HKMO DENETİM KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

DENETİM KOMİSYONLARI YÖNETMELİĞİ

(16-18 Nisan 2004 tarihinde yapılan 39.Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olup, TMMOB Yönetim Kurulunun 06 Kasım 2004 gün ve 102 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 58. Harita Bülteninde yayımlanmıştır)

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uyarınca serbest çalışan, Harita ve Kadastro Mühendislik hizmeti üreten kişi ve kuruluşların ürettiği mühendislik hizmetlerinin, ülke ve meslektaş yararları yönünden denetlenmesini sağlamak amacı ile Denetim Komisyonlarının kurulmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Denetim Komisyonlarının kurulması ve çalışma ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği.

HKMO : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası.

HKM : Harita ve Kadastro Mühendislik öğrenimini tamamlamış HKMO‘ya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan TMMOB ve HKMO Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendis ve/veya Yüksek Mühendisleri.

SHKM : Serbest Harita Kadastro Mühendisi.

SHKMMH : Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri.

SHKMMB : Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları.

DK : Denetim Komisyonu.

DK Kurulması

Madde 5- HKMO‘ya yapılan yazılı başvuru ve / veya Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda kurulur.

Madde 6- HKMO Yönetim Kurulu’nca DK kurulması için karar alınması üzerine, ilgili Şubeden denetim konusu işle ilgili mevzuatlara hakim, disiplin cezası almamış, denetim konusu işin ihale sürecine katılmamış ve denetlenen iş ve SHKM ile herhangi bir iş ve 1. derecede kan bağı bulunmayan, meslekte 10 yılını doldurmuş üyelerin bildirilmesi istenir. Şube Yönetim Kurulu’nca alınan karar ile istenen nitelikte ve sayıdaki HKM yedi gün içinde HKMO’ya bildirilir.

Madde 7- HKMO Yönetim Kurulu Kararıyla; Yönetim Kurulunun doğrudan belirleyeceği üyeler ve Şube Yönetim Kurulu tarafından bildirilen üyeler arasından seçilen, toplam üç veya beş üyeli DK oluşturulur ve DK Başkanı da belirlenerek DK üyelerine gerekli bildirim yapılır.

DK‘nın Görevi

Madde 8- Denetim Komisyonu‘nun görevi;

SHKMMH üreten SHKMMB‘nin

  1. Meslek etiğine aykırı davranıp davranmadıkları,

  2. Meslek disiplinine, yasal, teknik ve idari kurallara uyup uymadıklarını,

denetlemektir.

DK Çalışma Yeri

Madde 9- SHKMMB‘nin kanuni adresleri ile bu bürolarca üretilmiş yada üretilmekte olan SHKMMH‘nin yapıldığı yerdir.

DK Çalışmaları

Madde 10- DK‘lar; çalışmalarını HKMO Yönetim Kurulunca atanan Komisyon Başkanının başkanlığında çalışma yerinde ve aşağıda belirtilen şekilde yürütür ve gerektiğinde çoğunluklu kararlar alarak çalışmalarını tamamlar.

İlgili SHKMMB‘nin;

  • Odaya tescil işlemlerinden sonra gerçek ve tüzel kişiliğinde herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmadığı, (Karar Defterinde, Ticaret Sicil Gazetesinde vb.)

  • SHKMMB‘de çalışan ücretli mühendis ve teknik elemanların özlük ve ekonomik haklarına yönelik yasal mevzuat hükümlerinin işletilip işletilmediği,

  • SHKMMB Tescil Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı,

  • Açılan şube ve irtibat bürolarının faaliyetlerinde SHKMMB Tescil Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı,

  • Yüklenimlerine aldıkları denetime konu olan işlere ilişkin, büro ve/veya arazide yapılan üretimlerin yasal, teknik ve idari kurallara uygun olup olmadığı,

  • HKMMH‘nin üretim sürecinde meslek etiğine uyulup uyulmadığı,

Konularında çalışmalarını bu yönetmeliğin eki olarak yayınlanan Denetim Formu’na göre rapora bağlar.

Genel Hükümler

Madde 11- Yapılacak denetim ile ilgili konu, yer, tarih ve benzeri bilgiler denetim tarihinden 15 (onbeş) gün önce HKMO Yönetim Kurulu‘nca ilgili SHKMMB’na yazılı olarak bildirilir.

Madde 12- Denetime tabi tutulan SHKMMB’nin yetkili SHKM’si kendilerine bildirilen tarihte denetime hazır olacaktır. Bildirilen tarihte yetkili SHKM’nin denetime hazır bulunmaması veya denetim yapılmasına engel olunması halinde, DK’lar gerekli kararı alır ve denetime son vererek raporunu düzenler. Denetim yaptırmayan ve yanıltıcı bilgi ve belge veren SHKM’ler için HKMO ve TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerince işlem yapılır.

Madde 13- İncelenmek amacıyla istenen ilgili bütün belge ve bilgiler, yetkili SHKM tarafından DK‘nın denetimine sunulur.

Madde 14- İlgili SHKMMB gerekli hallerde DK‘yı denetime konu olan işin mahalline gidilmesinde kolaylık sağlayacaktır.

Madde 15- DK’ları görev yaparken kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilerden görüş ve bilgi istemeye yetkilidir.

Madde 16- Tutulacak tespit tutanakları ve raporlar mahallinde düzenlenerek, ilgilisi ve komisyon üyelerince imzalanacaktır.

Madde 17- HKMO Yönetim Kurulu; Denetim Komisyon çalışmaları esnasında her türlü harcamayı Oda gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılar.

Madde 18- Düzenlenen rapor ve ekleri komisyon tarafından üst yazı ile en geç yedi gün içerisinde HKMO Başkanlığı’na sunulur. HKMO Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan karar ve ekleri, ilgili Şube Başkanlığı ile SHKMMB’ye bildirilir.

Madde 19- HKMO Yönetim Kurulu kararı ile DK’ların görevleri sona erer.

Yürürlük

Madde 20- Bu yönetmelik, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun onayından sonra, Oda yayınlarının herhangi birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu yönetmeliği yürütmeye HKMO Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık