrılış nedeni dışında, gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

                Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda delege listesi ilçe seçim kuruluna gönderilmez, üç (3) gün süreyle TMMOB ve Odada asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında delege listesinin asılacağı yer ve toplantı tarihi belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurma olayı belgelenir.

                Gündemi seçim olmayan olağanüstü Genel Kurullar, Oda Yönetim Kurulu kararı ile Ankara dışında da yapılabilir.

                Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

                Madde 26 — Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

                a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

                b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görevler vermek.

                c) Oda hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve Yönetim Kurulunun aklanması konusunda karar almak,

                ç) Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem Oda bütçesini, kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek onaylamak,

                d) Oda amaçlarının gerçekleşmesi ve işlerinin yürütülmesi için gerekli yönetmelikleri incelemek ve bu konuda kararlar almak,

                e) Odanın taşınmaz mallar satın alması, varolanların satılması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması konusunda kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

                f) Odanın borç alması, vermesi, kurduğu veya katıldığı kuruluşlara ilişkin kararlar alması konusunda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

                g) Şube açılması ya da kapatılması konusunda karar vermek,

                h) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye adaylarını, TMMOB Genel Kurulu asil ve yedek delege adaylarını, TMMOB Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu için aday adaylarını belirlemek ve duyurmak,

                ı) Oda Yönetim Kurulu, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini, TMMOB Genel Kurul asil ve yedek delegelerini, TMMOB Yönetim Kurulu için üç (3), Yüksek Onur Kurulu için bir (1), Denetleme Kurulu için bir (1) adayı seçmek,

                i) Bu Yönetmelik ve diğer düzenleyici idari işlemler ile ilgili değişiklik önerilerini ve Genel Kurul Komisyonlarının raporlarını karara bağlamak.

                Oda Yönetim Kurulu

                Madde 27 — Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Olağanüstü Genel Kurulca seçilen üyeler, yapılacak ilk Oda Genel Kurul toplantısına kadar görevde kalır.

                Oda Yönetim Kurulunun ilk toplantısı ve görev dağılımı

                Madde 28 — Yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu üyeleri, en yaşlı üyenin çağrısı ile, Oda Genel Kurul seçimlerinin kesinleşmesinden sonraki yedi (7) gün içinde ve üye tam sayısıyla ilk toplantısını yapar.

                İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda; Yönetim Kurulu gizli oyla ve salt çoğunlukla; Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Örgütlenme Sekreterini ayrı ayrı seçer.

                Toplantıların yönetimi ve karar şekli

                Madde 29 — Oda Yönetim Kurulu, ayda en az iki kez toplanır. Toplantılara Oda başkanı, başkanın bulunmaması halinde ikinci başkan onun da bulunmaması halinde, Sekreter üye başkanlık yapar. Oda Yönetim Kurulu, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

                Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Oda organlarını ve Şubeleri temsilen gerekli sayıda kişinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılmasını isteyebilir. Bu görevliler yazılı olarak toplantıya davet edilir, karar tutanaklarına isimleri yazılır, davet edildikleri görüşmelere katılabilir fakat oy kullanamazlar.

                Oda Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa

                Madde 30 — Oda Yönetim Kurulundan istifa ile ayrılmak mümkündür. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu ilk toplantısında sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır.

                Oda Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

                Madde 31 — Haber vermeden ve kabul edilebilir bir özürü olmadan, art arda üç (3) toplantıya gelmeyen, bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte biri (1/4) ne katılmayan Oda Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine sıradaki ilk yedek üye geçer.

                Oda Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda yerleri sıradaki yedek üyelerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır.

                Odayı temsil yetkisi

                Madde 32 — Odayı Oda başkanı, bulunmadığı zamanlarda ikinci başkan veya gerektiğinde Oda Yönetim Kurulunun seçeceği Yönetim Kurulu üyesi temsil eder. Olağan işlemlerde, Sekreter üye Odanın sözcüsüdür.

                Harcama yetkisi

                Madde 33 — Oda başkanı, ikinci Başkanı, Sekreter üye, Sayman üye ve Örgütlenme Sekreterine, Oda Yönetim Kurulu kararı ile belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verilebilir. Odanın olağan ödemelerini Sayman üye yürütür.

                Banka işlemlerinde, biri Sayman üye olmak üzere bu beş üyeden ikisinin imzasının bulunması gerekir.

                Görevlendirme

                Madde 34 — Oda Yönetim Kurulu denetim ve sorumluluğunda olmak üzere, belirlenmiş yetkilerinin bir bölümünü, kendi adına kullanmak üzere, Oda Yönetim Kurulu üyelerine, Oda Müdürüne, Şube Yönetim Kurulu üyelerine ve temsilcilere devredebilir.

                Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

                Madde 35 — Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

                a) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini yürütmek,

                b) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki onur, hak ve yararlarını koruyacak önlemleri saptamak ve bu konuda gerekli uygulamaları yapmak, istenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek,

                c) HKM çalışma alanlarıyla ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, üyelerinin hak ve yetkilerini koruyucu önlemler almak,

                ç) Bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık ve jüri üyeliği gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

                d) Üyelerin, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluş ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, birlikte uyulması zorunlu esasları saptamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uyulmasını desteklemek,

                e) Üyelerin çalışma koşulları ve her türlü mesleki hizmetleri karşılığı alacağı asgari ücretleri saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

                f) Odanın çalışma alanına giren konularda dış ülkelerdeki kuruluşlar ile işbirliği yapmak, çeşitli sempozyum, kongre, seminer, sergi, fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak için delege göndermek, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

                g) Harita, Kadastro, Fotogrametri hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli, tekniker, usta, kalfa ve işçilerin meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli ilişkileri kurmak,

                h) Yasama ve Yürütme Organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama çalışmalarına katılmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak,

                ı) Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim konularında incelemelerde bulunmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak, Oda görüş ve önerilerini saptamak ve uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

                i) Üyelerin iş güvenliklerini sağlayıcı her türlü çalışmaları yapmak ve üçüncü kişiler ile kurumlarda girişimlerde bulunmak, üyeler arasında haksız rekabeti önleyecek önlemleri önceden almak, gerekli yaptırımları uygulamak,

                j) Oda Genel Kurulunun gününü, yerini, saatini, ve gündemini saptayarak toplantıdan en az 15 (on beş) gün önce çalışma ve denetleme raporlarını delegelere bildirmek ve basın yolu ile duyurarak toplantı için tüm işlemleri tamamlamak,

                k) Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçimlerin sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,      

                l) Oda Onur Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak, kurulun aldığı kararlardan Yüksek Onur Kurulunun onaylanması gerekenleri TMMOB Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunmak,

                m) Odanın lehine veya aleyhine açılan ve açılacak davalarda, Odayı temsil etmek, bu konularda vekil atamak,

                n) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere kitaplık ve arşiv kurmak, Harita ve Kadastro Mühendisliği alanlarında mesleki ve süreli yayınlar yapmak,

                o) Oda görevlilerinin, atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlerini, yasal düzenlemelere uygun olarak yapmak,

                ö) Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Genel Kurulca verilecek yetkilere göre tasarrufta bulunmak,

                p) Şube Genel Kurulları için Oda gözlemcisi görevlendirmek,

                r) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için düzenlemeler yaparak yürürlüğe koymak ve gerektiğinde Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

                s) Oda Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

                ş) Çalışma dönemi bütçeleri ve kadro çizelgeleri ile önerilen yeni dönem bütçeler ve kadro çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul tarihinden en az on beş (15) gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

                t) Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, Oda üyelerinden oluşan ve gerektiğinde üyeler dışındaki uzmanların da katılacağı ve yetkileri idari düzenlemelerle saptanacak komisyonlar kurmak,

                u) Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Oda Danışma Kurulu ve Oda Yardımcı Organlarının toplantı ve çalışmaları için, gerekli büro hizmetlerini, hukuk danışmanı desteğini, belge ve dokümanları ve toplantı süresince Oda adına bir yetkilinin bulunmasını sağlamak,

                ü) Şube açılması konusundaki teklifleri değerlendirmek, Genel Kurula sunmak,

                v) Gerektiğinde, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur ve Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak, Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunlukla karar alması durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

                y) Çeşitli idari düzenlemeler, Genel Kurul ve Yönetim Kurullarının kararı ile belge ve yetki verilen üyelerin, üyelerin bulunduğu büroların, firmaların ve benzeri kuruluşların yapılan düzenlemelere ve/veya kararlara aykırı davranmaları durumunda, bunların yetkilerini kısıtlamak, gerektiğinde süreli olarak veya tümüyle kaldırmak ve belgelerini de geçersiz kılmak.

                Başkanın ve İkinci Başkanın görev, yetki ve sorumluluğu

                Madde 36 — Başkan ve ikinci Başkanın görevleri şunlardır:

                a) Başkan, Odayı kamu kurum ve kuruluşları, Yargı organları ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Oda işlerinin Kanunlar ve yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sağlar, Oda Yönetim Kurulunun toplantılarını yönetir.

                b) Başkanın olmadığı zamanlarda, Başkanın görevlerini ikinci başkan yürütür, yetkilerini kullanır ve sorumluluğunu üstlenir.

                Sekreter üyenin görev, yetki ve sorumluluğu

                Madde 37 — Sekreter üye; Oda Yönetim Kurulunun sözcülüğünü yapar ve gerektiğinde temsil eder, Sekreter üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

                a) Oda Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu kararları doğrultusunda Oda işlerini yürütmek,

                b) Yönetim Kurulu toplantılarına ait gündemi Başkanla birlikte hazırlamak, toplantı tutanaklarını tutmak ve Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanmasını sağlamak,

                c) Oda Genel Kuruluna sunulacak Oda Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunu hazırlamak,

                ç) Oda tarafından üyelere verilecek belgeleri düzenlemek ve Oda Yönetim Kurulunun vereceği yetki içerisinde bunları imzalayıp onaylamak,

                d) Oda Yönetim Kurulu kararıyla bilirkişilik, jüri üyeliği gibi belgeleri vermek,

                e) Oda çalışanlarına görev vermek ve bunların işlerini düzgün yapmalarını sağlamak,

                f) Odaya ilişkin işlemlerden, sicillerin ve tutulması gereken defterlerin tutulmasından, Odaya ait evrak ve dosyaların düzenlenmesinden ve korunmasından sorumlu olmak.

                Sayman üyenin görev, yetki ve sorumluluğu

                Madde 38 — Sayman üyenin görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır:

                a) Genel Kurula sunulacak bilanço, bütçe ve kadro cetvellerini hazırlamak,

                b) Yönetim Kuruluna aylık bilanço hazırlamak ve sunmak,

                c) Oda gelirlerinin aksamadan alınmasını sağlayacak önlemlerini almak ve izlemek,

                ç) Her üç (3) ayda bir toplanacak Oda Denetleme Kurulu için gerekli hazırlığı yapmak, belgeleri hazırlamak, toplantıda hazır bulunmak,

                d) Muhasebe servisinin düzenli çalışması için gerekli önlemleri almak, kontrolleri yapmak,

                e) Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile demirbaşlarına ilişkin kayıt ve defterleri tutmak ve iyi korunması için gerekli önlemleri almak,

                Örgütlenme Sekreterinin görev ve yetkileri

                Madde 39 — Örgütlenme Sekreterinin görev ve yetkileri şunlardır:

                a) Odanın organları arasındaki ilişkileri düzenleyen idari işlemler konusunda araştırma yapmak ve gerektiğinde değişiklik tasarıları hazırlamak,

                b) Üyelerin, Odanın tüm çalışmalarına katılımını sağlayacak düzenlemeleri yapmak, Oda çalışmaları ile ilgili yapılan Genel Kurul, kurultay, seminer, sempozyum, panel ve benzeri etkinliklere katılım bakımından istatistiki sonuçlar çıkartmak,

                c) Çalışmaların katılımcı, temsil etme ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacak öneri ve önlemler konusunda rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

                ç) Harita ve Kadastro Mühendisliğinin tanıtımı ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak, bu amaçla tanıtım araçlarından yararlanılmasını sağlamak,

                d) Sekreter üyenin olmadığı durumlarda Sekreter üyenin görevini yürütmek,

                Oda Onur Kurulu

                Madde 40 — Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

                Oda Onur Kurulu çalışmalarında bu Yönetmelik ile 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                Oda Denetleme Kurulu

                Madde 41 — Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu toplantıları, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılır.

                Oda Denetleme Kurulunun ilk toplantısı

                Madde 42 — Oda Denetleme Kurulunun ilk toplantısı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda bir üye Kurul Başkanı, bir üye raportör olarak seçilir. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

                Oda Denetleme Kurulu TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

                Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilme

                Madde 43 — Oda Denetleme Kurulu üyeliğinden çekilme isteği, Oda Yönetim Kuruluna yapılır. Çekilen üyenin yerine sırada bulunan yedek üye çağrılır.

                Denetleme Kurulu üyeliğinin düşmesi

                Madde 44 — Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada bulunan yedek üye geçer.

                Görevden ayrılan ve çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmadığı ve kurul üye sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunun altına düştüğünde Olağanüstü Oda Genel Kurul yapılarak yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir. Yeniden seçilen Denetleme Kurulu üyeleri ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

                Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

                Madde 45 — Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

                a) Odanın hesaplarını ve bunlara bağlı bütün işlemleri, bu hesapların ve işlemlerin TMMOB Mali İşler Yönetmeliğine uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyada saklanmak, diğeri bilgi için Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,

                b) Odanın mali işlemleri, Oda Yönetim Kurulunun uygulanmış eski dönem bütçeleri, hazırlanmış yeni dönem bütçesi ve kadro çizelgeleri ile ilgili rapor hazırlayarak Oda Genel Kuruluna sunmak,

                c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla Oda Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek,

                ç) Şube Genel Kurulunun Olağanüstü toplantıya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek,

                d) Yılda en az bir kere aralarından görevlendirdikleri üye veya üyeler ile şube hesaplarını denetlemek ve hazırladıkları raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek.

                Oda Danışma Kurulu

                Madde 46 — Oda Danışma Kurulu; Odanın TMMOB Yönetim, Yüksek Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Oda organlarında görev yapmış üyeler, Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur. Oda Yönetim Kurulunca yılda en az 1 (bir) kez toplantıya çağırılır.

(Değişik fıkra:RG-27/6/2015-29399) Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için şube başkanlarını, sekreterlerini ve saymanlarını yılda en az 1 (bir kez) toplantıya çağırır.

                Oda Danışma Kurulunun görevleri

                Madde 47 — Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Oda merkezinin, şube çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için öneride bulunmak,

                b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasında katkıda bulunmak,

                c) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

                ç) Şubelerin Genel Kurul toplantı tarihleri için Oda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

                d) Oda Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek.

                Oda yardımcı organları ve çalışma şekli

                Madde 48 — Odanın yardımcı organları şunlardır:

                a) Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar (STBK),

                b) Harita Kurultayı Düzenleme Kurulu,

                c) Öğrenci Komisyonları,

                ç) Diğer Komisyonlar.

                Yardımcı organların çalışma şekli ve esasları iç düzenleyici idari işlemlerle belirlenir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü kadar yeni komisyonlar oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şubeler

                Şubelerin kuruluşu

                Madde 49 — Yeni şube açılabilmesi için;

                a) Etkinlik alanı içinde Oda üye tam sayısının yüzde beş (%5) i oranında kayıtlı üye sayısına sahip olmak,

                b) Etkinlik alanı içinde kayıtlı üye tamsayısının üçte iki (2/3) sinin şube olma isteğiyle Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunmak,

                c) Şube etkinliklerini karşılayabilecek gelire sahip olmak,

                ç) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda etkinlik gösterebileceğini ve amaçları kapsamında belirlenen görev ve yetkileri yerine getirebileceğini kanıtlamış olmak

                gerekmektedir.

                Oda Yönetim Kurulu, başvuruları değerlendirerek teklifi Oda Genel Kuruluna sunar. Oda Genel Kurulunun üçte iki (2/3) sinin salt çoğunlukla karar alması gerekir. Kararda şubenin merkezi ve bölgesi belirtilir.

                Şube etkinlik alanlarının değişmesi

                Madde 50 — Kurulmuş bulunan şubelerin etkinlik alanları, gerekli görülmesi halinde Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

                Şubelerin ayrı tüzel kişilikleri yoktur. Ancak, Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü konularda şubelere yetki verebilir.

                Şube Organları

                Madde 51 — Şube Organları şunlardır,

                a) Şube Genel Kurulu,

                b) Şube Yönetim Kurulu,

                c) Şube Danışma Kurulu.

                Şube Genel Kurulu

                Madde 52 — Şube Genel Kurulu, toplantı tarihinden otuz beş (35) gün önce etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak veren, kayıt ücretini yatıran ve oda sicil numarası alanlardan oluşur.

                İlçe Seçim Kurulunca onaylanan listede yer almayanlar Genel Kurula aday olamazlar, herhangi bir oylamaya katılamaz.

                Oturma ve çalışma yerleri ayrı birimlerin etkinlik alanında bulunan üyeler, yalnızca iş yerinin bulunduğu birimin Genel Kuruluna katılır.

                Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde; özel kuruluşlarda çalışanlardan, çalıştığı işyerinin o yıla ait Ekim ya da Kasım ayı maaş bordrosu ile SSK Bölge Müdürlüğü ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen işe giriş bildirgelerinin birer kopyasını, kamu kurumunda çalışanlardan ise resmi bir yazı isteyebilir.

                Şube Genel Kurulunun toplantı şekli ve zamanı

                Madde 53 — Şube Genel Kurulları iki yılda bir Ocak ayı içinde yapılır. Genel Kurulların tarihi Oda Danışma Kurulunun önerisi ile ilk Genel Kurul tarihinden en az kırk beş (45) gün önceden Oda Yönetim Kurulunca saptanır ve tüm örgüt birimlerine bildirilir.

                Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, Şube merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.

                Şube Genel Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Şube Yönetim Kurulu asil üye tamsayısının iki katından az olamaz.

                Genel Kurul hazırlık çalışmaları

                Madde 54 — Şube Olağan Genel Kuruluna, katılacak üyelerin listesi toplantı tarihinden en az otuz (30) gün önce Oda sicil numaralarına göre düzenlenerek Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Birden fazla örgüt birimine kaydı olduğu görülen üyelerin durumu incelenerek gönderilen listelerde gerekli düzeltmeler yapılır ve durum on (10) gün içinde seçilecek delege sayısıyla birlikte Şubeye yazılı olarak bildirilir.

                Şube son düzenlemeye göre işlem yapar. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numarasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş listelerini, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları, bir yazıyla birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu başkanlığına iletir.

                Gerekli incelemelerden sonra, hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin hususlar, ilgili şubenin ilan yerlerine asılarak üç (3) gün süre ile duyurulur ve yerel bir gazetede ilan edilir. Genel Kurula katılacak üye listesi İlçe Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilir.

                Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin genel kurullarının yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı ile ilgili aynı bilgileri Oda süreli yayınları veya günlük gazetelerden birinin Türkiye baskısı ile duyurur.

                Şube Genel Kurulu gündemi

                Madde 55 — Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulan gündem maddeleri doğrultusunda yapılır.

                Gündemde değişiklik Genel Kurul kararı ile yapılır.

                Toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi tarafından Oda gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır.

                Toplantı gündemi;

                a) Açılıştan sonra bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve iki (2) Yazmandan oluşan başkanlık divanı seçimi,

                b) Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi,

                c) Yeni Yönetim Kuruluna ve Oda Genel Kuruluna götürülmesi istenilen dilek ve önerilerin sunulması,

                ç) Organlara seçilecek adayların belirlenmesi ve duyurulması,

                d) Oda Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

                e) Seçimler.

                şeklinde belirlenir.

                Genel Kurul toplantısında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

                Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması

                Madde 56 — Şube Genel Kurulu;

                a) Şubeye kayıtlı üyelerin en az beşte biri (1/5) nin Oda Yönetim Kuruluna noter yolu ile yazılı olarak başvurması durumunda,

                b) Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile; Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantısında üye tam sayısının üçte (2/3) çoğunluğu ile karar alması durumunda,

                c) Oda Denetleme Kurulunun Şube mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oy birliği ile karar vermeleri durumunda,

                ç) Şube Yönetim Kurulu tam sayısının üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı gerekçeli kararın Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesiyle,

                d) Şube Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek üye kalmaması durumunda

                Oda Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

                Şube Olağanüstü Genel Kurulunun toplantı şekli ve yönetimi

                Madde 57 — Oda Yönetim Kurulu belirlenen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde başvuru tarihinden başlayarak 1 (bir) hafta içinde Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak ve tarihini saptamak zorundadır.

                Şube Olağanüstü Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul gibi yapılır. Ancak Genel Kurula çağrılma nedeni dışında, gündeme madde eklenemez, görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

                Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri

                Madde 58 — Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

                a) Şube Yönetim Kurulu için yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üye adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek,

                b) Şubenin gelişmesi için, gerekli çalışma alanlarını ve esaslarını araştırmak,

                c) Odanın amaçlarına ve düzenlemelerine uygun olarak, Şubeyi ilgilendiren konularda karar almak,

                ç) Şube Yönetim Kuruluna görev vermek,

                d) Oda Genel Kurulu delege adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.

                Şube Yönetim Kurulu

                Madde 59 — Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.

                Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantısı ve görev dağılımı

                Madde 60 — İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. Bu toplantıda Yönetim Kurulu gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Şube Başkanını, Şube ikinci Başkanını, Şube Sekreter üyesini ve Şube Sayman üyesini ayrı ayrı seçer.

                Şube Yönetim Kurulundan istifa ve Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

                Madde 61 — Şube Yönetim Kurulundan istifa ile ayrılmak mümkündür. İstifa eden üyenin yerine Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında sıradaki yedek üyeyi göreve çağırır ve Oda Yönetim Kuruluna bildirir.

                Haber vermeden ve kabul edilebilir bir özürü olmadan; art arda üç (3) toplantıya gelmeyen, bir yıl içinde olağan toplantıların dörtte biri (1/4) ne katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi, çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine sıradaki ilk yedek üye geçer.

                Şube Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının birlikte çekilmesi durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantıda yeniden görev bölümü yapılır. Yeni görev bölümü Oda Yönetim Kuruluna bildirilir.

                Temsil yetkisi ve görevlendirme

                Madde 62 — Şubeyi Başkan, bulunmadığı zamanlarda ikinci Başkan temsil eder. Olağan işlerde Şube Sekreteri şubenin sözcüsüdür. Gerektiğinde belli görevlerin yürütülmesi için temsil yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile diğer üyelere verilebilir.

                Harcama yetkisi

                Madde 63 — Şube Başkanı, ikinci Başkan, Sekreter üye ve Sayman üye Yönetmelik hükümleri ve bütçe olanakları içinde Şube Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre harcama yapar.

                Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

                Madde 64 — Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

                a) Oda çalışmalarının, etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere, kanunlar, Oda ile ilgili düzenlemeler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı o bölgede temsil etmek, işlerini yürütmek ve yeni dönem bütçe önerisi ile çalışma raporunu hazırlayarak, o yılın Aralık ayının 25 inci gününe kadar Odaya göndermek,

                b) Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok on beş (15) gün içinde, bütçe uygulamasını da kapsayan Şube yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek ve uygun görüşünü almak,

                c) Bölgesinde bulunan tüm üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını korumak,

                ç) İstenildiğinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kuruluşlara bilirkişi önermek,

                d) Bölgesinde bulunan üyelerin, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde, hukuki esaslara uymalarını sağlamak, mesleğin onuru yönünden üyelerin her türlü meslek çalışmalarını denetlemek, mesleki hizmetlerle ilgili düzenlemelere uyulmasını sağlamak,

                e) Konferans, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler ile üyeler için teknik ve sosyal etkinlikler düzenlemek,

                f) Oda Onur Kurulu ile ilgili konuları, Oda Yönetim Kuruluna en geç otuz (30) gün içinde gerekli bilgi ve belgelerle birlikte iletmek,

                g) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, geçmiş dönem bütçe uygulamasını da kapsayacak biçimde hazırlamak,

                h) Bölgesinde bulunan İl ve İlçe merkezlerinde Temsilcilik açılması için gerekli inceleme ve araştırmalar yapmak, açılacak Temsilcililikler için aday saptayarak Oda Yönetim Kuruluna önermek,

                ı) Bölgesinde bulunan temsilciliklerin çalışmalarının, bu Yönetmelik, diğer düzenlemeler ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre yapılmasını sağlamak, denetlemek ve bu konuda Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

                i) Şube Danışma Kurulunu oluşturmak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

                j) Gerekli gördüğü işyerlerinde Şubeyi temsil etmek üzere işyeri temsilciliklerinin açılmasını Oda Yönetim Kuruluna önermek, açılan işyerini temsil etmek üzere işyeri temsilciliklerine temsilci, gerektiğinde temsilci yardımcılarını atanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna bildirmek,

                k) Gerekli gördüğü alanlarda ve Yönetim Kurulunun görev vermesi halinde Şube Uzmanlık Komisyonlarını oluşturmak ve düzenli olarak çalışmalarını sağlamak,

                l) Şube etkinlik alanı içerisinde üyeleriyle iletişim sağlamak, etkinlikleri konusunda bilgilendirmek ve sonuçlarını duyurmak amacıyla yayın çıkarmak,

                m) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Şube başkanının ve ikinci başkanının görev ve yetkileri

                Madde 65 — Şube Başkanı, Şube işlerinin kanunlar ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlar. Şube Yönetim Kurulunu yönetir.

                Şube Başkanının olmadığı zamanlarda, ikinci Başkan yetki ve sorumlulukları üstlenir.

                Şube Sekreter üyesinin görev ve yetkileri

                Madde 66 — Şube Sekreter üyesi, Yönetim Kurulu kararına uygun olarak çalışmalarını yürütür. Kararların uygulanmasını sağlar. Şube Yönetim Kurulunun toplantı gündemini Başkanla birlikte düzenler. Görevlilere ait sicillerin tutulması ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için gerekli tüm önlemleri alır. Şubenin işlerini yürütür ve imzalar. Gerektiğinde, görevliler için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

                Şube Sayman üyesinin görev ve yetkileri

                Madde 67 — Şube Sayman üyesi, Şube mali işlemlerini, bu Yönetmelik ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun yürütülmesinden, gerekli defterlerin tutulmasından, demirbaşların iyi şekilde kullanılmasından, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu konularda gerekli önlemleri alır, önerilerde bulunur. Harcamaların bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını denetler.

                Şube Danışma Kurulu

                Madde 68 — Şube Danışma Kurulu; Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, temsilciler, delegeler, uzmanlık kolu komisyonları üyeleri, Oda organlarında önceki dönem görev yapmış üyelerden oluşur.

                Şube Danışma Kurulunun görevleri

                Madde 69 — Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

                a) Şube çalışmalarını değerlendirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

                b) Yapılacak çalışmalar için üyelerin uzmanlık dalları, bilgi ve deney birikimlerini dikkate alarak aday önermek,

                c) Etkinlik bölgesinde bulunan üyelerin Şube çalışmalarına katılmalarını ve Şube bağlarının kurulmasını sağlamak.

                Şubenin kapatılması

                Madde 70 — Şubeler;

                a) Oda Yönetim Kurulunun önerisi ile,

                b) Şubeye kayıtlı üyelerden üçte iki (2/3) sinin yazılı başvurusu ile,

                c) Şube Yönetim Kurulu oluşmaması durumunda,

                ç) Kuruluş amaç ve koşullarını kaybettiği ya da işlerliğini yitirdiği durumlarda

                Olağan ya da Olağanüstü Oda Genel Kurul kararı ile kapatılır.

                Temsilcilikler

                Madde 71 — Oda çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla, Şube etkinlik alanı içerisinde İl/İlçe Temsilcilikleri kurulabilir.

                Ayrıca üye yoğunluğu, coğrafi koşullar ve diğer etkenler değerlendirilerek Şube etkinlik alanları dışında, Oda Yönetim Kurulu kararı ile etkinlik alanları da belirtilerek, doğrudan Genel Merkeze bağlı Temsilcilikler kurulabilir. Temsilcilikler tarafından Oda Genel Kuruluna verilecek delegeler, etkinlik alanı içerisindeki üyeler tarafından seçimle belirlenir.

                Oda Yönetim Kurulu temsilci atamasını da yapar, durumu atadığı temsilciye, yörenin en büyük Mülki Amirine, Belediye Başkanına, Cumhuriyet Savcılığına, ilgili Şube Yönetim Kuruluna etkinlik alanı da belirtilerek yazı ile bildirir. Gerektiğinde yörenin özelliği, yöredeki üye sayısı ve Harita ve Kadastro Mühendisliği hizmetlerinin yoğunluğuna göre temsilci ile birlikte temsilci yardımcısı da atanabilir. (Ek cümleler:RG-27/6/2015-29399) Temsilci ve temsilci yardımcılarının görev süresi görevlendirildikleri tarihi takip eden ilk Oda genel kurulunun yapılmasına kadar devam eder. Oluşan Oda Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen usule göre temsilci ve temsilci yardımcılarını atar.

                Temsilcilerin görev ve yetkileri

                Madde 72 — Temsilcilerin görev ve yetkileri şunlardır:

                a) Bulunduğu yörede Odayı temsil etmek ve mesleki denetim görevini yapmak,

                b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çalışan üyelerin sorunlarını incelemek ve çözümü için çalışmalar yapmak,

                c) Oda merkezi ve bağlı bulunduğu şubece belirlenen ilkeler içinde mesleki etkinlikte bulunmak, işbirliği ve iletişimi sağlamak ve Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yürütmek,

                ç) Bağlı bulundukları şube ile ilgili görevlerinde Şube Yönetim Kurulunun, Merkez ile ilgili görevlerinde Oda Yönetim Kurulunun onayını önceden almak,

                d) Merkeze bağlı temsilcilikler Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

                Temsilciliklerin kapatılması ve kapatmanın duyurulması

                Madde 73 — Oda Temsilcilikleri, etkinlik alanı içerisinde bulundukları Şube Yönetim Kurulunun önerisi ile ya da Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Oda Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır.

                Temsilciliklerin kapatılma kararı Oda Yönetim Kurulunca temsilciye varsa yardımcısına, yörenin en büyük Mülki Amirine, Belediye Başkanlığına, Cumhuriyet Savcılığına, ilgili şubenin Yönetim Kuruluna yazıyla bildirilir.

                İşyeri temsilciliği kurulması ve kapatılması

                Madde 74 — Üyelerin yoğunlaştığı iş yerlerinde, Oda üye ilişkilerini geliştirmek amacı ile Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile İşyeri Temsilciliği kurulabilir ve aynı usülle kapatılabilir.

                Kurulan İşyeri Temsilciliklerine, işyeri temsilcileri ve yardımcıları Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Yönetim Kurulunun kararı ile atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seçimler

                Oda ve Şube seçimleri

                Madde 75 — Oda ve Şube seçimleri, Kanunda belirlenen hükümlere uygun olarak yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.

                Başkanlık divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça açık oyla yapılır.

                Aday gösterme

                Madde 76 — Oda Yönetim, Oda Onur ve Oda Denetleme kurulları seçimlerinde en az asil ve yedek üyelerin toplamı kadar, diğer organların seçiminde ise, seçilecek üye sayısı kadar üyenin aday gösterilmesi gereklidir. Asil ve yedek üye sayısı kadar adayların ad ve soyadları, oy pusulalarının ayrılmış bölümlerine yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz.

                Seçileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı aldıkları oy sayısına göre sıralanır.

                Genel Kurulda aday olma

                Madde 77 — Oda Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde; Oda Yönetim, Onur, Denetleme TMMOB Yönetim, Yüksek Onur ve Yüksek Denetleme Kurulu üyelikleri için adaylar önerilir.

                Oda Genel Kurulunda yapılacak seçimler için her üye kendisini ya da onayı alınmak kaydı ile başka bir üyeyi aday gösterebilir.

                TMMOB delegasyonu için yüz (100) ü geçmemek üzere; Oda üye sayısının yüzde iki (%2) si oranında, meslekte on (10) yıl kıdemli olan üyeler aday olabilir ya da başkasını aday gösterebilir.

                Tüm adayların adaylıkları için yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur. Adayların saptanmasından sonra başkanlık divanınca kesin aday listesi okunarak duyurulur, İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar geçersizdir.

                Şube Yönetim Kurulları seçimleri için Genel Kurulca adaylar önerilir. Şube Genel Kuruluna katılan üyeler kendilerini ya da başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Şube Genel Kuruluna katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların adaylıkları için yazılı bildirimde bulunmaları zorunludur.

                Oda organlarından tek bir göreve aday olma

                Madde 78 — Bir üye; Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu üyeliklerinden yalnız bir göreve aday olabilir. Oda organlarına seçilenler TMMOB organlarına da aday olabilir ve seçilebilir.

                Yalnız Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, Yüksek Onur Kurulu üyeliğine aday olamaz ve seçilemezler. Oda Denetleme Kurulu üyeleri, Birlik organlarının herhangi birisine aday olabilir ve seçilebilirler.

                Seçimler sonunda oylarda eşitlik olursa, Oda sicil numarası küçük olan öncelik kazanır. Seçim süresi sona eren üye aynı göreve yeniden seçilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali hükümler

                Bütçenin hazırlanması

                Madde 79 — Oda gelir ve giderleri, tüm oda teşkilatını kapsayacak biçimde hazırlanan ve Genel Kurulca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi bir takvim yılıdır. Gelir ve giderler, cinsleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye, ayrıca dönem için kullanılacak tüm Oda örgütüne ilişkin görevli kadro çizelgesi eklenir.

                Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları ile Şube Yönetim Kurulları, İl ve İlçe Temsilcilikleri ve Uzmanlık Komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödemeler bütçe ile saptanır.

                Bütçenin uygulanması

                Madde 80 — Bütçe kabul edildikten sonra uygulanır. Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulunun yapılacağı takvim yılı başından bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için bir önceki yıl bütçesinin onikide biri (1/12)i oranında harcama yapabilir. Ancak, niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin bu dönemde yapılması gerekirse Oda Yönetim Kurulunca bu gibi harcamalar onikide bir (1/12) oranı aranmadan yapılabilir.

                Bölümlerarası aktarma

                Madde 81 — Oda Yönetim Kurulu bütçe gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç durumunda ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

                Oda adına gelir ve giderlerin yapılması

                Madde 82 — Merkez, şubeler ve temsilciliklerden oluşan Oda teşkilatı, mali bakımdan merkezi bütçe ilkelerine göre yönetilir. Tüm gelirler Oda adına alınır ve tüm giderler Oda bütçesinden karşılanır.

                Taşınır ve taşınmaz mal alım satımı

                Madde 83 — Şube ve temsilciliklerin Oda adına alacağı taşınır malların fatura bedelleri, Oda Genel Kurulunda onaylanan bütçelerindeki fasıl miktarını aşamaz.

                Oda Genel Merkezi, Şubeler ve Temsilciliklerin Oda adına taşınmaz mal alabilmesi ve satabilmesi için Oda Genel Kurulunda karar alınması zorunludur. Ancak Oda Genel Kurulu taşınmaz mal alabilme ve satabilme yetkisini gerektiğinde Oda Yönetim Kuruluna devredebilir.

                Hesap açma

                Madde 84 — Şube ve temsilcilikler Oda Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, Oda adına bankalarda vadeli veya vadesiz hesap açamaz, para tutumuna ilişkin herhangi bir ticari girişimde bulunamazlar.

                Harcama yetkisi, yetkililer

                Madde 85 — Her çalışma yılının başında Yönetim Kurulu; Başkan, ikinci Başkan, Sekreter üye, Sayman üye ve Örgütlenme Sekreterinden oluşan yürütme kuruluna belirli bir miktara kadar harcama yetkisi verebilir. Ödeme emirleri, Oda bütçesi ve Yönetim Kurulunun prensip kararları dahilinde Yürütme Kurulu üyelerinden birisi Genel sayman olmak üzere iki üye tarafından imzalanır ve aynı şekilde bankadan para çekilir.

                Odanın gelir ve giderleri

                Madde 86 — Odanın gelirleri;

                a) Asil üyelerden ve geçici üyelerden Oda Genel Kurulunca saptanan miktarda alınacak kayıt ücreti ve üyelik ödentileri,

                b) İlgililere gerektiğinde verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca alınacak ücretler,

                c) Oda Yönetim Kurulunca saptanan her türlü yayın gelirleri,

                ç) Bağış ve yardımlar,

                d) Para cezaları,

                e) Oda Yönetim Kurulunca saptanan taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

                f) (Değişik:RG-27/6/2015-29399) Mesleki faaliyet denetimi gelirleri,

                g) (Ek:RG-27/6/2015-29399) Diğer gelirler.

                Gelirin tahsil usül ve zamanları

                Madde 87 — Bütün Oda gelirlerinin gerçekleştirilmesi tahsil, usul ve zamanları Oda Yönetim Kurulunca saptanır.

                Üye ödentisi

                Madde 88 — Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin olarak veya Oda Yönetim Kurulunca saptanarak duyurulan belirli aylarda olmak üzere en çok dört (4) eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirmek koşuluyla üyelik ödentisi alınmaz.

                Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Üye ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenlere, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

                Delegelerin yolluk ve giderleri

                Madde 89 — Oda Genel Kuruluna katılacak delegelerin, doğal delegelerin ve TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegelerinin, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ulaşım ve bir gecelik konaklama gideri, Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.

                Uyulması gereken esaslar

                Madde 90 — Odanın her türlü mali işlemleri, TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği, Oda Mali İşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği, Genel Kurul muhasebe kuralları ve bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak yürütülür.

                Şubelerin gelir ve giderleri ile bunların odaya bildirilmesi

                Madde 91 — Şubeler her türlü geliri Oda adına toplar ve Odanın belirlediği banka hesabına yatırır. Şubeler, harcamalarını Oda Genel Kurulunda kabul edilen gider bütçesi doğrultusunda, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yapar.

                Her ay sonunda gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube Yönetim Kurulu, harcamaları ve hesapları yönünden Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

                Temsilciliklerinin gelir ve giderleri

                Madde 92 — Temsilcilikler, idari ve mali yönden, Oda merkezi ile bağlı bulundukları Şube tarafından denetlenir. Tüm gelirlerini Oda adına kaydedilir, gelir ve giderleri oda bütçesinde toplanır.

                Temsilcilikler, gelir gider durumunu, kasa ve banka bakiyelerini aylık olarak bağlı bulundukları Şube Yönetim Kurullarına bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Üye adresleri

                Madde 93 — Oda, üye adreslerini hiçbir şekilde dışarıya veremez, mesleki araştırma ve meslekle ilgili tanıtım yapan kurum ve kuruluşlarca üyelere postalanması talep edilen tanıtım, broşür ve benzeri matbuat için posta masrafı olarak adres başına Yönetim Kurulunca belirlenecek uygun bir ücret alınır ve Oda tarafından üyelere gönderilir.

                Üye olmayan HKM yetki ve sorumlulukları

                Madde 94 — Türkiye‘de HKM ler mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için, Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. TMMOB Kanununa göre, Odaya üye olmaları isteklerine bağlı olan HKM, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleksel bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdür. Bu kişilerin odaya üye olmamaları kanunlarla belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleksel hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleksel eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymalarına, haklarında Oda Onur Kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

                Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subay adayları ile er ve erbaşların üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleksel yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

                Ödül

                Madde 95 — Mesleki alanda araştırma yapan ve bu araştırmaları bir jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren üyelere ödül verilebilir. Bu konuda uygulanacak yöntem, iç düzenlemelerle belirtilir.

                Yabancı uyruklu HKM lerin hak ve sorumlulukları

                Madde 96 — Yabancı uyruklu Yüksek Mühendis ve Mühendis veya mühendislik kuruluşları hakkında, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

                Odada görevlendirilecekler

                Madde 97 — Oda hizmetleri, her türlü iş ve işlemleri Oda Yönetim Kurulu veya yetkililerce atanan danışmanlar ve görevliler eliyle yürütülür. Bunların atanmaları, özlük hakları ve yetkileri ile diğer konular, idari düzenleyici işlemlerle ya da Oda Yönetim Kurulunca imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenir.

                TMMOB Ana Yönetmeliğinin uygulanması

                Madde 98 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda ya da TMMOB Ana Yönetmeliğindeki hükümlerle bu Yönetmelikteki hükümlerin çelişmesi halinde, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

                Yürürlük

                Madde 99 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                Madde 100 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

Ekler

HKMO ANA YÖNETMELİĞİ (256 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık